Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    08 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.13/12/2013
  • datum laatste wijziging
    01/09/2017

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R. 20-6-2014, B.Vl.R. 10-7-2015, B.Vl.R. 30-8-2016 en B.Vl.R. 7-7-2017)

COORDINATIE

B.Vl.R. 20-6-2014 - B.S. 2-10-2014

B.Vl.R. 10-7-2015 - B.S. 28-8-2015

B.Vl.R. 30-8-2016 - B.S. 5-10-2016

B.Vl.R. 7-7-2017 - B.S. 24-8-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 100, voorlaatste lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 september 2013;

Gelet op het advies 54.156/1 van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder het decreet : het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

[Met toepassing van artikel 100, negende lid, van het decreet, wordt de subsidiëring als volgt bepaald :

1° het totale pakket subsidieerbare uren voor de organisatie van voortrajecten per schooljaar wordt vastgelegd op 203.181 uren en wordt opgesplitst in :

a) een eerste pakket van 182.862,90 uren: van de uren uit dit pakket die aan een bepaald project worden toegewezen, geldt 60 % als gewaarborgd forfait. De resterende uren worden gesubsidieerd voor zover ze effectief gepresteerd zijn;

b) een tweede pakket van 20.318,10 uren dat alleen kan worden toegekend aan organisatoren die uit het eerste pakket uren hebben ontvangen: de uren uit dit pakket die aan een bepaald project worden toegewezen, worden gesubsidieerd voor zover ze effectief gepresteerd zijn;

2° het subsidiebedrag per gewaarborgd of effectief gepresteerd uur wordt vastgesteld op 14 euro.]

B.Vl.R. 10-7-2015

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus [2018].

B.Vl.R. 7-7-2017

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.