Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2016

  • Deze omzendbrief regelt de terugbetaling van de facturen van de aanstelling van een commissaris voor school -en centrumbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs die krachtens artikel 17 §5 van de wet van 27 juni 1921 (VZW-wet) gehouden zijn één of meerdere commissarissen aan te stellen.

1. Toepassingsgebied.

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet de vzw krachtens artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 gehouden zijn een commissaris aan te stellen. Met andere woorden: de vzw moet behoren tot de categorie "ZEER GROTE VZW".

Dit wil zeggen dat de vzw moet voldoen aan volgende voorwaarden:

ofwel beschikken over minstens 100 VTE, ingeschreven in het personeelsregister,

ofwel voldoen aan minstens 2 van de volgende voorwaarden:

- beschikken over minstens 50 VTE, ingeschreven in het personeelsregister;

- minstens 7.300.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten boeken (excl. BTW);

- een balanstotaal vertonen van minstens 3.650.000 EUR.

Met VTE worden alle personeelsleden bedoeld die tewerkgesteld worden door de vzw - al dan niet gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs -omgerekend naar voltijdse eenheden (gemiddeld over het jaar).

2. Bedrag van de tussenkomst.

Afhankelijk van het beschikbaar krediet kan maximaal 90 % van de voorgelegde facturen worden terugbetaald.

3. Welke kosten worden gedeeltelijk terugbetaald?

Alleen de gemaakte kosten van de aanstelling van een commissaris voor het boekjaar 2016 worden, na voorlegging van de bewijsstukken, terugbetaald.

Kosten betreffende boetes en laattijdigheid worden niet in aanmerking genomen.

4. Datum en wijze van indienen.

De aanvragen en verplichte bijlagen kunnen tot 31 maart 2018 ingediend worden.

Aanvragen kunnen elektronisch ingediend worden via het e-mailadres bedrijfsrevisoren.agodi@vlaanderen.be

De documenten kunnen ook verstuurd worden naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten – Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel t.a.v. Walde Raes lokaal 4C25, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

5. Over welke gegevens en documenten moet de administratie AGODI/AOP beschikken om te kunnen overgaan tot de gedeeltelijke terugbetaling van hoger genoemde kosten?

Bewijs door de Nationale Bank van België (NBB) van neerlegging bij de NBB van de jaarrekening 2016.

Het ondernemingsnummer van de vzw.

Het rekeningnummer met IBAN en BIC-code waarop het bedrag moet worden gestort.

Elke vzw die een aanvraag indient om terugbetaling, moet de voorwaarde(n) meedelen waaraan zij voldoet om te behoren tot de categorie van "ZEER GROTE VZW" (zie hoger). Dit geldt ook voor de verschillende vzw’s die éénzelfde commissaris aanduiden.

Lijst van de scholen en centra (met instellingsnummer) die tot de vzw behoren.

Facturen van de commissaris die enkel en alleen betrekking hebben op het boekjaar 2016.

6. Welke bijkomende informatie is belangrijk om alle correspondentie vlot te laten verlopen?

- de juiste benaming van de vzw;

- het adres;

- een e-mailadres waarop kan worden gereageerd;

- de naam van een contactpersoon;

- vermeld steeds ons referentienummer bij het uitwisselen van gegevens;

- een telefoonnummer.

7. Enkele belangrijke opmerkingen:

- Er is enkel een tussenkomst in de kosten van een commissaris en NIET in de kosten van een accountants- of advies- & boekhoudkantoor.

- De controle dient uitgevoerd op het niveau van de vzw en niet op het niveau van de school en/of centrum. Er is geen terugbetaling van de kosten indien de controle op het niveau van de school/het centrum wordt uitgevoerd.