Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Personeel > Administratief statuut >

Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (BS:05/12/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/04/1990 (BS:25/07/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof en de afwezigheid voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 19/04/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/11/1994 (BS:21/01/1995)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij.

Datum laatste wijziging: 31/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:13/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 31/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 22/03/2021
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 22/03/2021
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.(citeeropschrift: "decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs")

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 30/12/2020
Ministerieel Besluit van 24/09/2020 (BS:19/10/2020)

Ministerieel besluit tot regeling van de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie bij het ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 19/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/02/2008 (BS:10/04/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 13/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/08/2016 (BS:12/09/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 25/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/04/1992 (BS:01/07/1992)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Decreet van 05/04/1995 (BS:08/06/1995)

Decreet tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/06/1990 (BS:27/02/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 20/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:27/04/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2003 (BS:28/03/2003)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/1989 (BS:31/08/1989)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/09/1990 (BS:15/02/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars.

Datum laatste wijziging: 13/08/2020
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/07/2016 (BS:03/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet

Datum laatste wijziging: 11/06/2020
Koninklijk Besluit van 24/01/1969 (BS:08/02/1969)

Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Datum laatste wijziging: 02/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/06/1989 (BS:15/08/1989)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van instellingen voor secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/04/1998 (BS:28/05/1998)

Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn.

Datum laatste wijziging: 28/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/02/2010 (BS:17/05/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft

Datum laatste wijziging: 28/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2019 (BS:20/08/2019)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/05/2011 (BS:29/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/08/2019
Koninklijk Besluit van 12/08/1991 (BS:27/08/1991)

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 22/07/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2001 (BS:17/01/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 26/06/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2007 (BS:24/01/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie « onvoldoende » en betreffende de werking van het college van beroep

Datum laatste wijziging: 22/03/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/1991 (BS:11/04/1992)

Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/1991 (BS:27/07/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 01/01/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/06/2012 (BS:09/07/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2018 (BS:22/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 22/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/01/1995 (BS:16/06/1995)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/09/2015 (BS:25/09/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanrekening van administratieve kosten bij een verlof wegens opdracht, verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van politieke groeperingen die in de wetgevende vergaderingen erkend zijn of hun voorzitters, voor de personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/1993 (BS:23/03/1994)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte.

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2011 (BS:09/08/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de volledige tenlasteneming door de werkgever in de onderwijssector van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk en de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer

Datum laatste wijziging: 23/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/02/2000 (BS:11/04/2000)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 01/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2007 (BS:28/06/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een politiek verlof op verzoek van het personeelslid

Datum laatste wijziging: 01/01/2018
Koninklijk Besluit van 07/05/2013 (BS:17/05/2013)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Datum laatste wijziging: 14/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:24/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 24/11/2017
Ministerieel Besluit van 28/07/2017 (BS:05/10/2017)

Ministerieel besluit tot regeling van de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie bij het ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/06/1989 (BS:31/08/1989)

Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de kandidaten voor wervingsambten van het administratief personeel van de onderwijsinstellingen en van de psycho-medisch-sociale centra van de Vlaamse Gemeenschap en voor de gesubsidieerde betrekkingen van het administratief personeel in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen.

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Koninklijk Besluit van 19/06/1967 (BS:21/09/1967)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de kandidaten voor de wervingsambten van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Decreet van 21/12/1994 (BS:16/03/1995)

Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1991 (BS:20/03/1992)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof dat aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen of de Gewesten erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2004 (BS:18/11/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/07/1995 (BS:27/10/1995)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet van een lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering, van een lid van de federale regering of van een gewestelijk staatssecretaris, en bij een secretariaat, de cel algemene beleidscoördinatie en een cel algemeen beleid bij een lid van de federale regering door personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/11/1990 (BS:26/01/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering tot in aanmerking nemen van diensten voor personeelsleden van het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:01/11/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard met de vereiste of de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/01/2003 (BS:11/04/2003)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/03/2012 (BS:04/04/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Wet van 05/08/1978 (BS:17/08/1978)

Wet houdende economische en budgettaire hervormingen(uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2007 (BS:24/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jaarlijkse vakantieverlof van de personeelsleden, tewerkgesteld in de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs in het Tweetalige Hoofdstedelijke Gebied Brussel

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 16/12/1981 (BS:26/02/1982)

Koninklijk besluit betreffende het syndicaal verlof in het Gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 29/12/2016
Wet van 03/07/1967 (BS:10/08/1967)

Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 22/12/2016
Ministerieel Besluit van 17/11/2016 (BS:12/12/2016)

Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2016

Datum laatste wijziging: 12/12/2016
Koninklijk Besluit van 15/01/1974 (BS:26/02/1974)

Koninklijk besluit genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen.

Datum laatste wijziging: 27/09/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/07/2016 (BS:04/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de tewerkstelling in een gewezen DAC-statuut van personeelsleden in de gesubsidieerde vrije internaten

Datum laatste wijziging: 04/08/2016
Ministerieel Besluit van 01/10/2010 (BS:12/11/2010)

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/12/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/08/2000 (BS:20/10/2000)

Besluit van de Vlaamse regering inzake het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/06/2015 (BS:06/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse personeelsmaatregelen in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/11/2014 (BS:14/01/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende verblijf en begeleiding tijdens de schoolvrije dagen in de internaten van het Gemeenschapsonderwijs tijdens de transitiefase

Datum laatste wijziging: 14/01/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:22/07/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de syndicale werkzaamheden van de vakbondsafgevaardigden in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/01/2015
Decreet van 21/03/2014 (BS:28/08/2014)

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (uittreksel - PERS/B+OP)

Datum laatste wijziging: 02/01/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/09/2014 (BS:03/11/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat de concordantie van bepaalde personeelsleden vanuit opleidingsvorm 1, type 4 naar opleidingsvorm 4, type 5 betreft, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1994 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 4, tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 tot regeling van de procedure voor toekenning van projectsubsidies m.b.t. de uitvoering van nascholingsinitiatieven, tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 03/11/2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/1994 (BS:11/03/1995)

Besluit Vlaamse regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 4.

Datum laatste wijziging: 03/11/2014
Koninklijk Besluit van 28/09/1984 (BS:20/10/1984)

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Datum laatste wijziging: 30/04/2014
Wet van 19/12/1974 (BS:24/12/1974)

Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Datum laatste wijziging: 16/12/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:24/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden

Datum laatste wijziging: 02/09/2013
Koninklijk Besluit van 18/07/1933 (BS:20/07/1933)

Koninklijk besluit tot vaststelling der reglementsbepalingen betreffende de terbeschikkingstelling der leden van het onderwijzend personeel

Datum laatste wijziging: 02/09/2013
Koninklijk Besluit van 18/01/1974 (BS:26/02/1974)

Koninklijk besluit genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen.

Datum laatste wijziging: 02/09/2013
Koninklijk Besluit van 21/10/1968 (BS:22/11/1968)

Koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 28 februari 1967 houdende vaststelling van de administratieve stand van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 02/09/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/1994 (BS:04/04/1995)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de onderwijsinstellingen voor buitengewoon secundair onderwijs gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, waar opleidingsvorm 4 georganiseerd wordt.

Datum laatste wijziging: 19/10/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:24/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan

Datum laatste wijziging: 01/09/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/2012 (BS:28/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van het katholiek volwassenenonderwijs bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten

Datum laatste wijziging: 28/08/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/2012 (BS:28/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van de katholieke internaten bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten

Datum laatste wijziging: 28/08/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/2012 (BS:28/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs met inbegrip van HBO5 verpleegkunde met uitzondering van het volwassen- en deeltijds kunstonderwijs bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten

Datum laatste wijziging: 28/08/2012
Koninklijk Besluit van 13/03/2012 (BS:16/04/2012)

Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

Datum laatste wijziging: 16/04/2012
Koninklijk Besluit van 13/03/2012 (BS:16/04/2012)

Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

Datum laatste wijziging: 16/04/2012
Koninklijk Besluit van 08/12/1967 (BS:02/02/1968)

Koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 februari 1967 houdende vaststelling van de administratieve stand van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/10/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/10/2002 (BS:29/11/2002)

Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen betreffende het prestatiestelsel, het jaarlijks vakantieverlof, sommige administratieve standen en de bezoldigingsregeling van het ondersteunend personeel tewerkgesteld in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 29/06/2011
Wet van 01/09/1980 (BS:10/09/1980)

Wet betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Koninklijk Besluit van 13/09/1983 (BS:20/12/1983)

Koninklijk besluit betreffende het verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs en de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de personeelsleden van het Gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 24/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/03/2003 (BS:09/07/2003)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vastlegging van de prestaties van een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/06/2011
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/09/2010 (BS:09/11/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de concordantie naar het algemene vak natuurwetenschappen en het technische vak techniek ten gevolge van de wijzigingen in de basisvorming van de eerste graad van het secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

Datum laatste wijziging: 09/11/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/1994 (BS:14/07/1994)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:07/12/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie naar het vak podiumtechniek in de studierichting podiumtechnieken van de derde graad van het technisch secundair onderwijs, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

Datum laatste wijziging: 07/12/2009
Koninklijk Besluit van 30/09/1980 (BS:10/10/1980)

Koninklijk besluit betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 16/09/2009
Koninklijk Besluit van 08/04/1959 (BS:30/05/1959)

Koninklijk Besluit tot regeling van het stelsel der dienstprestaties van de surveillanten en studiemeesters bij de Rijksinrichtingen voor middelbaar en technisch onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2009
Wet van 20/07/1991 (BS:01/08/1991)

Wet houdende sociale en diverse bepalingen. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 19/05/2009
Ministerieel Besluit van 04/06/1999 (BS:11/08/1999)

Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 15 en 16 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 22/04/2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2007 (BS:14/11/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het varend personeel in het gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/11/2007
Koninklijk Besluit van 26/09/1980 (BS:01/10/1980)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 1, b, en 4, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 15/12/2006
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/02/2006 (BS:13/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verdeling van personeelsleden die ten behoeve van het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met verlof zijn voor de ondersteuning van de lokale comités

Datum laatste wijziging: 13/04/2006
Koninklijk Besluit van 03/07/2005 (BS:08/07/2005)

Koninklijk besluit tot bepaling van de minimale rechten in de zin van artikel 9bis, § 5, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Datum laatste wijziging: 12/07/2005
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1990 (BS:22/05/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen.

Datum laatste wijziging: 18/11/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/09/2003 (BS:12/11/2003)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende sommige bepalingen met betrekking tot het meesters-, vak- en dienstpersoneel in het Gemeenschapsonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/11/2003
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/03/2003 (BS:09/07/2003)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de concordantie van de specialiteiten in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 09/07/2003
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/09/1999 (BS:28/12/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bijzondere terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor sommige personeelsleden van het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/01/2002
Koninklijk Besluit van 27/10/1967 (BS:31/10/1967)

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten tot toepassing van de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend personeel ten behoeve van jeugdorganisaties.

Datum laatste wijziging: 24/12/2001
Koninklijk Besluit van 28/02/1969 (BS:09/07/1969)

Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1966 houdende het statuut van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksonderwijsinrichtingen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 04/08/1975 (BS:29/08/1975)

Koninklijk besluit betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde vrije inrichtingen die secundair onderwijs verstrekken overeenkomstig de wet 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 29/08/1966 (BS:31/08/1966)

Koninklijk besluit van 29 augustus 1966 tot vaststelling en indeling van de ambten van het administratief personeel van het onderwijs, georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 18/01/1995 (BS:03/02/1995)

Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de internaten van het gesubsidieerd vrij onderwijs die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 11/07/1969 (BS:20/08/1969)

Wet betreffende het pensioen van sommige leden van het personeel van het onderwijs van de Staat en van het Gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 28/02/1967 (BS:04/04/1967)

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de administratieve stand van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de Rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/10/1995 (BS:18/11/1995)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van het overkoepelend onderhandelingscomité; van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 23/12/1970 (BS:05/03/1971)

Koninklijk besluit waarbij aan sommige diploma's en getuigschriften, uitgereikt in Nederland, onderwijsbevoegdheid wordt verleend in Belgische scholen waarvan de onderwijstaal het Nederlands is.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 21/09/1967 (BS:07/10/1967)

Koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 februari 1967 houdende vaststelling van de administratieve stand van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/05/1999 (BS:08/10/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de tewerkstelling buiten het onderwijs of de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 29/08/1966 (BS:31/08/1966)

Koninklijk besluit tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 10/10/1969 (BS:17/12/1969)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de overeenkomst betreffende de internationale instelling, genaamd "Internationale School van de S.H.A.P.E. in België".

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 15/10/1981 (BS:16/12/1981)

Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen van toepassing op het bestuurs- en onderwijzend personeel, het opvoedend hulppersoneel, het paramedisch personeel van de rijksonderwijsinrichtingen, van de internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van het personeel van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen die, bij het bereiken van de leeftijdsgrens, het vereiste aantal dienstjaren niet tellen om een rustpensioen ten laste van de Schatkist te bekomen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 20/12/1973 (BS:26/02/1974)

Koninklijk besluit genomen ter toepassing van artikel 161 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/1991 (BS:15/08/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van paritaire comités voor het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten en de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra en tot vaststelling van hun benaming, bevoegdheid, samenstelling en werkwijze.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 22/02/1995 (BS:12/04/1995)

Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen ten aanzien van de Commissies die controletaken vervullen in het kader van de wetgeving op het vakbondsstatuut in de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 14/04/1982 (BS:24/04/1982)

Ministerieel besluit houdende uitvoering van de reglementering betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/03/1999 (BS:08/05/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verdeling van personeelsleden die ten behoeve van het secundair onderwijs met verlof zijn voor de ondersteuning van de lokale comités.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 29/08/1985 (BS:02/10/1985)

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1° , van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 21/04/1983 (BS:05/05/1983)

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor de vakbondspremies.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 05/03/1985 (BS:28/03/1985)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart van sommige vakbondsafgevaardigden bedoeld in de artikelen 72, tweede lid en 74, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 25/11/1980 (BS:28/11/1980)

Ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 12, § 1 en 16 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssectoren.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 28/08/1971 (BS:23/09/1971)

Koninklijk besluit houdende wijziging van het aantal ter beschikking gestelde personen ten behoeve van jeugdorganisaties volgens de wet van 29 maart 1965.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 30/12/1959 (BS:04/02/1960)

Koninklijk besluit betreffende de ziekte- en bevallingsverloven der leden van het personeel uit het Rijksonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/06/1990 (BS:07/11/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de leervakken in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:03/05/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de concordantie van de leer- en opvoedende activiteiten/vakken/specialiteiten in de opleidingsvormen 1, 2 en 3 van het buitengewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 06/07/2000 (BS:12/08/2000)

Ministerieel besluit tot regeling van de werking van de begeleidingscommissie voor de vervangingspool bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. - Departement Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/1993 (BS:23/03/1994)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de controle op de afwezigheid wegens ziekte

Datum laatste wijziging: 10/10/2000