Inschrijven

Actieve discussiedag - Meertalige realiteit in de Vlaamse Rand

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemerFormuleer een of meerdere uitdaging(en), vraag/vragen, bezorgdheid/bezorgdheden of suggestie(s) over meertaligheid in de Vlaamse Rand die je graag aan bod wil laten komen tijdens de discussiedag. Kan je deze ook toelichten? 

Het is belangrijk om deze vraag te beantwoorden, want dit vormt de basis van de organisatie van het namiddagprogramma.

Broodjeslunch / Receptie


Startpagina

Actieve discussiedag – Meertalige realiteit op school in de Vlaamse Rand 

Meertaligheid op school, het is een complexe realiteit in de scholen in de Vlaamse Rand. 
In het eindadvies van de taskforce onderwijs Vlaamse Rand werd daarom gevraagd om goede praktijkvoorbeelden inzake taalbeleid in de Vlaamse Rand te verzamelen en ruimere verspreiding te geven. Ook vroeg deze taskforce een uitwisseling van praktijkervaringen over het aanwenden van de moedertaal of andere aanwezige taalkennis in het leerproces van anderstalige kinderen in de Vlaamse Rand.

Ook heeft de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming een onderzoek uitgevoerd naar meertaligheid op school. Wat betekent dat voor leerlingen? Wat betekent dat voor leerkrachten en schoolleiders? Hoe gaan scholen om met meertaligheid? 

Tijdens deze discussiedag staat zowel het MARS-onderzoek als het delen van praktijkervaringen centraal. Eerst worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek toegelicht. Deze toelichting vormt een opstap om enerzijds ervaringen uit te wisselen en anderzijds te discussiëren over de meertalige realiteit in de scholen in de Vlaamse Randgemeenten. Deze actieve discussiedag wil zo een forum creëren voor het uitwisselen van ervaringen om praktisch om te gaan met meertaligheid in de klas in de Vlaamse Rand. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vragen van de deelnemers, nodigen we iedereen uit om bij inschrijving zijn of haar vragen mee te geven.

Deze discussiedag wordt georganiseerd door het departement Onderwijs en Vorming, de pedagogische begeleidingsdiensten en vzw De Rand. 

We hopen leraren, beleidsmedewerkers en schoolleiders uit scholen in de Vlaamse Rand, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, clb-medewerkers, beleidsmedewerkers, ... te ontmoeten. 


Programma 

9.30 uur:   Ontvangst met koffie 

10.00 uur: Verwelkoming door de dagvoorzitter 

10.10 uur: Meertaligheid als Realiteit op School (MARS): toelichting van de belangrijkste onderzoeksresultaten door prof. dr. Piet Van Avermaet (Ugent) 

11.00 uur: Reflecties op de onderzoeksresultaten aan verschillende gesprekstafels 

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Discussie- en praktijksessies

15.30 uur: Plenaire synthese onder leiding van prof. dr. Piet Van Avermaet: terugkomende thema’s en opstappen naar verdere aanpak 

16.00 uur: Afsluiting en receptie 


Toelichting bij het programma 

Meertaligheid als Realiteit op School (MARS): toelichting van de belangrijkste onderzoeksresultaten door prof. dr. Piet Van Avermaet (Ugent) 

De Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel onderzochten Meertaligheid als Realiteit op School (MARS) in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming. Het MARS-onderzoek ontrafelde aan de hand van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek de interactie tussen meertalig taalgebruik, de percepties hierover en de impact van meertaligheid op onderwijsprestaties. Het onderzoek keek ook naar de praktijken m.b.t. meertaligheid op school. Tijdens de discussiedag presenteren de onderzoekers de resultaten van het onderzoek. Je vindt het onderzoeksrapport hier:  http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=6366 

Prof. dr. Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, verbonden aan de vakgroep taalkunde, Universiteit Gent. Hij doceert ‘taal en diversiteit’ ‘Multiculturalisme studies’, ‘taalpolitiek’ en ‘meertaligheid in onderwijs’ aan diezelfde universiteit. Zijn expertise en onderzoeksinteresses omvatten onder andere: diversiteit en inclusie, kansarmoede en sociale ongelijkheid in onderwijs, meertaligheid in onderwijs, taal en (sociale) inclusie en (taal)evaluatie.

Reflecties op de onderzoeksresultaten aan verschillende gesprekstafels

Na de presentatie van de onderzoeksresultaten reflecteren de deelnemers aan kleine gesprekstafels over de gepresenteerde onderzoeksresultaten. Aan de hand van stellingen gaan de deelnemers dieper in op meertaligheid in scholen in de Vlaamse Randgemeenten, hoe de deelnemers deze betekenis geven en hoe we ermee omgaan in onze dagelijkse klas- en schoolpraktijk.

Discussiesessies en praktijksessies 

Tijdens deze discussiedag staan de noden van de deelnemers centraal. Daarom vragen we alle deelnemers om bij hun inschrijving concrete vragen, problemen en uitdagingen, die zij in hun dagelijkse (klas-, school-, begeleidings-)praktijk ervaren, te noteren. Ook voorbeelden van praktijken en andere suggesties over hoe om te gaan met meertaligheid op basis van je eigen ervaringen zijn zeer welkom. 

De vragen, uitdagingen, bezorgdheden, suggesties vormen de input voor de bepaling van de thema’s van de discussiesessies in de namiddag. 

De praktijksessies hebben tot doel om meer zicht te krijgen op hoe leraren(teams) dagdagelijks omgaan met meertaligheid en vooral de redenen waarom deze zijn zoals ze zijn. Door in gesprek te gaan over deze praktijkvoorbeelden reflecteren we ook over onze eigen achterliggende opvattingen en processen in onze werkcontexten.

Rond 15 februari 2018 ontvangen alle ingeschreven deelnemers een e-mail met de uitnodiging om een keuze te maken tussen diverse discussiesessies en praktijksessies (besprekingen van praktijkvoorbeelden) in de namiddag. U zal dus op dit moment nog geen keuze kunnen maken voor een discussie- of praktijksessie. 

Plenaire synthese onder leiding van prof. dr. Piet Van Avermaet: terugkerende thema’s en opstappen naar verdere aanpak 

In het laatste gedeelte van de discussiedag inventariseren we de terugkerende thema’s en delen we mogelijke antwoorden op uitdagingen en vragen. 

We sluiten af met het verkennen van mogelijke initiatieven die een vervolg op deze discussiedag kunnen vormen.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op donderdag 8 maart 2018, van 9.30 tot 16.00 uur.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.

 

Locatie

Deze discussiedag vindt plaats in het Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88, te Brussel.

Bereikbaarheid:

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-herman-teirlinck

 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 maart 2018 om 23.00 uur en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie 
10.00 uur: Verwelkoming door de dagvoorzitter 
10.10 uur: Meertaligheid als Realiteit op School (MARS): toelichting van de belangrijkste onderzoeksresultaten door prof. dr. Piet Van Avermaet (Ugent) 
11.00 uur: Reflecties op de onderzoeksresultaten aan verschillende gesprekstafels
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Discussie- en praktijksessies
15.30 uur: Plenaire synthese onder leiding van prof. dr. Piet Van Avermaet: terugkomende thema’s en opstappen naar verdere aanpak
16.00 uur: Afsluiting en receptie Toelichting bij het programma

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Koen Scherre
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 5C02
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Voor praktische vragen kan u terecht bij sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be  

Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij Wouter Janssens – wouter.janssens@ond.vlaanderen.be 

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de actie discussiedag “Meertalige realiteit op school in de Vlaamse Rand” en uw inschrijving kan u contact opnemen via sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be