Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe omzendbrieven of aanpassingen in Edulex?

Schrijf je dan in op Schooldirect.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Archief > 2017 >

Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:03/09/2009)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 20/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:30/09/2009)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een verlof voor het uitoefenen van een andere tewerkstelling voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 20/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/2011 (BS:07/11/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/04/2011 (BS:26/05/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 (BS:24/03/2017)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 01/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2013 (BS:02/10/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1991 (BS:14/03/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 25/11/1976 (BS:03/02/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/10/2009 (BS:25/11/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/05/2016 (BS:08/07/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 20/12/1976 (BS:20/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen (administratief personeel, meesters-, vak- en dienstpersoneel der rijksonderwijsinrichtingen.)

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 14/04/1977 (BS:29/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen, van de gesubsidieerde personeelsleden.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 25/11/1976 (BS:21/01/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1990 (BS:19/02/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/04/2009 (BS:16/06/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:09/08/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 24/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:21/06/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 22/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:23/06/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 22/03/2017
Wet van 11/03/1954 (BS:08/04/1954)

OPGEHEVEN : Wet tot instelling van een centrale examencommissie voor de toekenning van de graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 22/07/1955 (BS:12/08/1955)

OPGEHEVEN : Wet waarbij aan sommige handelshogescholen toelating gegeven wordt tot het verlenen van de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 09/04/1965 (BS:27/04/1965)

OPGEHEVEN : Wet houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 24/03/1971 (BS:16/09/1971)

OPGEHEVEN : Wet tot wijziging van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd door de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie en van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Staatsuniversiteiten Gent en Luik. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 28/05/1971 (BS:17/07/1971)

OPGEHEVEN : Wet houdende nieuwe maatregelen van de universitaire expansie. (uittreksel).

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 06/07/1972 (BS:09/09/1972)

OPGEHEVEN : Wet tot aanvulling, wat betreft de overgangsbepalingen, van de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 20/05/1976 (BS:30/07/1976)

OPGEHEVEN : Wet betreffende het behalen van wettelijke graden door vluchtelingen die aan een Belgische universiteit of daarmee gelijkgestelde inrichtingen, universitaire studiën ten wetenschappelijke titel aangevat of voleindigd hebben.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 28/10/1955 (BS:16/03/1956)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de bezoldigde werkzaamheden verricht door de laboratoria, de klinieken of andere soortgelijke diensten der Rijksuniversiteiten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 21/11/1955 (BS:17/12/1955)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 december 1952 waarbij de studenten der rijksuniversiteiten en der met de universiteiten gelijkgestelde rijksinrichtingen voor hoger onderwijs onderworpen worden aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/01/1956 (BS:29/01/1956)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de wijze van toekenning, door sommige handelshogescholen, van de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 20/08/1957 (BS:06/11/1957)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wetten op het lager onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 26/03/1960 (BS:11/05/1960)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van de artikelen 24 en 37 der wet van 29 mei 1959.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 07/03/1961 (BS:16/03/1961)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de wedden van sommige leden van het onderwijzend personeel van de Staat. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 13/08/1962 (BS:25/08/1962)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 04/03/1963 (BS:12/03/1963)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten van eedaflegging voor de personeelsleden van de vrije onderwijsinrichtingen, van de vrije diensten voor studie- en beroepsoriëntering en van de vrije psycho-medisch-sociale centra, met het oog op de betaling der staatstoelagen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 05/03/1964 (BS:19/03/1964)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 31 juli 1963 betreffende het pensioen der leden van het personeel van de diensten voor school- en beroepsoriëntering en van de psycho-medisch-sociale centra, die een weddetoelage van het Rijk ontvangen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 08/01/1965 (BS:19/02/1965)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de administratieve en geldelijke toestand der leden van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur die hun dienstplicht vervullen in vredestijd. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 29/08/1966 (BS:31/08/1966)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende het statuut van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 30/11/1966 (BS:03/12/1966)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 7, lid 2, 2°, van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 30/12/1952 (BS:21/01/1953)

OPGEHEVEN : Wet waarbij de studenten der rijksuniversiteiten en der met de universiteiten gelijkgestelde rijksinrichtingen voor hoger onderwijs onderworpen worden aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 01/08/1967 (BS:04/11/1967)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de geldelijke toestand van de tot het Gesubsidieerd onderwijs behorende leden van de homologatiecommissie en van de examencommissie van de Staat voor het secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/12/1976 (BS:02/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de invordering van door de universitaire instellingen van de Staat ten onrechte betaalde bedragen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 23/10/1967 (BS:27/01/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement voor de rijksuniversiteiten en de rijkuniversitaire centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 13/02/1968 (BS:28/02/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende erkenning van de definitieve benoeming van de personeelsleden der gesubsidieerde officiële en vrije inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, secundair en hoger onderwijs van het korte en van het lange type met volledig leerplan, en van de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 03/05/1968 (BS:22/08/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van de benoemingsbrief ter vervanging van het brevet van officier der artillerie of der genie, die uit de Applicatieschool komt (specialiteit bouwkunde) de graad van burgerlijk metallurgisch ingenieur kan behalen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 05/06/1968 (BS:11/09/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de aanpassing aan de schommelingen van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk, van de toelagen bepaald bij de wet van 3 augustus 1960 houdende toekenning van sociale voordelen aan de universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 02/10/1968 (BS:22/10/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 22/04/1969 (BS:29/04/1969)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de lichamelijke geschiktheid vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 22/04/1969 (BS:01/05/1969)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 25/09/1969 (BS:27/10/1969)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende opname van de Rijksfaculteit der landbouwwetenschappen te Gent in de Rijksuniversiteit te Gent.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 20/08/1970 (BS:30/09/1970)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van art. 34 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, wat betreft de vrijstelling van ondervraging, het aantal proeven en de duur van de studiën.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 07/09/1970 (BS:27/10/1970)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aanstellingen voor een beperkte duur kunnen geschieden aan het College voor de Ontwikkelingslanden van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/09/1971 (BS:24/09/1971)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd bij de wet van 9 april 1965, houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie en aangevuld bij de wet van 16 juli 1970 betreffende de financiering van de universitaire investeringen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 04/08/1972 (BS:26/08/1972)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van het aantal studenten in de universitaire instellingen bedoeld in artikel 27, § 1 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 11/08/1972 (BS:19/08/1972)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd bij de wetten van 9 april 1965, houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie, 16 juli 1970, betreffende de financiering van de universitaire investeringen en 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 28/06/1974 (BS:13/07/1974)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 01/07/1974 (BS:19/03/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit waarbij de vakken, het peil van de vereiste kennis en de vrijstellingen van ondervraging worden bepaald voor het door de universiteiten en de "Faculté polytechnique de Mons" georganiseerd examen voor toelating tot de studies van kandidaat burgerlijk ingenieur.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/08/1974 (BS:13/02/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag der inschrijvingsgelden in het College voor ontwikkelingslanden van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 12/02/1975 (BS:09/07/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van de bouwkosten van de bedragen der leningen toegestaan aan de universitaire inrichtingen bij artikel 8bis, 1ste alinea, van de wet van 2 augustus 1960.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/03/1975 (BS:22/03/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van rentetoelagen tot het bouwen van restaurants en tehuizen voor universiteitsstudenten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 20/06/1975 (BS:29/08/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het kleuter- en lager onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 04/08/1975 (BS:29/08/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde officiële inrichtingen die secundair onderwijs verstrekken overeenkomstig de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/08/1975 (BS:06/09/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 03/06/1976 (BS:03/09/1976)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit waarbij vrijstelling van de vereiste inzake leeftijdsgrens verleend wordt aan sommige leermeesters, leraars en inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 08/07/1976 (BS:16/06/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit genomen voor de toepassing van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 08/07/1976 (BS:16/06/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit genomen voor de toepassing van artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/04/1977 (BS:02/06/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitbreiding tot de universitaire instellingen van de Staat van de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 mei 1975 tot regeling van de tegemoetkomingen van de Staat en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van het personeel.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/04/1977 (BS:19/05/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor het hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/03/1981 (BS:18/04/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/06/1981 (BS:13/06/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ambten van rector en vice-rector bij het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 24/08/1981 (BS:15/09/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 06/11/1981 (BS:18/12/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1956 houdende oprichting van een afdeling tot opleiding van bouwkundige tekenaars bij het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/07/1982 (BS:07/08/1982)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 82 tot sanering van de financiën van deficitaire universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/12/1982 (BS:21/05/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de benaming en de structuur van de door de Staat georganiseerde inrichtingen voor secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/03/1983 (BS:26/03/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de Vrije Universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor de tranche 1981-1982.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 25/05/1983 (BS:01/07/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de financiering van acties voor het demonstreren van nieuwe procédés, produkten en uitrustingen voor een rationeel energieverbruik uitgevoerd op initiatief van de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/03/1984 (BS:17/04/1984)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 297 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestaties in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/06/1984 (BS:20/06/1984)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm en van de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 29/12/1984 (BS:09/01/1985)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende het financieel en materieel beheer van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer in het Rijksonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 21/10/1985 (BS:07/11/1985)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende het verlof wegens opdracht en de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de gesubsidieerde personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/09/1986 (BS:30/09/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 455 houdende de maatregelen tot sanering van het Academisch Ziekenhuis van de Rijksuniversiteit Gent.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/10/1986 (BS:31/10/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 470 tot vaststelling van het maximaal afwijkingspercentage tussen het totale aantal organieke ambten en het totale aantal budgettaire ambten van sommige categorieën van personeelsleden van het Rijksonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 24/10/1986 (BS:20/11/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 471 tot beperking van het aantal verloven wegens opdracht en de terbeschikkingstelling wegens opdracht, verleend aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 01/12/1986 (BS:17/02/1987)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanduiding van de Rijksinrichtingen voor kunstonderwijs die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 28/12/1987 (BS:31/03/1988)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanduiding van de rijksinternaten en rijkstehuizen die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/01/1989 (BS:09/05/1989)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende klassering van sommige afdelingen in uitvoering van artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit nr. 64 van 20 juli 1982 houdende vaststelling van de minimale schoolbevolking van bepaalde afdelingen in het nederlandstalig onderwijs voor sociale promotie.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/12/1996 (BS:20/02/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vorm van de diploma's uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 23/10/1991 (BS:20/11/1991)

OPGEHEVEN : Decreet houdende wijziging van artikel 19 en artikel 108 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 19/12/1998 (BS:24/02/1999)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1998 betreffende de beroepsprofielen van de leraren.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/03/1977 (BS:14/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de toestand van sommige personeelsleden van het Rijksonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/06/2000 (BS:25/08/2000)

OPGEHEVEN : Decreet houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/07/1997 (BS:02/09/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvorming van de lerarenopleidingen van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/07/2006 (BS:08/11/2006)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/03/2007 (BS:03/04/2007)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten voor de Opleiding voor Opleiders van Volwassenen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2007 (BS:22/08/2007)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 betreffende de goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 04/07/2008 (BS:20/10/2008)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 10/07/2008 (BS:10/09/2008)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot tijdelijke projecten in het basisonderwijs en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 10/07/2008 (BS:09/10/2008)

OPGEHEVEN : Decreet houdende verlenging van sommige van de tijdelijke projecten die zijn vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 10/07/2008 (BS:16/10/2008)

OPGEHEVEN : Decreet houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1990 (BS:19/02/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/10/1991 (BS:03/12/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanvullende maatregelen betreffende de vertegenwoordiging van de personeelsgeledingen in de raad van bestuur van het Limburgs Universitair Centrum nodig om de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel te regelen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/1991 (BS:21/01/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende uitvoering van het decreet van 21 december 1990 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1991, houdende verdeling van de leningsmachtigingen over universiteiten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/02/1992 (BS:30/04/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het reglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van de Universiteit Gent.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/05/1992 (BS:15/08/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het reglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van het Universitair Centrum Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/05/1992 (BS:14/11/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de academische opleidingen die slechts door één universiteit in de Vlaamse Gemeenschap worden aangeboden.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/06/1992 (BS:28/07/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling, voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, van de berekeningswijze van de studiepunten en van de minimale voorwaarden van overdracht van examencijfers en van de voorwaarden voor het aanvullen van een jaarprogramma met opleidingsonderdelen van een volgend jaarprogramma.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1992 (BS:14/11/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende financiering van de schijf 1992 van de speciale fondsen voor het onderzoek in de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/12/1992 (BS:07/04/1993)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vorm van de diploma's waarbij een academische graad wordt toegekend.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/02/1993 (BS:07/04/1993)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie en de werking van de examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap voor het academisch onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/1994 (BS:23/12/1994)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benamingen van de academische graden van doctor.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/1995 (BS:23/11/1995)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/07/1995 (BS:29/11/1995)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van de examens in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/07/1996 (BS:12/09/1996)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende bekrachtiging van de werkingscodes van de pedagogische begeleidingsdiensten in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/10/1996 (BS:25/10/1996)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de procedure en de vorm voor de gelijkstelling van de diploma's van een wetenschappelijke graad met de diploma's van een academische graad.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/12/1996 (BS:04/02/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van de commissies tot beheer van het eigen vermogen en de commissies van toezicht in bepaalde instellingen voor hoger kunstonderwijs van het voormalige gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1997 (BS:08/10/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de procedure en de voorwaarden van subsidiëring van innovatieprojecten op het gebied van het hoger onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/12/1997 (BS:18/08/1998)

OPFGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990, tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/1999 (BS:05/08/1999)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verdeling van de personeelsleden die ten behoeve van het secundair onderwijs een verlof krijgen voor de effectieve begeleiding van de vorming en de ondersteuning van de scholengemeenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:09/09/1999)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende oproep tot de kandidaten inzake het verlenen van een erkenning en een subsidie aan een universitair Steunpunt Nederlands als Tweede Taal.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2000 (BS:22/08/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning van een universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/2000 (BS:07/10/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de overdracht van de leerlingendossiers van de PMS- en MST-Centra naar de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/10/2000 (BS:01/02/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies aan Vlaamse universiteiten in 2000 voor de uitvoering van interface-activiteiten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/2000 (BS:16/06/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende voortzetting van subsidiëring van gecoördineerde initiatieven van institutionele en onderwijskundige grensoverschrijdende samenwerking van Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs met partners uit regio's begrepen onder het zogenaamde "grenslandenbeleid".

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2001 (BS:16/06/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor het basisonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2001 (BS:12/12/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies aan Vlaamse universiteiten in 2001 voor de uitvoering van interfaceactiviteiten

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/11/2001 (BS:30/01/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende overheveling van kredieten met betrekking tot het leerlingenvervoer voor het begrotingsjaar 2001.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/11/2001 (BS:30/01/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opwaardering van het elektronisch netwerk voor de hogescholen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2002 (BS:13/07/2002)

OPFGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de Vrije Universiteit Brussel voor het Instituut voor Europese Studies (IES) uitreikt.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2002 (BS:16/07/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de Confederale Universiteit Antwerpen voor het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) uitreikt.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2002 (BS:31/10/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de werking van de adviescommissie projecten hoger kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:15/11/2002)

OPGEHEVEN : Geschilberaadslaging van de Vlaamse regering.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2002 (BS:09/10/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de procedure en de voorwaarden voor de toekenning van aanvullende middelen in het begrotingsjaar 2002 aan de Vlaamse universiteiten en houdende vaststelling van de vorm en de inhoud van de convenants.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2003 (BS:03/04/2003)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de situatie van de personeelsleden uit het onderwijs die in het schooljaar 2002-2003 in de instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in Duitsland ter beschikking zijn of worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/09/2003 (BS:24/10/2003)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot definitieve regeling van de situatie van de personeelsleden uit het onderwijs die tewerkgesteld zijn in de instellingen van het gemeenschapsonderwijs in Duitsland

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2004 (BS:31/08/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2004 (BS:05/11/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijk project zorgondersteuning in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2004 (BS:08/11/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de wijze van verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2004 (BS:12/11/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2004-2005

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1997 (BS:15/10/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de aanwijzing van de personeelsleden bedoeld in artikel 182, § 1, 3°, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/07/2004 (BS:08/10/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vervroegde inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen ten aanzien van sommige instellingen van hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:21/09/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de overgangsaccreditatie van de opleiding 'master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken'

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/07/2004 (BS:23/09/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het experimenteel Brussels curriculum in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2005 (BS:28/04/2005)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het project "Huis van het Nederlands"

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/07/2005 (BS:05/10/2005)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2006 (BS:15/06/2006)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/2006 (BS:19/10/2006)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/2006 (BS:15/01/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/02/2007 (BS:03/04/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/05/2007 (BS:28/06/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/11/2007 (BS:07/01/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot derde aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/03/2008 (BS:14/04/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de methodologie en de criteria van de voortgangstoets voor de academisch gerichte opleidingen van de hogescholen in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/03/2008 (BS:17/10/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/06/2008 (BS:05/09/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vastlegging van een model van overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de expertisenetwerken en regionale platformen in het kader van de lerarenopleidingen in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/07/2008 (BS:23/10/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vastlegging van een lijst van algemene resultaatsindicatoren voor het Aanmoedigingsfonds hoger onderwijs voor de periode 2008-2011

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/07/2008 (BS:17/10/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering aangaande diversiteitsprojecten in de lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/10/2008 (BS:21/11/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2007 aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het vrij gesubsidieerd onderwijs met betrekking tot de financiële controle

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2014 (BS:13/01/2015)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/06/2008 (BS:04/09/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de rechten van de Katholieke Universiteit Brussel, gezamenlijk georganiseerd met de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:29/09/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de journalistiek van de XIOS Hogeschool Limburg

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:29/09/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in het communicatiemanagement van de XIOS Hogeschool Limburg

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/11/2008 (BS:15/01/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring als Centrum voor Basiseducatie voor het schooljaar 2008-2009

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/03/2009 (BS:09/04/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de vroedkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/03/2009 (BS:30/04/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de verpleegkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:10/09/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vierde aanpassing van de overgangsaccreditaties van sommige hogeschoolopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:03/09/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master-na-masteropleiding master in de internationale betrekkingen en de diplomatie van de Universiteit Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Europese programma's)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/07/1998 (BS:29/08/1998)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IX. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 07/07/2006 (BS:31/08/2006)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVI (uittreksel - NO/Europese actieprogramma's)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 16/05/2007 (BS:02/07/2007)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV. (uittreksel - NO/Informatisering)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 04/07/2008 (BS:01/09/2008)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVIII (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 29/05/1959 (BS:19/06/1959)

OPGEHEVEN : Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel - NO/Schoolpact)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 04/07/2008 (BS:01/09/2008)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVIII (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 01/07/2011 (BS:30/08/2011)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXI (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 01/07/2011 (BS:30/08/2011)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXI (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/2012 (BS:19/02/2013)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXII (uittreksel - NO/Internaten)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 25/04/2014 (BS:25/09/2014)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXIV (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 25/04/2014 (BS:25/09/2014)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXIV (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 18/04/1967 (BS:20/04/1967)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop het aantal opvoeders in het Rijksonderwijs wordt berekend.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 06/07/1970 (BS:25/08/1970)

OPGEHEVEN : Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/09/1986 (BS:30/09/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 456 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 28/04/1993 (BS:28/05/1993)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IV. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/1994 (BS:16/03/1995)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - NO/Internaten)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/11/2010 (BS:25/01/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:18/01/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan de expertisenetwerken en het regionaal platform in het kader van de lerarenopleidingen in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:03/02/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie voor het schooljaar 2009-2010 en schooljaar 2010-2011

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/06/2011 (BS:08/07/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in de basiseducatie en het volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2011-2012

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (BS:16/11/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende innovatie in de lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/09/2011 (BS:21/10/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2012 (BS:17/07/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs inclusief een restrictieve aanwending van de leraarsuren voor de opleidingen NT2 voor vier CVO voor het schooljaar 2012-2013

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2012 (BS:10/05/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van pilootprojecten ter voorbereiding op de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2012 (BS:01/08/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/10/2012 (BS:22/11/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar 2012-2013

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/10/2012 (BS:29/11/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2012 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2011

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/05/2013 (BS:02/07/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het percentage van de omvang aan opleidingsonderdelen aangeboden in een andere onderwijstaal dan het Nederlands, zoals bedoeld in artikel 91sexies, § 2, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/09/2013 (BS:30/10/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de mobiliteitstoelage per categorie op advies van het Vlaamse Erasmuscomité

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/11/2013 (BS:08/01/2014)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2013 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2012

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 18/12/1984 (BS:22/12/1984)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanduiding van de Rijksscholen en de Rijksscholengroepen die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/12/2009 (BS:29/01/2010)

OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (uittreksel - HO/Personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 22/06/2007 (BS:21/08/2007)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVII (uittreksel - VWO/CVO/Organisatie).

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 07/07/2006 (BS:31/08/2006)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVI (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 27/06/2003 (BS:12/09/2003)

OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - VWO/CVO/Personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/07/1997 (BS:21/08/1997)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VIII. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Leerplicht)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:23/09/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master-na-masteropleiding master in de actuariële wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/12/1993 (BS:01/03/1994)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs V. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/07/2005 (BS:16/09/2005)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XV. (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 23/10/1991 (BS:05/12/1991)

OPGEHEVEN : Financiedecreet voor het begrotingsjaar 1992.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/04/1992 (BS:16/05/1992)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/04/1992 (BS:16/05/1992)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - NO/Internaten)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - HO/Organisatie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 30/12/1982 (BS:21/01/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 184 tot vaststelling van de wijze waarop voor de Rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/04/1992 (BS:16/05/1992)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - DKO/Organisatie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - SO/BSO)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/12/1993 (BS:01/03/1994)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-V. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/1994 (BS:16/03/1995)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - DKO/Personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/1994 (BS:16/03/1995)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Speciale onderwijsleermiddelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - Personeel/AMVD-personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - NO/Zorgvuldig bestuur)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - NO/Organisatie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - NO/Inspectie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/07/2005 (BS:16/09/2005)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XV. (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 20/07/2005 (BS:29/07/2005)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

Datum laatste wijziging: 13/02/2013