Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Personeel > Geldelijk statuut > Bezoldigingsregeling >

Koninklijk Besluit van 30/01/1979 (BS:07/02/1979)

Koninklijk Besluit betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur

Datum laatste wijziging: 01/09/2019
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/09/2005 (BS:10/02/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal aan personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/06/2019
Koninklijk Besluit van 15/04/1958 (BS:20/04/1958)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 09/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:23/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd

Datum laatste wijziging: 20/12/2017
Koninklijk Besluit van 01/12/1970 (BS:31/12/1970)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/06/1997 (BS:19/07/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een vergoeding voor begrafeniskosten in geval van overlijden van personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/10/2004 (BS:10/01/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 20/07/1982 (BS:29/07/1982)

Koninklijk besluit nr. 63 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan.

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Koninklijk Besluit van 23/10/1979 (BS:22/11/1979)

Koninklijk Besluit houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt

Datum laatste wijziging: 02/07/2014
Koninklijk Besluit van 26/11/1997 (BS:11/12/1997)

Koninklijk besluit tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries.

Datum laatste wijziging: 14/11/2013
Wet van 24/12/1976 (BS:28/12/1976)

Wet betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 19/02/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/04/2005 (BS:24/06/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een bepaalde niet-verworven salarisschaal aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2004 (BS:14/05/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal voor de houders van het getuigschrift grondige kennis verplichte tweede taal Frans

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Koninklijk Besluit van 10/03/1965 (BS:17/03/1965)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan afhangend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.

Datum laatste wijziging: 01/09/2010
Koninklijk Besluit van 31/05/1933 (BS:01/06/1933)

Koninklijk besluit betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen.

Datum laatste wijziging: 01/07/2010
Koninklijk Besluit van 15/04/1958 (BS:20/04/1958)

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage voor overwerk aan sommige leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 23/10/2009
Koninklijk Besluit van 29/08/1985 (BS:29/10/1985)

Koninklijk besluit houdende harmonisering van de bezoldigingregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan.

Datum laatste wijziging: 06/11/2003
Koninklijk Besluit van 08/08/1984 (BS:20/11/1984)

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/1990 (BS:12/02/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot schorsing van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 07/03/1979 (BS:09/06/1979)

Koninklijk besluit tot regeling van de bezoldigingstoestand van bepaalde leerkrachten die diensten presteerden in de op 1 september 1963, door de "Université Catholique de Louvain" geopende klassen voor kleuter- en lager onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/1993 (BS:09/07/1993)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 10, § 6, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Wet van 26/03/1968 (BS:10/04/1968)

Wet waarbij de aanwerving in openbare dienst wordt vergemakkelijkt van personen die bij de technische coöperatie met de ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 22/05/1967 (BS:24/08/1967)

Ministerieel besluit tot vaststelling van de duur der in aanmerking komende diensten die ad interim gepresteerd werden door de leerkrachten van de cursussen met beperkt leerplan.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/04/1991 (BS:11/06/1991)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden aangeworven als gesubsidieerde contractuelen binnen de bijzondere conventie afgesloten voor de onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 15/02/1964 (BS:29/04/1964)

Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de wetenschappelijke instellingen, bedoeld in artikel 16, § 1, littera a), van het koninklijk besluit van 15 april 1958.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 20/07/1982 (BS:29/07/1982)

Koninklijk besluit nr. 68 tot regeling van de geldelijke toestand van de personeelsleden die in het Rijksonderwijs met een bijbetrekking belast zijn.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 20/07/1971 (BS:25/01/1972)

Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijwedde voor buitengewone en veranderlijke dienstverstrekkingen, die terzelfdertijd bestaan uit nachtwerk, zondagswerk en werk op feestdagen, aan sommige leden van het paramedisch personeel van het rijksonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 20/08/1959 (BS:18/09/1959)

Ministerieel besluit tot vaststelling van de duur der in aanmerking komende diensten welke de leden van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs als waarnemer gepresteerd hebben.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Koninklijk Besluit van 15/04/1958 (BS:14/05/1958)

Koninklijk besluit houdende toekenning van een anciënniteitsbijslag, een vakantiegeld en sommige toelagen aan het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000