Onderwijsonderzoeken

Titel
Inschatten van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid
Korte omschrijving
Het decreet Leren en Werken voorziet vandaag in een screening voor een toeleiding naar de verschillende fasen binnen leren en werken. Arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid zijn belangrijke achterliggende concepten in de huidige screening.Met dit onderzoek wensen we een analyse te bekomen van bestaande praktijken in binnen- en buitenland inzake het gebruik van de concepten arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in contexten van alternerend/duaal leren. Daarnaast dienen er lessen getrokken te worden uit deze analyse met het ook op een optimaal gebruik van de concepten arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in de toekomstige context van duaal leren in Vlaanderen.
Status
Afgerond
Startdatum
15/12/2016
Einddatum
30/06/2017
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Dit ex ante evaluatieonderzoek heeft als doelstelling om de concepten arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid en de toepassing ervan in de nieuwe context van duaal leren beter te begrijpen.  Er wordt in eerste instantie gezocht naar interessante instrumenten en praktijken uit Vlaanderen. Voorbeelden hiervan zijn Werkplek21, de proeftuinen omtrent duaal leren en andere praktijkvoorbeelden. Ook buitenlandse instrumenten, praktijkvoorbeelden en onderzoek zullen worden opgespoord en geanalyseerd. Vervolgens worden bedrijven en scholen geïnterviewd.  

De verkregen data worden geanalyseerd en geïntegreerd om te komen tot een kwaliteitskader dat scholen dient te ondersteunen bij het uitwerken van een kwaliteitsvolle screening van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in het kader van duaal leren.

Onder meer volgende onderzoeksvragen worden gesteld:

 • Wat betekent het om arbeidsbereid en arbeidsrijp te zijn in de specifieke context van duaal leren? Hoe worden de concepten arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid gehanteerd en toegepast door de verschillende actoren die betrokken zijn bij duaal leren?
 • Aan welke kwaliteitsvoorwaarden moeten instrumenten voldoen om op een valide en betrouwbare manier te kunnen worden ingezet voor de selectie en begeleiding van leerlingen inzake arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid?
 • Aan welke voorwaarde moet het instrumentarium voldoen voor enerzijds selectie en anderzijds begeleiding van leerlingen? En verder: aan welke voorwaarden met het instrumentarium voldoen om het proces van matching tussen leerlingen (met hun specifieke noden en kwaliteiten) en werkomgevingen (met hun processen en structuren) te optimaliseren?
 •  Wat leren bestaande Vlaamse en buitenlandse instrumenten om arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid te screenen ons over het valide en betrouwbaar selecteren en begeleiden van leerlingen inzake arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid? 
Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Er worden, met betrekking tot relevante competenties voor duaal leren drie grote clusters geïdentificeerd:

 • elementen die te maken hebben met motivatie voor duaal leren,
 • componenten die belangrijk zijn om een jongere in te schakelen in het leerproces,
 • kwaliteiten die noodzakelijk zijn om te kunnen leren op de werkvloer.

In het verlengde van de terminologie gebruikt in de Conceptnota bis valt (1) samen met arbeidsbereidheid en (2) en (3) met de invulling van arbeidsrijpheid.  

Doorheen de geraadpleegde instrumenten, methoden en onderzoeken is er eensgezindheid over het belang van motivatie als basisvoorwaarde, waar andere dimensies (positieve leeroriëntatie, het geloof in de eigen capaciteiten, positieve beroepskeuze) op voortbouwen. Daarnaast scoren ook dimensies die te maken hebben met de mate waarin de jongere in staat is te integreren in de nieuwe werkomgeving en te participeren op de werkvloer, zoals ‘betrouwbaarheid en stipt handelen’, ‘gepast communiceren’ en ‘doorzettingsvermogen’, hoog. Het valt hierbij op dat er grote eensgezindheid is over verschillende stakeholders (jongeren, scholen, bedrijven) en onderwijstypes en -graden (TSO, BSO, DBSO, Buso: derde graad, SenSe, specialisatiejaar) heen over welke elementen hierbij in rekening genomen kunnen worden. 

Een tweede opdracht was om na te gaan hoe de dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid op een valide en betrouwbare manier in kaart gebracht kunnen worden. Een eerste bevinding is er internationaal weinig concrete aanknopingspunten zijn bij instrumenten voor en onderzoek in vergelijkbare contexten. In Vlaanderen vonden de onderzoekers inspiratie bij enkele van de praktijkvoorbeelden, met name de methodieken die werden ontwikkeld in het kader van de ESF-projecten (spoor 3). 

De derde opdracht was om na te gaan wat bestaande Vlaamse en buitenlandse instrumenten vertellen over het valide en betrouwbaar selecteren en begeleiden van leerlingen inzake arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid, en hoe deze inzichten kunnen bijdragen tot een optimaal gebruik van de concepten arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in de context van duaal leren in Vlaanderen. Hierbij valt op dat recente projecten, met name in Vlaanderen, gezorgd hebben dat het beschikbare instrumentarium groter is geworden, ook al blijft er een nood voor verdere ontwikkeling van gevalideerde instrumenten, die het volledige continuüm van screening-matching en begeleiding bestrijken. Het valt met name op dat de competenties rond ‘leren op de werkvloer’ in de bestaande methodieken en instrumenten onderbelicht blijven. Hetzelfde geldt voor de motivationele cluster (en dus arbeidsbereidheid).

Promotor
 • Van den Bossche Piet (Universiteit Antwerpen)
 • Gijbels David (Universiteit Antwerpen)
 • Kyndt Eva (KU Leuven)
Trefwoord
 • BEROEPSOPLEIDING
 • WERKPLEKLEREN
Thema
Ad hoc