Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    27 MEI 1997
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/1997
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    19/08/2015

COORDINATIE

(1) Decr. van 15/07/1997 (B.S. 28/08/1997)

(2) B.Vl.R. van 15/12/2006 (B.S. 08/02/2007)

(3) B.Vl.R. van 13/02/2009 (B.S. 03/07/2009)

(4) B.Vl.R. van 05/06/2015 (B.S. 19/08/2015)

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op de artikelen 44 en 195, 6°;

Gelet op het eensluidend advies van de Raad van het Basisonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad van 14 maart 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 5 mei 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid omdat de Vlaamse regering in toepassing van artikel 44, paragraaf 3, van het decreet basisonderwijs de lijst van ontwikkelingsdoelen en eindtermen binnen 1 maand ter bekrachtiging moet voorleggen aan het Vlaams parlement en gelet op het feit dat dit besluit in werking treedt per 1 september 1997 en dat de schoolbesturen de nodige voorbereidingstijd behoeven;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 mei 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Artikel 44 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 treedt in werking op 1 september 1997.

Art. 2.

De ontwikkelingsdoelen en eindtermen in de bijlage van dit besluit zijn de eindtermen voor het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs, zoals bedoeld in artikel 44 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

[4B.Vl.R. van 05/06/2015
B.S. 19/08/2015
...4B.Vl.R. van 05/06/2015
B.S. 19/08/2015
]

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.

De ontwikkelingsdoelen en de eindtermen vastgesteld bij dit besluit moeten worden in acht genomen vanaf [1Decr. van 15/07/1997
B.S. 28/08/1997
het schooljaar 1998-19991Decr. van 15/07/1997
B.S. 28/08/1997
] .

[1Decr. van 15/07/1997
B.S. 28/08/1997

Art. 5.

De ontwikkelingsdoelen en de eindtermen vastgesteld bij dit besluit worden in het schooljaar 2004-2005 geëvalueerd. Vanaf deze evaluatie wordt de evaluatie elke 6 jaar herhaald. De Vlaamse regering legt de resultaten van deze evaluaties voor aan het Vlaams Parlement. Een herziening van de eindtermen is mogelijk vanaf 1 september 2005.

1Decr. van 15/07/1997
B.S. 28/08/1997
]

Bijlage

Gewijzigd bij B.Vl.R. 15/12/2006

Een aantal ontwikkelingsdoelen en eindtermen worden vervangen met B.Vl.R. 13-2-2009 (Art. 5)

De ontwikkelingsdoelen en eindtermen wereldoriëntatie worden vervangen met B.Vl.R. 5-6-2015 (Art. 2)

De up to date versie van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen is te raadplegen via : www.onderwijsdoelen.be