Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    12 NOVEMBER 1997
  • publicatiedatum
    B.S.06/01/1998
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    24/08/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 21/03/2003 (B.S. 09/09/2003)

(2) B.Vl.R. van 09/05/2003 (B.S. 22/09/2003)

(3) B.Vl.R. van 27/08/2004 (B.S. 08/10/2004)

(4) B.Vl.R. van 06/07/2007 (B.S. 02/08/2007)

(5) B.Vl.R. van 04/09/2009 (B.S. 23/09/2009)

(6) B.Vl.R. van 10/09/2010 (B.S. 15/10/2010)

(7) B.Vl.R. van 09/09/2011 (B.S. 10/10/2011)

(8) B.Vl.R. van 13/09/2013 (B.S. 21/10/2013)

(9) B.Vl.R. van 23/05/2014 (B.S. 01/10/2014)

(10) B.Vl.R. van 24/04/2015 (B.S. 04/06/2015)

(11) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 05/10/2016)

(12) B.Vl.R. van 20/07/2018 (B.S. 14/08/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs
;

(13) B.Vl.R. van 20/07/2018 (B.S. 27/08/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
;

(14) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 28/08/2019)

(15) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 23/10/2020)

(16) B.Vl.R. van 05/05/2023 (B.S. 04/08/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de uitvoering van leersteun
;

(17) B.Vl.R. van 24/03/2023 (B.S. 14/08/2023)

(18) B.Vl.R. van 07/07/2023 (B.S. 24/08/2023)

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 inzonderheid op de artikelen 22 en 180;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 september 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de nieuwe procedure van controle op de inschrijvingen, die zowel in het secundair onderwijs als in het basisonderwijs reeds enkele schooljaren bij wijze van experiment gehanteerd wordt, zo snel mogelijk een formeel karakter moet krijgen, temeer omdat de scholen die de gegevens met betrekking tot de ingeschreven leerlingen niet of zeer laattijdig doorsturen, gesanctioneerd moeten kunnen worden omdat zij de uiteindelijke controle onmogelijk maken;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° directie : de directeur of zijn afgevaardigde;

2° identificatienummer : identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen;

3° leerling : leerplichtigen en [15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
niet-leerplichtige15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
] kleuters;

4° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs.

HOOFDSTUK II. - De inschrijvingen

Afdeling 1. - Plicht van de ouders van leerplichtigen

Art. 3.

[2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003

Uiterlijk vijftien kalenderdagen vóór de aanvang van elk schooljaar herinnert het [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] [12B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 14/08/2018
... 12B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 14/08/2018
] via de [12B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 14/08/2018
sociale12B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 14/08/2018
] media alle ouders aan de leerplicht.

De ouders worden hierbij gewezen op :

1° het bestaan van de leerplicht voor hun kinderen en hun verantwoordelijkheid terzake;

2° hun vrijheid om voor hun kinderen te kiezen voor huisonderwijs of onderwijs in een school;

3° de formaliteiten die bij een keuze voor huisonderwijs vervuld moeten worden, onder meer de mededeling aan het [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] zoals bedoeld in artikel 10ter;

4° hun vrijheid om, bij de keuze van onderwijs in een school, zelf een schoolkeuze te maken;

5° hun verplichting om, bij de keuze voor onderwijs in een school, ervoor te zorgen dat hun leerplichtige kinderen als leerling van een school zijn ingeschreven en die school regelmatig bezoeken;

6° de wijze waarop zij vrijstelling van leerplicht kunnen verkrijgen voor hun gehandicapte kinderen.

2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
]

Art. 4.

[2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
...2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
]

Afdeling 2. - Controle op de inschrijvingen

Art. 5.

Elke directie vraagt bij de eerste inschrijving van elke leerling het identificatienummer.

Als de ouders dat identificatienummer niet wensen of niet kunnen geven, vraagt de directie het identificatienummer aan het [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] .

Art. 6.

[4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007

Elke directie bezorgt voor het betrokken schooljaar aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten uiterlijk de dertiende schooldag een lijst met de identificatiegegevens van de leerlingen die uiterlijk de derde schooldag werden ingeschreven.

Onder identificatiegegevens van de leerling worden verstaan : voornamen, achternaam, geboortedatum, adres, geslacht, identificatienummer (indien mogelijk).

4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
]

Art. 7.

Door de vergelijking van alle ingestuurde lijsten met de namen en identificatienummer met uittreksels uit het Rijksregister gaat het [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] vóór het einde van de eerste trimester na welke leerplichtigen niet in een school zijn ingeschreven en welke leerlingen in meerdere scholen zijn ingeschreven.

Art. 8.

Voor de leerlingen die in meerdere scholen zijn ingeschreven onderzoekt het [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] aan de hand van de aanwezigheidsregisters van de betrokken instellingen en aan de hand van de reglementering inzake schoolveranderingen, welke inschrijving rechtsgeldig is.

Art. 9.

§ 1. Het [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] [15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
vraagt15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
] aan de ouders wier leerplichtig kind niet in een instelling is ingeschreven, om uitleg omtrent het niet-ingeschreven zijn, en herinnert hen aan hun verplichtingen terzake.

§ 2. [15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
Als blijkt dat de leerplichtige niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, maakt het Agentschap voor Onderwijsdiensten daarover een verslag op en stuurt het naar de procureur des konings.15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
]

§ 3. [15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
...15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
]

Art. 10.

De minister bepaalt op welke wijze de gegevens voor de toepassing van dit besluit tussen de directies en het [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] worden meegedeeld.

[1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
HOOFDSTUK IIbis . - Gewettigde afwezigheden1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
]

[1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 10bis.

Dit hoofdstuk is van toepassing op de [15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
voltijds15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
] leerplichtige leerlingen [18B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
en op leerlingen die niet leerplichtig zijn, maar ingeschreven zijn in het lager onderwijs18B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
] in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 10ter.

In volgende gevallen worden de redenen van afwezigheid van leerlingen als geldig beschouwd en wordt voldaan aan de voorwaarde behoudens "gewettigde afwezigheid" zoals bedoeld [3B.Vl.R. van 27/08/2004
B.S. 08/10/2004
in artikel 20, § 2, 1°3B.Vl.R. van 27/08/2004
B.S. 08/10/2004
] van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 :

1° [8B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
de afwezigheid wegens ziekte, op voorwaarde dat een van de volgende documenten wordt voorgelegd :

a) een medisch attest, uitgereikt door een arts, voor zover het om een van de volgende gevallen gaat :

1) een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;

2) een afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is geweest met toepassing van punt b);

3) [10B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...10B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

b) een verklaring van de ouders voor alle afwezigheden wegens ziekte waarvan de periode of duur niet valt onder punt a);

8B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

2° De afwezigheid om één van onderstaande redenen mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, tot staving van de afwezigheid :

a) het bijwonen van een familieraad;

b) het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant;

c) de oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;

d) het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;

e) de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;

f) het beleven van de feestdagen die inherent zijn aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling;

[6B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 15/10/2010
g) het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie als topsportbelofte aan een sportieve manifestatie, stage en tornooi of wedstrijd, voor maximaal tien al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar;6B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 15/10/2010
]

3° [8B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
de afwezigheden wegens persoonlijke omstandigheden, op voorwaarde dat de ouders daarvoor een aanvraag hebben ingediend en de directeur daarmee akkoord gaat;8B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

[3B.Vl.R. van 27/08/2004
B.S. 08/10/2004

4° De afwezigheid voor maximaal 6 lestijden per week van een leerling :

a) die topsport beoefent in één van de volgende sportdisciplines : tennis, gymnastiek en zwemmen;

b) en voor wie de school over een dossier beschikt dat ten minste volgende elementen bevat :

- een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

- een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat de leerling een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt;

- [6B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 15/10/2010
...6B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 15/10/2010
]

- een akkoord van de directeur;

3B.Vl.R. van 27/08/2004
B.S. 08/10/2004
] [6B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 15/10/2010

5° de volgende afwezigheden tijdens de lestijden van een leerling die revalidatie behoeft verstrekt door schoolexterne hulpverleners binnen of buiten het schoolgebouw :

a) gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen, na een periode van ziekte, niet behorend tot punt b of c, of ongeval. In uitzonderlijke omstandigheden kan de maximumduur van 150 minuten overschreden worden, na gunstig advies van de arts van het centrum voor leerlingenbegeleiding, in overleg met de klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

De school beschikt over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat :

1) een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

2) een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

3) [17B.Vl.R. van 24/03/2023
B.S. 14/08/2023
...17B.Vl.R. van 24/03/2023
B.S. 14/08/2023
]

4) een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden;

b) [14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
in het gewoon onderwijs gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen, voor leerlingen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven als vermeld in artikel 2, 11°, g), van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] In uitzonderlijke omstandigheden kan de maximumduur van 150 minuten uitgebreid worden voor leerplichtige kleuters tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen na gunstig advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding in overleg met de klassenraad en de ouders.

[13B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
Voor leerlingen met een [16B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag16B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.13B.Vl.R. van 20/07/2018
B.S. 27/08/2018
]

Het advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

De school beschikt over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat :

1) een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

2) een advies, geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding in overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Onder schoolgebonden aanbod wordt verstaan : het reguliere pedagogisch-didactische aanbod voor alle leerlingen, de aanvullende zorgmaatregelen op niveau van de school of scholengemeenschap, en de schoolexterne dienstverlening door personeel of diensten, gefinancierd of gesubsidieerd door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming;

3) een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijsaanbod voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

4) een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3);

c) in het buitengewoon onderwijs gedurende maximaal 250 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

De school beschikt over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat :

1) een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

2) een [16B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
IAC-verslag16B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] als vermeld in artikel 15 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

3) [17B.Vl.R. van 24/03/2023
B.S. 14/08/2023
...17B.Vl.R. van 24/03/2023
B.S. 14/08/2023
]

4) een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijsaanbod voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

5) een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 4).

6B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 15/10/2010
]

[10B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
6° de afwezigheid ten gevolge van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting als vermeld in artikel 32 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, op voorwaarde dat de school aan de ouders gemotiveerd heeft waarom de opvang op school niet haalbaar is. 10B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

[8B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
Afwezigheden als vermeld in het eerste lid, 4° en 5° kunnen niet als afwezigheden wegens persoonlijke omstandigheden als vermeld in het eerste lid, 3°, beschouwd worden. 8B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 10quater.

In volgend geval wordt de reden van afwezigheid van leerlingen als geldig beschouwd en wordt voldaan aan de voorwaarde behoudens "gewettigde afwezigheid" zoals bedoeld in artikel 20, 3° van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

De afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen mits :

a) de school tijdens de afwezigheid voor onderwijs op afstand zorgt;

b) de school zich engageert dat er regelmatig communicatie is met de ouders.

De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directie en de ouders.

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 10quinquies.

§ 1. Alle afwezigheden die niet vallen onder artikel 10ter, 1° tot en met [8B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
8B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
] , en artikel 10quater, worden beschouwd als problematische afwezigheden.

§ 2. [14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
De afwezigheden die geregistreerd zijn als problematisch, worden [15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
om de regelmatigheid van de leerling te beoordelen15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
] beschouwd als gewettigde afwezigheden, op voorwaarde dat de school in begeleidende maatregelen voor de leerling in kwestie voorziet. Vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematische afwezigheid zijn geregistreerd, signaleert de school bovendien de problematische afwezigheden aan het centrum voor leerlingenbegeleiding en werkt ermee samen rond begeleiding van de jongere in kwestie. Van die begeleiding houdt de school een dossier bij, dat een onderdeel mag zijn van het leerlingendossier.14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

§ 3. De als problematisch geregistreerde afwezigheid van leerlingen waarvoor de school, omwille van hun onbereikbaarheid, in de onmogelijkheid is om in begeleiding te voorzien, worden [15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
om de regelmatigheid van de leerling te beoordelen15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
] beschouwd als gewettigde afwezigheden, mits de school kan aantonen dat ze inspanningen gedaan heeft om de betrokken leerling te lokaliseren.

§ 4. [11B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
...11B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 10sexies.

Alle wettigingen, alsook het dossier zoals bedoeld in artikel l0quinquies , § 2, 3° moeten op de school ter inzage zijn voor de verificateurs.

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
] [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007

Art. 10sexies1.

[14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
...14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] [1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003

Art. 10septies.

Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun statuut van regelmatige leerling zoals voorzien in artikel 20 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

1B.Vl.R. van 21/03/2003
B.S. 09/09/2003
]

[15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
Hoofdstuk IIbis/1. Aanvaardbare afwezigheden15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
]

[15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020

Art. 10septies/1.

Dit hoofdstuk is van toepassing op de leerplichtige leerlingen in het gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs, met uitzondering van de zes- en zevenjarigen die met toepassing van artikel 12/1 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 in het kleuteronderwijs zitten.

15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
] [15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020

Art. 10septies/2.

Alle afwezigheden die niet conform artikel 26 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 door de directie als aanvaardbaar worden geacht, worden geregistreerd als andere afwezigheden.

Om de regelmatigheid van de leerling te beoordelen, worden de andere afwezigheden, vermeld in het eerste lid, als aanvaardbare afwezigheden beschouwd, op voorwaarde dat:

1° de school in begeleidende maatregelen voor de kleuter in kwestie voorziet;

2° de school die andere afwezigheden aan het centrum voor leerlingenbegeleiding signaleert;

3° de school met het centrum voor leerlingenbegeleiding samenwerkt rond de begeleiding van de kleuter in kwestie. Van die begeleiding houdt de school een dossier bij, dat een onderdeel mag zijn van het leerlingendossier.

De andere afwezigheden, vermeld in het eerste lid, van leerlingen voor wie de school door de onbereikbaarheid van de leerling in kwestie niet in begeleiding kan voorzien, worden, om de regelmatigheid van de leerling te beoordelen, als aanvaardbare afwezigheden beschouwd, als de school kan aantonen dat ze inspanningen geleverd heeft om de betrokken leerling te bereiken.

De verplichtingen, vermeld in het tweede en derde lid, gelden niet voor het aantal afwezigheden waarover de ouder in het desbetreffende schooljaar zelf mag beslissen omdat ze buiten de 290 halve dagen leerplicht vallen.

15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
] [15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020

Art. 10septies/3.

Het dossier, vermeld in artikel 10septies/2, tweede lid, 3°, moet op de school ter inzage zijn voor de verificateurs.

[15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020

Art. 10 septies/4.

Kleuters die na de toepassing van artikel 10septies/2, tweede en derde lid, in het schooljaar in kwestie, bovenop het aantal waarover de ouder zelf mag beslissen, nog andere afwezigheden hebben dan aanvaardbare afwezigheden, verliezen hun statuut van regelmatige leerling, vermeld in artikel 20 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
] 15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
]

[2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
HOOFDSTUK IIter. Voorwaarden voor het organiseren van huisonderwijs2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
]

[2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003

Art. 10octies.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de leerplichtigen en hun ouders die voor huisonderwijs kiezen.

2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
] [2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003

Art. 10novies.

[9B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
Bij stopzetting van het huisonderwijs tijdens het schooljaar brengen de ouders de bevoegde dienst daarvan op de hoogte.9B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
]

2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
] [2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003

Art. 10decies.

De leerplichtige voldoet niet aan de leerplicht wanneer aan [9B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
de bepalingen, vermeld in artikel 26 tot en met 26 quater van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 of artikel 10novies van dit besluit9B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
] niet is voldaan. In dat geval wordt dezelfde procedure gevolgd zoals bepaald in artikel 9 van dit besluit en is artikel 5 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht van toepassing.

2B.Vl.R. van 09/05/2003
B.S. 22/09/2003
] [9B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014

Art. 10decies/1.

De controle door de onderwijsinspectie, vermeld in artikel 26ter, § 1, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wordt uitgevoerd na afspraak tussen de onderwijsinspectie en de ouders, waarna ook schriftelijke afspraken volgen over de organisatie en het verloop van de controle.

Ouders die voor huisonderwijs kiezen verbinden zich ertoe alle documenten te overhandigen die de uitvoering van de voormelde controle mogelijk moeten maken.

De voormelde controle kan uitgevoerd worden hetzij op de plaats waar het onderwijs wordt verstrekt, hetzij op een plaats die de onderwijsinspectie aanwijst en waarmee de ouders zich akkoord verklaren.

De voormelde controle wordt uitgevoerd door minstens twee onderwijsinspecteurs, die de mogelijkheid moeten krijgen om de betrokken leerplichtige inzake het huisonderwijs te observeren en te spreken.

9B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
] [9B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014

Art. 10decies/2.

De onderwijsinspectie hanteert tijdens het controlebezoek de volgende criteria om te controleren of het verstrekte huisonderwijs beantwoordt aan de doelstellingen, vermeld in artikel 26bis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 :

1° de onderwijsdoelen van het huisonderwijs;

2° de afstemming van het verstrekte huisonderwijs op de leerbehoefte van de leerling;

3° de planning van het huisonderwijs;

4° de wijze waarop het huisonderwijs structuur krijgt;

5° de beschikbaarheid van leermiddelen;

6° de tijd die besteed wordt aan het huisonderwijs;

7° het voorzien van een evaluatie van de onderwijsdoelen.

Aan de hand van de criteria, vermeld in het eerste lid, beoordeelt de onderwijsinspectie meer specifiek :

1° of voor de leerplichtigen die conform artikel 26bis/2 van het voormelde decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 verplicht zijn een getuigschrift te behalen bij de examencommissie, via het huisonderwijs gewerkt wordt aan een voldoende evenwichtig aanbod van de verschillende leergebieden;

2° of het huisonderwijs heeft geleid tot meer kennis en vaardigheden;

3° [15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
of, naargelang de leeftijd, alle leergebieden, vermeld in artikel 39 of 40 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, aan bod komen.15B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 23/10/2020
]

9B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 01/10/2014
] [7B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011

Art. 10undecies.

Een aanvraag tot het hervatten van huisonderwijs, vermeld in artikel 26ter, § 3, tweede lid, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wordt door de ouders van de leerplichtige leerling ingediend bij de onderwijsinspectie met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

De schriftelijke aanvraag, vermeld in het eerste lid, omvat :

1° de volledige identificatie van de betrokken leerplichtigen;

2° de gegevens van de school waar de betrokken leerplichtigen momenteel ingeschreven zijn;

3° de gegevens over de plaats waar het huisonderwijs zal worden verstrekt;

4° de gegevens over de personen die het huisonderwijs zullen verstrekken;

5° de motieven om het huisonderwijs te hervatten;

6° een omstandige beschrijving van de wijze waarop het huisonderwijs gerealiseerd zal worden, met inbegrip van een beschrijving van de wijze waarop de tekortkomingen, vastgesteld door de onderwijsinspectie die geleid hebben tot haar beslissing dat de leerling zich in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school moet inschrijven, zijn of worden weggewerkt.

7B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011
] [7B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011

Art. 10duodecies.

§ 1. De onderwijsinspectie onderzoekt of er voldoende garanties aanwezig zijn dat het huisonderwijs beantwoordt aan de doelstellingen, vermeld in artikel 26ter, § 3, tweede lid, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, en beslist over de mogelijkheid om het huisonderwijs te hervatten.

§ 2. Het onderzoek, vermeld in paragraaf 1, wordt uitgevoerd op basis van de schriftelijke aanvraag, vermeld in artikel 10undecies.

§ 3. De beslissing, vermeld in paragraaf 1, wordt gemotiveerd en binnen veertien kalenderdagen na de ontvangst van de schriftelijke aanvraag, met een aangetekende brief aan de ouders betekend. De poststempel geldt als datum van de betekening.

In afwijking van het eerste lid wordt de termijn waarin de inspectie een beslissing moet nemen, geschorst tijdens en voor de duur van de kerst-, paas- en zomervakantie.

§ 4. Een gebrek aan een beslissing binnen de in paragraaf 3 vermelde termijn, wordt geacht een toestemming voor de hervatting van huisonderwijs te zijn.

7B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011
] [7B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011

Art. 10terdecies.

Met behoud van de toepassing van artikel 10novies kan de hervatting van het huisonderwijs ingaan vanaf een van de volgende tijdstippen :

1° de betekening van de toestemming van de inspectie, vermeld in artikel 10duodecies, § 3;

2° de vijfde kalenderdag na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 10duodecies, § 3.

7B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 10/10/2011
]

HOOFDSTUK III. - Sancties

Art. 11.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de scholen die niet gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 12.

§ 1. Als een directie de verplichting voorzien in artikel 6 niet naleeft, stuurt het [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] een aanmaning naar het betrokken schoolbestuur.

§ 2. Als de vereiste gegevens binnen tien kalenderdagen na de aanmaning niet aan het [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] bezorgd zijn, wordt het betrokken schoolbestuur bij aangetekend schrijven in gebreke gesteld.

De ingebrekestelling verwijst naar de mogelijke sancties en bepaalt binnen welke termijn het schoolbestuur de nalatigheid ongedaan dient te maken met toevoeging van een rechtvaardiging voor de nalatigheid.

Art. 13.

Van de schoolbesturen die tien kalenderdagen na het versturen van het aangetekend schrijven nog steeds in gebreke zijn, legt het [4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
Agentschap voor Onderwijsdiensten4B.Vl.R. van 06/07/2007
B.S. 02/08/2007
] het dossier met een voorstel van sanctie voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs.

Art. 14.

§ 1. Overeenkomstig artikel 179 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, neemt de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, een beslissing omtrent de voorgestelde sanctie, na het betrokken schoolbestuur gehoord te hebben. Het betrokken schoolbestuur wordt daartoe bij aangetekend schrijven opgeroepen.

§ 2. De beslissing omtrent een sanctie wordt binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na het verhoor, of na het versturen van de oproeping ingeval het betrokken schoolbestuur niet verschenen is, bij aangetekend schrijven meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur.

Na het verstrijken van bedoelde termijn kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, geen sanctie meer opleggen.

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 15.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 1997.

Art. 16.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.