Onderwijsonderzoeken

Titel
SONO 2.3 Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief
Korte omschrijving
Onderzoekslijn 2.3
Status
Afgerond
Startdatum
01/07/2016
Einddatum
30/08/2020
Omschrijving van het onderzoeksopzet

De kwaliteit van onderwijs hangt grotendeels af van de competentie en inzet van leraren. Tegelijk moeten scholen optornen tegen een lerarentekort en een hoge uitstroom van beginnende leraren. Scholen moeten zich dus bewust zijn van het belang van een goed personeelsbeleid dat ondersteunend werkt voor en geïntegreerd wordt in het ruimere schoolbeleid. Hoe kunnen scholen dit nu concreet aan­pakken? Welke actoren betrekken zij hierbij en waarom? Wat zijn beïnvloedende factoren waar scholen rekening moeten mee houden? Hoe beïnvloedt hun aanpak het welbevinden en de professionele ont­wikkeling van leraren? Dit zijn vragen die centraal staan in dit onderzoek. 

Er zijn vijf hoofdonderzoeksvragen:

  • Hoe stemmen scholen het strategisch en het personeelsbeleid op elkaar af?
  • Hoe is de relatie tussen leiderschap, personeels- en strategisch beleid, schoolkenmerken en leerkrachtkenmerken enerzijds en welbevinden en professioneel leren van leerkrachten anderzijds?
  • Wie neemt een leidinggevende rol op voor het strategisch en personeelsbeleid?
  • Hoe ziet de wisselwerking eruit tussen schoolkenmerken en het schoolbeleid?
  • Hoe beïnvloeden structurele en culturele schoolkenmerken de opvattingen van leerkrachten en hun doelmatigheid?

Dit onderzoek maakt gebruik van een reviewstudie, een analyse van kwantitatieve data (uit eerdere onderzoeken) en case studies in scholen. Om een diepgaand zicht te krijgen op de verschillende processen en mechanismen binnen een geïntegreerd personeelsbeleid dat afgestemd is op het strategisch beleid, zullen de onderzoekers 24 diepgaande casestudies in basis- en secundaire scholen uitvoeren. Hierbij zullen ze semigestructureerde interviews afnemen met verschillende actoren binnen de school (bijvoorbeeld schoolleider en leerkrachten) en indien relevant ook met actoren op bovenschools niveau (bijvoorbeeld coördinerend directeur van de scholengemeenschap). Ook worden observaties uitgevoerd van relevante gebeurtenissen voor personeelsbeleid en strategisch schoolbeleid in de school (bijvoorbeeld personeelsvergadering, vakwerkgroep, …). Tenslotte worden ook verschillende relevante documenten opgenomen in de analyse (bijvoorbeeld visieteksten).

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Dit SONO-onderzoek ging na in welke mate het personeelsbeleid binnen Vlaamse basis- en secundaire scholen voldoende strategisch is, wat hiervoor bepalende factoren zijn en wat de effecten van een strategisch personeelsbeleid binnen de school zijn. Dit onderzoek omvat een reviewstudie, een analyse van kwantitatieve data en 24 diepgaande case studies in basis- en secundaire scholen.

Conclusies

Slechts een beperkt aantal scholen voert een globaal strategisch personeelsbeleid en stemt dit af op zowel de strategische planning van de school als de individuele noden van leerkrachten. Deze conclusie bevestigt het reeds bestaande onderzoek over dit thema. Een belangrijke nuance die uit dit onderzoek komt, is dat heel wat scholen inspanningen leveren om bepaalde aspecten van personeelsbeleid, zoals bijvoorbeeld de ‘professionele ontwikkeling’, af te stemmen op de strategische planning van de school of de individuele noden van leerkrachten. Scholen ervaren vooral dat externe contextfactoren zoals de arbeidsmarkt en institutionele factoren, belemmerend zijn. Daarnaast kunnen ook de samenwerking met de scholen binnen de scholengemeenschap en de relatie met het schoolbestuur zowel hinderlijk als bevorderlijk zijn om te komen tot een strategisch personeelsbeleid.

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat transformationeel leiderschap in combinatie met een participatieve besluitvormingscultuur een strategisch personeelsbeleid binnen de school mogelijk maken. Het onderwijskundig leiderschap wordt zo een gedeelde verantwoordelijkheid van al dan niet leidinggevende leerkrachten. Schoolleiders in matig strategische scholen blijken meer te refereren aan het geven van autonomie en vertrouwen aan leerkrachten. Schoolleiders in excellent strategische scholen daarentegen vinden het belangrijker om, bovenop het geven van autonomie en vertrouwen, consequent te zijn en structuur te bieden. Ze zetten ook meer in op het creëren van een professionele leergemeenschap.

Het onderzoek laat zien dat er geen kant-en-klare recepten bestaan om te komen tot een strategisch personeelsbeleid met een betrokkenheid van het gehele schoolteam. Het implementeren van strategisch personeelsbeleid vereist een complex samenspel van heel verschillende factoren. De onderzoekers tonen echter ook aan dat er verschillende kansen liggen om personeelsbeleid in scholen strategischer te maken.

Voor dit onderzoek is ook een inspiratierapport beschikbaar. Meer informatie over dit rapport op https://www.perbelo.ugent.be/.

Onderwijsniveau
  • kleuteronderwijs
  • lager onderwijs
  • secundair onderwijs
Thema
Steunpunt SONO
Themalijn
Onderzoeksdomein 2: De leraar en de school als organisatie