Onderwijsonderzoeken

Titel
Effectief CLIL-onderwijs in Vlaanderen. Profielen van scholen en leerlingen, ervaren effecten en randvoorwaarden.
Korte omschrijving
Onderzoek naar Content and Language Integrated Learning in Vlaanderen.
Status
Lopend
Startdatum
01/01/2024
Einddatum
28/02/2025
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Hoe ziet een effectieve methodiek voor CLIL (Content and Language Integrated Learning) eruit? In welke mate beantwoordt het CLIL-onderwijs in het Vlaamse secundair onderwijs aan deze kenmerken? En wat kunnen stakeholders doen om effectief CLIL-onderwijs te ondersteunen? Dit zijn de basisvragen van voorliggend project. Internationaal onderzoek wijst immers op belangrijke effecten van CLIL. Voor leerlingen gaat dit zowel om cognitieve (o.a. doeltaal, vakinhoud) als niet-cognitieve uitkomsten (o.a. affectieve kenmerken, culturele openheid). Voor leerkrachten betreft het effecten op het vlak van o.a. professionele groei en persoonlijke groei. Maar CLIL kan ook een effect hebben op het onderwijsproces zelf (bijv. meer interactie) en zelfs op het schoolteam (bijv. verhoogde samenwerking). Vooraleer met CLIL aan de slag te gaan of het nog breder te implementeren, is het voor stakeholders van belang een goed zicht te krijgen op de effecten die deze onderwijsaanpak heeft, welke kenmerken het CLIL-onderwijs daartoe zelf dient te hebben (qua doeltaal, intensiteit, gehanteerde didactiek) en welke kenmerken (o.a. school-, leerkracht-, leerling- en contextuele kenmerken) er een invloed op hebben.

Dit onderzoek ambieert om op basis van een mixed-methods-aanpak deze evidentie aan te reiken en doet dit in drie onderzoekslijnen: (1) een literatuuronderzoek (umbrella review) dat de kenmerken van effectief CLIL-onderwijs in kaart brengt; (2) een kwantitatief onderzoek waarin een Vlaanderenbrede survey enerzijds profielen identificeert van scholen die CLIL aanbieden en leerlingen die CLIL volgen (latent profile analysis), en anderzijds ervaren effecten en bepalende variabelen in kaart brengt (structural equation modeling); en (3) een verdiepend kwalitatief onderzoek dat bij een selectie van scholen (enerzijds scholen die ‘effectief’ CLIL-onderwijs aanbieden; anderzijds scholen die recent hun CLIL-aanbod stopzetten) aan de hand van een delphi-studie die kenmerken van effectief CLIL-onderwijs alsook de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie in Vlaanderen identificeert.

Dit onderzoek kan waardevolle input leveren aan de actoren die betrokken zijn bij CLIL in Vlaanderen. Ten eerste krijgen zij een evidence-informed inzicht in de kernelementen die de effectiviteit van CLIL-onderwijs beïnvloeden. Ten tweede verhelderen de resultaten in welke mate het Vlaamse CLIL-onderwijs aan deze kenmerken van effectiviteit beantwoordt, hoe deze effecten ervaren worden op verschillende niveaus (leerlingen, leerkrachten en schoolteams), en kunnen beleidsmakers op deze manier beslissingen nemen die op data gebaseerd zijn. Ten derde kan men scholen ondersteunen die met CLIL-onderwijs starten doordat dit project essentiële randvoorwaarden voor succesvolle implementatie in kaart brengt.

Promotor
  • Casteleyn Jordi (Universiteit Antwerpen)
  • Vandervieren Ellen (Universiteit Antwerpen)
  • Simons Mathea (Universiteit Antwerpen)
  • Smits Tom (Universiteit Antwerpen)
Thema
Ad hoc