Onderwijsonderzoeken

Titel
OBPWO 13.03: Scenario's voor leer(winst)monitoring in Vlaanderen: Een ontwerponderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid
Korte omschrijving
Er bestaan goede redenen om een (meer) systematisch zicht te krijgen op leerresultaten in het Vlaamse leerplichtonderwijs. Daar staat tegenover dat systemen om leerresultaten te monitoren bekritiseerbaar zijn en dat ongewenste effecten zich (kunnen) voordoen. Deze studie onderbouwt mogelijke scenario’s voor het monitoren van leerwinst en gaat na of deze haalbaar en wenselijk zijn in de Vlaamse context. Centraal in het ontwerponderzoek staat het identificeren van ontwerpprincipes voor een monitoringsysteem op maat van Vlaanderen. Dit gebeurt aan de hand van systematisch literatuuronderzoek, een Delphi-studie en de studie van buitenlandse monitoringsystemen. Op basis van de ontwerpprincipes worden scenario’s uitgeschreven die in diepte-interviews bij stakeholders afgetoetst worden.
Status
Afgerond
Startdatum
01/10/2014
Einddatum
31/03/2016
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Er bestaan goede redenen om een (meer) systematisch zicht te krijgen op leerresultaten in het Vlaamse leerplichtonderwijs. Daar staat tegenover dat systemen om leerresultaten te monitoren bekritiseerbaar zijn en dat ongewenste effecten zich (kunnen) voordoen.

De studie onderbouwt mogelijke scenario’s voor de monitoring van leerwinst en gaat na of die haalbaar en wenselijk zijn in de Vlaamse context. Centraal in het ontwerponderzoek staat de identificatie van ontwerpprincipes voor een monitoringsysteem op maat van Vlaanderen. Dit gebeurt aan de hand van systematisch literatuuronderzoek, een Delphi-studie en de studie van buitenlandse monitoringsystemen. Op basis van de ontwerpprincipes beschrijft het onderzoeksteam scenario’s die het in diepte-interviews aftoetst bij stakeholders.

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Deze studie onderbouwt en ontwikkelt mogelijke scenarios voor het monitoren van leerresultaten/leerwinst en gaat na of deze haalbaar en wenselijk zijn in de Vlaamse onderwijscontext. Naast een uitgebreide literatuurstudie werden er vier internationale case studies uitgevoerd in Australië, Engeland, Nederland en Noorwegen. De verschillende mogelijke doelen van een leerwinstmonitoringssysteem (enerzijds gerichtheid op micro-, meso-, of macroniveau, anderzijds het ontwikkelingsgericht of verantwoordingsgericht perspectief) alsook het al dan niet verplichtend karakter werden gebruikt als bouwstenen voor het opstellen van de acht scenario’s. De haalbaarheid en wenselijkheid van deze scenario’s werden afgetoetst bij verschillende Vlaamse stakeholders. Dit onderzoek levert belangrijke input voor het beleid inzake het monitoren van leerresultaten en leerwinst in de Vlaamse onderwijscontext.

Promotor
Vanhoof Jan (Universiteit Antwerpen)
Onderwijsniveau
  • lager onderwijs
  • secundair onderwijs
Thema
OBPWO
Documenten