Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs [14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
[17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] 14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] .

  • goedkeuringsdatum
    17 JUNI 1997
  • publicatiedatum
    B.S.27/08/1997
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/12/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 23/02/1999 (B.S. 31/03/1999) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs
;

(2) B.Vl.R. van 09/03/2001 (B.S. 18/04/2001) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs
;

(3) B.Vl.R. van 08/11/2002 (B.S. 24/12/2002) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelformatie in het buitengewoon basisonderwijs
;

(4) B.Vl.R. van 05/03/2004 (B.S. 12/11/2004) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs
;

(5) B.Vl.R. van 20/01/2006 (B.S. 04/04/2006) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs
;

(6) B.Vl.R. van 20/01/2006 (B.S. 04/04/2006) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs
;

(7) B.Vl.R. van 01/09/2006 (B.S. 24/11/2006) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van aanvullende lestijden voor de integratie van anderstaligen
;

(8) B.Vl.R. van 19/07/2007 (B.S. 27/08/2007) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs
;

(9) B.Vl.R. van 16/05/2008 (B.S. 04/09/2008) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1998 betreffende het omrekeningspercentage en het puntengewicht voor de vaststelling van het werkingsbudget basisonderwijs
;

(10) B.Vl.R. van 12/10/2012 (B.S. 04/12/2012) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van een nieuw omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs
;

(11) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 25/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
;

(12) B.Vl.R. van 20/07/2018 (B.S. 27/08/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
;

(13) B.Vl.R. van 07/09/2018 (B.S. 05/10/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs en houdende wijziging van diverse besluiten betreffende personeelsformatie, scholengemeenschappen en salarisschalen
;

(14) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 28/08/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende basis- en secundair onderwijs
;

(15) B.Vl.R. van 22/04/2022 (B.S. 22/09/2022) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen uit cao V voor de basiseducatie, cao VI voor het hoger onderwijs en cao XII voor de andere onderwijsniveaus die uitwerking hebben op 1 september 2021 en 1 januari 2022
;

(16) B.Vl.R. van 09/09/2022 (B.S. 14/12/2022) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen
;

(17) B.Vl.R. van 05/05/2023 (B.S. 04/08/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de uitvoering van leersteun
;

(18) B.Vl.R. van 15/09/2023 (B.S. 01/12/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt
;

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 146, § 2, 148, 149, 150, § 2, 151, 153, 180, 183, 2° en 3° en 195, 6°;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 65 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs, de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel, gewijzigd bij decreten van 31 juli 1990, 9 april 1992 en 28 april 1993, en de besluiten van de Vlaamse regering van 25 november 1992, 7 december 1994 en 12 juni 1995;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 67 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch personeel worden bepaald in de inrichtingen voor het buitengewoon onderwijs, met uitzondering van de internaten en de semi-internaten;

Gelet op het protocol van 27 mei 1997 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol van 27 mei 1997 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 mei 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 in werking treedt op 1 september 1997. Hetzelfde geldt voor de eerste reeks bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Het is voor de organisatie van het schooljaar 1997-1998 en voor de rechtszekerheid van schoolbesturen, directies en personeelsleden essentieel dat zij zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over de nieuw toe te passen regelgeving;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 5 juni 1997 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het buitengewoon basisonderwijs gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

[17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
Dit besluit is niet van toepassing op het leerondersteunend personeel in een leersteuncentrum als vermeld in artikel 20, § 2, van het decreet van 5 mei 2023 over leersteun.17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° cursus : geheel van minimum twee tot maximum drie lestijden, bestemd voor het onderwijs in één van de erkende godsdiensten, de niet-confessionele zedenleer of de cultuurbeschouwing;

2° decreet : het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

3° externe leerling : leerling die tijdens de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen, alleen revaliderende of therapeutische behandelingen ondergaat die verstrekt worden door personen van wie het ambt wordt gefinancierd of gesubsidieerd door het departement Onderwijs met uitzondering van de leerlingen die vallen onder de toepassing van het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982;

4° [17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

5° [17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

6° leerling : leerling die voldoet aan de bepalingen van de artikelen 20 en 21 van het decreet of daar op grond van artikel 23 of 24 van afwijkt;

[6B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006
6°bis. [9B.Vl.R. van 16/05/2008
B.S. 04/09/2008
...9B.Vl.R. van 16/05/2008
B.S. 04/09/2008
] 6B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006
]

7° [17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

8° [17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

9° teldag : dag waarop de leerlingen, met toepassing van het decreet, worden geteld;

10° telperiode : periode waarin de leerlingen, met toepassing van het decreet, worden geteld;

11° [17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

12° [9B.Vl.R. van 16/05/2008
B.S. 04/09/2008
...9B.Vl.R. van 16/05/2008
B.S. 04/09/2008
]

HOOFDSTUK 2. - Directie

Afdeling A. - Beleidsondersteuning

Art. 3.

[1B.Vl.R. van 23/02/1999
B.S. 31/03/1999
...1B.Vl.R. van 23/02/1999
B.S. 31/03/1999
]

Afdeling B. - Directie met onderwijsopdracht

Art. 4.

§ 1. [13B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 05/10/2018
Met toepassing van artikel 130, § 2, van het decreet wordt de directeur belast met een onderwijsopdracht van:13B.Vl.R. van 07/09/2018
B.S. 05/10/2018
]

1° 10 lestijden in scholen met minder dan 20 leerlingen;

2° 4 lestijden in scholen met 20 tot en met 39 leerlingen.

§ 2. Voor de toepassing van § 1 wordt rekening gehouden met de leerlingen uit het kleuteronderwijs en uit het lager onderwijs die in aanmerking komen voor de berekening van de lestijden volgens de schalen van het lopende schooljaar.

§ 3. [11B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
...11B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
]

[5B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006
§ 4. [17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
Scholen die in het schooljaar 2016-2017 minimaal tien leerlingen begeleidden in het geïntegreerd onderwijs, mogen de leerlingen die ze op de eerste schooldag van oktober van 2016 in begeleiding hadden, blijven meetellen voor de toepassing van paragraaf 1.17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] 5B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006
]

Afdeling C. - Bijzondere bepalingen inzake vrijwillige fusies

Art. 5.

§ 1. [9B.Vl.R. van 16/05/2008
B.S. 04/09/2008
Met toepassing van artikel 130, § 2, van het decreet behoudt de adjunct-directeur van een school die ontstaan is uit vrijwillige fusie, zoals bedoeld in artikel 129 van het decreet, gedurende het schooljaar van de fusie en de drie daaropvolgende schooljaren, de onderwijsopdracht waarmee hij belast was tijdens het schooljaar voorafgaand aan de fusie.

Na die periode van vier schooljaren is de adjunct-directeur niet langer belast met een onderwijsopdracht, op voorwaarde dat de school op de teldag ten minste 60 leerlingen telt.

9B.Vl.R. van 16/05/2008
B.S. 04/09/2008
]

§ 2. Voor de toepassing van § 1, tweede lid wordt rekening gehouden met de leerlingen uit het kleuteronderwijs en uit het lager onderwijs die in aanmerking komen voor de berekening van de lestijden volgens de schalen voor het lopende schooljaar.

HOOFDSTUK 3. - Onderwijzend personeel

Afdeling A. - Lestijden volgens de schalen

Art. 6.

[6B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006
§ 1.6B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006
] Met toepassing van [10B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
artikel 137ter10B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
] van het decreet worden de lestijden volgens de schalen jaarlijks per type vastgesteld volgens de tabellen in de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit.

[6B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006

§ 2. Voor de berekening van het aantal lestijden bij een leerlingenaantal hoger dan voorzien in de respectieve tabellen, worden voor bijkomende leerlingen de drie laatste verhogingen van het aantal lestijden in die tabel telkens herhaald.

6B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006
]

Art. 7.

Op de lestijden volgens de schalen wordt het aanwendingspercentage 94,5 % toegepast.

Art. 8.

§ 1. Uit de lestijden volgens de schalen verkregen conform de artikelen 6 en 7 worden de betrekkingen en opdrachten geput voor :

- de eventuele onderwijsopdracht van de directeur en de adjunct-directeur;

- het ambt van kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming;

- het ambt van onderwijzer algemene en sociale vorming;

- het eventuele ambt van leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit : lichamelijke opvoeding;

- het eventuele ambt van leermeester algemene en sociale vorming, compensatietechnieken braille, type 6;

- de lestijden voor de meest gekozen godsdienst, niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing.

§ 2. In elke school voor buitengewoon basisonderwijs wordt een lid van het onderwijzend personeel belast met het onthaal, de observatie en de tijdelijke begeleiding van de nieuwe leerlingen die tijdens het schooljaar worden ingeschreven, en/of de leerlingen die bijzondere individuele hulp nodig hebben.

§ 3. Als in een school voor buitengewoon basisonderwijs een lid van het onderwijzend personeel wordt belast met opvoedende activiteiten en/of het permanent onderwijs aan huis, dan kan de opdracht nooit meer bedragen dan een volledige betrekking. Bovendien mag het aantal lestijden nooit meer bedragen dan het aantal besteed aan de opdracht uit § 2.

§ 4. Bij de vergelijking van het aantal lestijden besteed aan de opdrachten uit § 2 en § 3 worden de lestijden voor permanent onderwijs aan huis niet in rekening gebracht.

Art. 9.

De omrekening van de lestijden volgens de schalen naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse of deeltijdse betrekkingen en opdrachten bepaald in artikel 8, gebeurt als volgt :

1° de lestijden volgens de schalen voor de types die de school organiseert, worden samengeteld;

2° op dit totaal wordt het aanwendingspercentage toegepast; het resultaat wordt afgerond naar de hogere eenheid als het eerste cijfer achter de komma groter is dan 4;

3° het resultaat wordt verminderd met de eventuele lestijden onderwijsopdracht van de directeur en de adjunct-directeur;

4° de overblijvende lestijden worden toegekend aan het onderwijzend personeel met dien verstande dat elke lestijd besteed aan de lesopdracht uit de lestijden volgens de schalen wordt geput.

Art. 10.

Voor de toepassing van artikel [10B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
137bis, § 510B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
] van het decreet is het gemiddeld aantal onderwijsdagen per kind gelijk aan 10.

Art. 11.

§ 1. Het aantal cursussen van de meest gekozen godsdienst, niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing wordt berekend door het aantal leerlingen van de meest gekozen godsdienst, niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing op de teldag of in de telperiode :

[11B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
voor de types 1, basisaanbod en 811B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
] te delen door 9 voor de eerste 49 leerlingen, en door 10 vanaf de vijftigste leerling;

[11B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
voor de types 2, 3, 4, 5 en 911B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
] te delen door 6 voor de eerste 34 leerlingen, en door 7 vanaf de vijfendertigste leerling;

voor de types 6 en 7 te delen door 5 voor de eerste 34 leerlingen, en door 6 vanaf de vijfendertigste leerling.

§ 2. De aldus verkregen quotiënten worden opgeteld en het resultaat wordt steeds naar beneden afgerond. Het resultaat van deze berekening is het aantal te organiseren cursussen.

§ 3. Elke cursus omvat ten minste 2 en ten hoogste 3 lestijden.

Afdeling B. - Aanvullende lestijden

Onderafdeling 1. - Aanvullende lestijden voor godsdienst en niet-confessionele zedenleer in het buitengewoon lager onderwijs

Art. 12.

§ 1. Met toepassing van artikel 138, § 1, 1° van het decreet worden op grond van het aantal regelmatige leerlingen op de teldag of in de telperiode, aanvullend bij de lestijden volgens de schalen, lestijden gefinancierd of gesubsidieerd voor de cursussen van de minder gekozen godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

§ 2. Een cursus van een minder gekozen godsdienst of niet-confessionele zedenleer bedraagt evenveel lestijden als de cursus van de meest gekozen godsdienst of niet-confessionele zedenleer. De verschillende cursussen worden gelijktijdig georganiseerd.

§ 3. Het aantal cursussen van de minder gekozen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kan ten hoogste gelijk zijn aan het aantal cursussen van de meest gekozen godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

Art. 13.

§ 1. Zodra een leerling wordt ingeschreven voor een minder gevolgde cursus die niet gefinancierd of gesubsidieerd kon worden op grond van de schoolbevolking op de teldag of in de telperiode, wordt deze cursus toch onmiddellijk gefinancierd of gesubsidieerd op dezelfde wijze als bepaald in artikel 12 van dit besluit.

§ 2. Een minder gevolgde cursus die gefinancierd of gesubsidieerd kan worden op grond van het aantal leerlingen op de teldag of in de telperiode, maar waarvoor tijdens het lopende schooljaar geen leerlingen meer zijn ingeschreven, wordt niet langer gefinancierd of gesubsidieerd.

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
Onderafdeling 1bis. Lestijden voor aanvangsbegeleiding15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022

Art. 13bis.

Met toepassing van artikel 139septies decies, § 4, van het decreet kunnen uit de lestijden die conform artikel 139septies decies, § 3, van het decreet berekend worden in het buitengewoon onderwijs, in de volgende ambten betrekkingen worden ingericht:

1° in het ambt van kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming;

2° in het ambt van onderwijzer algemene en sociale vorming;

3° in het ambt van leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit lichamelijke opvoeding;

4° in het ambt van leermeester algemene en sociale vorming, compensatietechnieken braille, type 6;

5° in het ambt van leermeester godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

De lestijden worden op de volgende wijze omgerekend naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse of deeltijdse betrekkingen: de lestijden worden gedeeld door 22 tot op de eenheid. Het quotiënt is gelijk aan het mogelijke aantal volledige betrekkingen.

15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] [15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022

Art. 13ter.

Met toepassing van artikel 139septies decies, § 4, van het decreet kunnen de lestijden die conform artikel 139septies decies, § 3, van het decreet verkregen worden, in het buitengewoon onderwijs worden omgezet in uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel, na de omzetting conform de volgende tabel:

lestijdenuren
11
23
34
46
57
69
710
812
913
1015
1116
1218
1319
1421
1522
1624
1725
1827
1928
2029
2131
2232
2334
2435
2537
2638
2740

De omrekening van uren naar de gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel gebeurt conform artikel 24 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs.

15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] [15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022

Art. 13quater.

Met toepassing van artikel 139septies decies, § 4, van het decreet kunnen de lestijden die conform artikel 139septies decies, § 3, van het decreet berekend worden, in het buitengewoon onderwijs worden omgezet in punten, na omzetting conform de volgende tabel:

lestijdenpunten
14
28
312
415
519
623
727
831
935
1039
1143
1246
1350
1454
1558
1662
1766
1870
1973
2077
2181
2285

Uit de punten die conform het eerste lid worden verkregen, kunnen de volgende ambten worden ingericht:

1° het ambt van zorgcoördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

2° het ambt van ICT-coördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

3° het ambt van administratief medewerker uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

4° vanaf 1 januari 2022 het ambt van beleidsondersteuner uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel.

[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
5° vanaf 1 september 2023 het ambt van adjunct-directeur uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel.18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

De omrekening van punten naar de gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen van het beleids- en ondersteund personeel gebeurt volgens conform artikelen 4quater, 4quinquies [18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
, 4sexies en 4novies18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs.

15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] [15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022

Art. 13quinquies.

Met toepassing van artikel 172quinquies/1, § 3, van het decreet wordt voor de omkadering, vermeld in artikel 172quinquies/1, § 3, de tabel, vermeld in artikel 13ter, eerste lid, van dit besluit, gebruikt om de lestijden in uren om te zetten of omgekeerd.

15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
Onderafdeling 1ter. Lestijden voor de kerntaak van het onderwijzend personeel15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022

Art. 13sexies.

§ 1. Met toepassing van artikel 139duodevicies, § 4, van het decreet kunnen uit de lestijden die conform artikel 139duodevicies, § 3, van het decreet berekend worden, in het buitengewoon onderwijs in de volgende ambten betrekkingen worden ingericht:

1° in het ambt van kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming;

2° in het ambt van onderwijzer algemene en sociale vorming;

3° in het ambt van leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit lichamelijke opvoeding;

4° in het ambt van leermeester algemene en sociale vorming, compensatietechnieken braille, type 6;

5° in het ambt van leermeester godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

De lestijden worden op de volgende wijze omgerekend naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse of deeltijdse betrekkingen: de lestijden worden gedeeld door 22 tot op de eenheid. Het quotiënt is gelijk aan het mogelijke aantal volledige betrekkingen.

§ 2. Met toepassing van artikel 139duodevicies, § 4 en § 6, van het decreet kunnen de lestijden die conform artikel 139duodevicies, § 3 van het decreet berekend worden, in het buitengewoon onderwijs worden omgezet in punten, na omzetting conform de volgende tabel:

lestijdenpunten
14
28
312
415
519
623
727
831
935
1039
1143
1246
1350
1454
1558
1662
1766
1870
1973
2077
2181
2285

Uit de punten die conform het eerste lid worden verkregen, kunnen de volgende ambten worden ingericht:

1° het ambt van zorgcoördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

2° het ambt van ICT-coördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

3° het ambt van administratief medewerker uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

4° vanaf 1 januari 2022 het ambt van beleidsondersteuner uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel.

De omrekening van punten naar de gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen van het beleids- en ondersteund personeel gebeurt volgens conform artikelen 4quater, 4quinquies en 4sexies van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs.

15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
Onderafdeling 1quater. Lestijden samen school maken15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022

Art. 13septies.

§ 1. Met toepassing van artikel 139undevicies, § 6, van het decreet kunnen uit de lestijden die conform artikel 139undevicies, § 4 of § 5, van het decreet verkregen worden, in het buitengewoon onderwijs in de volgende ambten betrekkingen worden ingericht:

1° in het ambt van kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming;

2° in het ambt van onderwijzer algemene en sociale vorming;

3° in het ambt van leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit lichamelijke opvoeding;

4° in het ambt van leermeester algemene en sociale vorming, compensatietechnieken braille, type 6;

5° in het ambt van leermeester godsdienst of niet-confessionele zedenleer. De lestijden worden op de volgende wijze omgerekend naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse of deeltijdse betrekkingen: de lestijden worden gedeeld door 22 tot op de eenheid. Het quotiënt is gelijk aan het mogelijke aantal volledige betrekkingen.

§ 2. Met toepassing van artikel 139undevicies, § 6, van het decreet kunnen de lestijden die conform artikel 139undevicies, § 4 of § 5, van het decreet verkregen worden, in het buitengewoon onderwijs worden omgezet in uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel, na de omzetting conform de volgende tabel:

lestijdenuren
11
23
34
46
57
69
710
812
913
1015
1116
1218
1319
1421
1522
1624
1725
1827
1928
2029
2131
2232
2334
2435
2537
2638
2740

De omrekening van uren naar de gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel gebeurt conform artikel 24 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs.

§ 3. Met toepassing van artikel 139undevicies, § 6, van het decreet kunnen de lestijden die conform artikel 139undevicies, § 4 of § 5, van het decreet verkregen worden, in het buitengewoon onderwijs worden omgezet in punten, na de omzetting conform de volgende tabel:

lestijdenpunten
14
28
312
415
519
623
727
831
935
1039
1143
1246
1350
1454
1558
1662
1766
1870
1973
2077
2181
2285

Uit de punten die conform het eerste lid worden verkregen, kunnen de volgende ambten worden ingericht:

1° het ambt van zorgcoördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

2° het ambt van ICT-coördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

3° het ambt van administratief medewerker uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

4° vanaf 1 januari 2022 het ambt van beleidsondersteuner uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel.

[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
5° vanaf 1 september 2023 het ambt van adjunct-directeur uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel.18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

De omrekening van punten naar de gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen van het beleids- en ondersteund personeel gebeurt conform artikelen 4quater, 4quinquies [18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
, 4sexies en 4novies18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs.

§ 4. Met toepassing van artikel 139undevicies, § 7, van het decreet worden de lestijden samen school maken aangewend op schoolniveau conform het afsprakenkader tussen de sociale partners.

15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

[16B.Vl.R. van 09/09/2022
B.S. 14/12/2022
Onderafdeling 1quinquies. Omzetten van lestijden in punten of uren bij lerarentekort 16B.Vl.R. van 09/09/2022
B.S. 14/12/2022
] (voetnoot 1)

[16B.Vl.R. van 09/09/2022
B.S. 14/12/2022

Art. 13octies.

§ 1. [18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
Ter uitvoering van artikel 130, § 2, vijfde lid, van het decreet kunnen de vacante lestijden, vermeld in artikel 130, § 2, tweede lid, van het decreet en ter uitvoering van artikel 153viciessexies, vierde lid, van het decreet kunnen de niet-vacante lestijden, vermeld in artikel 153viciessexies, eerste lid, van het decreet,18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] in het buitengewoon basisonderwijs worden omgezet in punten na de omzetting conform de volgende tabel:

lestijdenpunten
24
38
412
515
619
723
827
931
1035
1139
1243
1346
1450
1554
1658
1762
1866
1970
2073
2177
2281
2385

Uit de punten die conform het eerste lid worden verkregen, kunnen de volgende ambten worden ingericht:

1° het ambt van zorgcoördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

2° het ambt van ICT-coördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

3° het ambt van administratief medewerker uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

4° vanaf 1 januari 2022 het ambt van beleidsondersteuner uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel.

[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
5° vanaf 1 september 2023 het ambt van adjunct-directeur uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel.18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

De punten worden omgerekend naar gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen van het beleids- en ondersteund personeel conform artikel 4quater, 4quinquies [18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
, 4sexies en 4novies18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs.

§ 2. Ter uitvoering van artikel 130, § 2, vijfde lid, van het decreet kunnen de lestijden, vermeld in artikel 130, § 2, tweede lid, van het decreet, in het buitengewoon basisonderwijs worden omgezet in uren na de omzetting conform de volgende tabel:

lestijdenuren
21
33
44
56
67
79
810
912
1013
1115
1216
1318
1419
1521
1622
1724
1825
1927
2028
2129
2231
2332
2434
2535
2637
2738
2840

De omrekening van uren naar de gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel gebeurt conform artikel 24 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs.

16B.Vl.R. van 09/09/2022
B.S. 14/12/2022
]

Onderafdeling 2. - Aanvullende lestijden voor permanent onderwijs aan huis in het buitengewoon lager onderwijs

Art. 14.

Met toepassing van artikel 138, § 1, 4° van het decreet worden, aanvullend bij de lestijden volgens de schalen, per leerling die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 35 van het decreet, vier lestijden gefinancierd of gesubsidieerd voor het permanent onderwijs aan huis.

[6B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006
Onderafdeling 3. - Aanvullende lestijden voor de Nederlandstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten6B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006
]

[6B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006

Art. 14bis t.e.m. 14quater.

[7B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 24/11/2006
...7B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 24/11/2006
]

6B.Vl.R. van 20/01/2006
B.S. 04/04/2006
]

[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
Afdeling B/1. Aanwending van lestijden om een gastleraar in te zetten18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
Onderafdeling 1. — Aanwending van lestijden om een gastleraar in te zetten als vermeld in artikel 141, § 4, van het decreet18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023

Art. 14quinquies

Een school kan tijdens de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 vacante lestijden aanwenden om een gastleraar in te zetten als vermeld in artikel 141, § 4, van het decreet, conform de volgende voorwaarden:

1° als de school vacante lestijden aanwendt om een gastleraar in te zetten, meldt de school het aantal lestijden en de periode van aanwending aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten;

2° de lestijden die conform punt 1° worden gemeld, worden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten omgezet in een krediet dat wordt vastgesteld op 59,36 euro per omgezette lestijd. Het voormelde krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Het voormelde krediet wordt vanaf 1 januari 2023 gekoppeld aan de spilindex 123,14. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;

3° het Agentschap voor Onderwijsdiensten kent het totale geïndexeerde krediet voor de aanwending van gastleraren, vermeld in punt 2°, toe aan de school in de vorm van een voorschot van 25% van het krediet in de loop van de maand november van het schooljaar in kwestie en het resterende saldo van 75% in de loop van de maand juni die daarop volgt;

4° de school kan het krediet dat door het Agentschap voor Onderwijsdiensten toegekend wordt, vermeld in punt 3°, alleen aanwenden voor het inzetten van gastleraren conform punt 1°.

18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
Onderafdeling 2. — Aanwending van lestijden om gastleraren in te zetten via een dienstverleningsovereenkomst met een onderneming of een organisatie als vermeld in artikel 130bis van het decreet 18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023

Art. 14sexies.

§ 1. Een school kan vacante of niet-vacante lestijden aanwenden om een gastleraar in te zetten als vermeld in artikel 130bis van het decreet conform de volgende voorwaarden:

1° het schoolbestuur van de school sluit met een onderneming of een organisatie een dienstverleningsovereenkomst als vermeld in artikel 130bis van het decreet, met daarin de afspraken over de terbeschikkingstelling van een werknemer van de onderneming of de organisatie als gastleraar voor een welbepaalde opdracht en periode. Het schoolbestuur gebruikt het model dat is opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd, om de voormelde dienstverleningsovereenkomst te sluiten;

2° het schoolbestuur en de onderneming of de organisatie leggen op basis van de dienstverleningsovereenkomst, vermeld in punt 1°, de individuele lesopdracht van de werknemer vast in een deelovereenkomst conform het model van deelovereenkomst dat is opgenomen in het model van de dienstverleningsovereenkomst, vermeld in punt 1°;

3° als de school lestijden aanwendt voor een gastleraar als vermeld in artikel 130bis van het decreet, meldt de school aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten de gegevens van het bedrijf of de organisatie waarmee ze een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten en meldt de school aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten het aantal lestijden en de periode van aanwending die zijn vastgelegd in de voormelde overeenkomst;

4° de lestijden die conform punt 3° worden gemeld, worden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten omgezet in een krediet dat wordt vastgesteld op 59,36 euro per omgezette lestijd. Het voormelde krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Het voormelde krediet wordt vanaf 1 januari 2023 gekoppeld aan de spilindex 123,14. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;

5° het Agentschap voor Onderwijsdiensten kent het totale geïndexeerde krediet voor de aanwending van gastleraren, vermeld in punt 4°, toe aan het bedrijf of de organisatie, zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst, vermeld in punt 1°.

In het eerste lid wordt verstaan onder:

1° onderneming: een onderneming uit de publieke of private profit- of non-profitsector;

2° organisatie: een organisatie uit de publieke of private profit- of non-profitsector.

18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

Afdeling C. - Bijzondere bepalingen bij fusies

Art. 15.

[9B.Vl.R. van 16/05/2008
B.S. 04/09/2008
...9B.Vl.R. van 16/05/2008
B.S. 04/09/2008
]

Art. 16.

§ 1. Op basis van artikel 146 van het decreet krijgt de school [9B.Vl.R. van 16/05/2008
B.S. 04/09/2008
, met uitzondering van scholen voor type 5,9B.Vl.R. van 16/05/2008
B.S. 04/09/2008
] die ontstaan is uit vrijwillige fusie bijkomende lestijden. Deze lestijden worden als volgt berekend :

X : het lestijdenpakket op basis van de reglementering in de veronderstelling dat de structuur van vóór de fusie behouden blijft.

Y : het lestijdenpakket op basis van de reglementering vertrekkende van de nieuwe structuur na de fusie.

Z : het verschil tussen X en Y (X - Y = Z).

§ 2. Het pakket bijkomende lestijden wordt eenmaal berekend en gespreid in de tijd en afnemend van jaar tot jaar toegekend :

- het schooljaar van de fusie : 100% van Z;

- het eerste schooljaar na de fusie : 75% van Z;

- het tweede schooljaar na de fusie : 50% van Z;

- het derde schooljaar na de fusie : 25% van Z;

- vanaf het vierde schooljaar na de fusie : 0% van Z.

§ 3. De bijkomende lestijden worden niet langer gefinancierd of gesubsidieerd zodra de school opsplitst.

HOOFDSTUK 4. - Paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel

Art. 17.

§ 1. Met toepassing van artikel 148 van het decreet worden de uren volgens de richtgetallen bepaald door het aantal regelmatige leerlingen, de leerlingen die vallen onder de toepassing van het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 uitgezonderd, per type te vermenigvuldigen met de volgende richtgetallen :

- type 1 : 1;

[11B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
- type basisaanbod : 1;11B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
]

- type 2 : 3,9;

[3B.Vl.R. van 08/11/2002
B.S. 24/12/2002
type 3 : 2,1;3B.Vl.R. van 08/11/2002
B.S. 24/12/2002
]

- type 4 : 5;

[3B.Vl.R. van 08/11/2002
B.S. 24/12/2002
- type 6 : 2,1;3B.Vl.R. van 08/11/2002
B.S. 24/12/2002
]

- type 7 : 2,9;

- type 8 : 1;

[11B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
- type 9 : 2,1.11B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
]

§ 2. De som van de producten verkregen op grond van § 1 wordt afgerond naar de hogere eenheid als het eerste cijfer achter de komma groter is dan vier. [3B.Vl.R. van 08/11/2002
B.S. 24/12/2002
...3B.Vl.R. van 08/11/2002
B.S. 24/12/2002
]

Art. 18.

[17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

Art. 19.

[17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

Art. 20.

[17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

Art. 21.

[17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

Art. 22.

[3B.Vl.R. van 08/11/2002
B.S. 24/12/2002
...3B.Vl.R. van 08/11/2002
B.S. 24/12/2002
]

Art. 23.

Uit de uren volgens de richtgetallen worden de betrekkingen geput voor :

- het ambt van logopedist;

- het ambt van kinesitherapeut;

- het ambt van ergotherapeut;

- het ambt van verpleger;

- het ambt van maatschappelijk werker;

- het ambt van kinderverzorger;

- het ambt van arts;

- het ambt van psycholoog;

- het ambt van orthopedagoog.

Art. 24.

Met toepassing van artikel 150, § 2 van het decreet worden uit het urenpakket zoals bepaald volgens de artikelen 17 tot 22 :

- voor een voltijdse opdracht van arts, psycholoog of orthopedagoog 40 eenheden geput;

- voor een voltijdse opdracht van maatschappelijk werker, kinderverzorger, ergotherapeut, kinesitherapeut en verpleger 32 eenheden geput;

- voor een voltijdse opdracht van logopedist 30 eenheden geput.

Art. 25.

§ 1. Met toepassing van artikel 149 komen de leerlingen die vóór type 5 verbonden aan een preventorium al ingeschreven waren in een school voor buitengewoon onderwijs van [11B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
type 1, basisaanbod, 2, 3, 4, 6, 7, 8 of 911B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
] in aanmerking voor de berekening van een urenpakket logopedie.

§ 2. Het urenpakket wordt bepaald door per type de gemiddelde aanwezigheid van deze leerlingen tijdens de telperiode te berekenen.

§ 3. De gemiddelde aanwezigheid wordt vermenigvuldigd met de richtgetallen bepaald in artikel 17, § 1. De som van de producten wordt afgerond naar de hogere eenheid als het eerste cijfer achter de komma groter is dan vier. [3B.Vl.R. van 08/11/2002
B.S. 24/12/2002
...3B.Vl.R. van 08/11/2002
B.S. 24/12/2002
]

[4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004
[HOOFDSTUK 4bis. - Beleids- en ondersteunend personeel4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004
]

[4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004

Art. 25bis.

Met toepassing van artikel 153novies van het decreet wordt aan iedere school voor buitengewoon basisonderwijs een puntenenveloppe [15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
voor administratieve en beleidsondersteuning15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] toegekend.

4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004
] [4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004

Art. 25ter.

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022

§ 1. Met toepassing van artikel 153sexies, § 1, van het decreet heeft elke school voor buitengewoon basisonderwijs, met uitzondering van type 5-scholen, recht op een basisenveloppe voor administratieve en beleidsondersteuning van negen punten.

§ 2. Per school voor buitengewoon basisonderwijs, met uitzondering van type 5-scholen, wordt naast de punten, vermeld in paragraaf 1, een bijkomend aantal punten voor administratieve en beleidsondersteuning toegekend die berekend wordt door het gewogen aantal regelmatige leerlingen dat ingeschreven is op de teldag, of het gemiddelde aantal regelmatige leerlingen tijdens de telperiode die van toepassing is voor de berekening van de lestijden volgens de schalen, te vermenigvuldigen met de [18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
puntenwaarde 0,4233818B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] per leerling, waarbij de wegingscoëfficiënt voor een leerling lager onderwijs gelijk is aan 1 en de wegingscoëfficiënt voor een kleuter gelijk is aan 0,6636.

De punten, vermeld in het eerste lid, worden binnen een school afgerond naar het hogere gehele getal als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier, wordt er afgerond naar het lagere gehele getal.

§ 3. Elke type 5-school in het buitengewoon basisonderwijs heeft recht op een basisenveloppe van 53 punten. Daarnaast wordt een bijkomende puntenenveloppe toegekend van 41 punten per bijkomende vestigingsplaats.

15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] 4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004
] [4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004

Art. 25quater.

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
...15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004
] [4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004

Art. 25quinquies.

Uit de puntenenveloppe, verkregen volgens artikel 25ter [15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
...15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] , [15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
kunnen de ambten van administratief medewerker [18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
, beleidsondersteuner en adjunct-directeur18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] 15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] worden ingericht uit de categorie van beleids- en ondersteunend personeel.

4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004
] [4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004

Art. 25sexies.

§ 1 De omrekening van punten naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse betrekkingen gebeurt als volgt :

1° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 202 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 63 punten in rekening gebracht.

2° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 158 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 82 punten in rekening gebracht.

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
2° bis als een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 148 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 85 punten in rekening gebracht;15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
2°ter als een betrekking wordt ingericht die de weddeschaal 413 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 100 punten in rekening gebracht;18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

3° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 542 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 120 punten in rekening gebracht.

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
3° bis als een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 501 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 126 punten in rekening gebracht;15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
]

4° indien een betrekking wordt ingenomen door een personeelslid dat ingevolge een beslissing van de administratieve gezondheidsdienst ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking en wedertewerkgesteld wordt als administratieve medewerker, worden voor een voltijdse betrekking 63 punten in rekening gebracht.

§ 2. Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet volgens de onderstaande tabel :

[15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
puntenwaarde638285100120126
aantal urenpuntenpuntenpuntenpuntenpuntenpunten
1222334
2455677
357781011
4799111314
591112141718
6111414172021
7121617192325
8141819222728
9162121253032
10182324283335
11192526313739
12212728334042
13233031364346
14253233394749
15263435425053
16283638445356
17303940475760
18324142506063
19334345536367
20354647566770
21374850587074
22395052617377
23405254647781
24425557678084
25445759698388
26465961728791
27476264759095
28496466789398
295166688197102
3053687183100105
3154717386103109
3256737689107112
3358757892110116
3460778094113119
3561808397117123
36638285100120126
18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] 15B.Vl.R. van 22/04/2022
B.S. 22/09/2022
] 4B.Vl.R. van 05/03/2004
B.S. 12/11/2004
]

HOOFDSTUK 5. - Sancties

Art. 26.

Onverminderd de bepalingen van artikel 174 van het decreet, worden met toepassing van artikel 177, § 1, 9° en 10° van het decreet de misbruiken bij het tellen van de regelmatige leerlingen voor het lestijden- en urenpakket, en de misbruiken bij het berekenen en aanwenden van het lestijden- en urenpakket die vastgesteld worden door [10B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
het Agentschap voor Onderwijsdiensten10B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
] , bij aangetekend schrijven meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur. De mededeling verwijst naar de mogelijke sancties.

Art. 27.

§ 1. Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de betekening van het aangetekend schrijven kan het schoolbestuur bij [10B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
het Agentschap voor Onderwijsdiensten10B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
] een verweerschrift indienen. De betekening wordt geacht te gebeuren de derde werkdag na het versturen van het aangetekend schrijven. De herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie schorten de termijn van 30 kalenderdagen op.

§ 2. Na ontvangst van het verweerschrift, en uiterlijk 60 kalenderdagen na de betekening van het aangetekend schrijven, legt [10B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
het Agentschap voor Onderwijsdiensten10B.Vl.R. van 12/10/2012
B.S. 04/12/2012
] eventueel een dossier met een voorstel tot sanctie voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs.

Art. 28.

Binnen een termijn van drie maanden na de betekening van de in artikel 26 bedoelde aangetekende brief, neemt de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, een beslissing omtrent een sanctie. Die beslissing wordt bij aangetekend schrijven meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur. Na de termijn van 3 maanden kan er geen sanctie meer worden opgelegd.

[14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Hoofdstuk 5/1. [17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] 14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

[14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

Art. 28/1.

[17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...17B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

14B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

HOOFDSTUK 6. - Opheffingsbepalingen

Art. 29.

Ter uitvoering van artikel 183, 2° en 3° van het decreet, worden voor het basisonderwijs de artikelen 2°, § 2, 7, § 3, 8, 11, 12 en 13 van het koninklijk besluit nr. 65 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon basisonderwijs en de artikelen 3, § 2 en § 3 en 8 van het koninklijk besluit nr. 67 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch personeel worden bepaald in de inrichtingen voor het buitengewoon onderwijs, met uitzondering van de internaten of semi-internaten, opgeheven.

HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 30.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997 behalve artikel 5 en 16 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1995 en artikel 10 dat in werking treedt op 1 september 1998.

Art. 31.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1

LESTIJDENSCHAAL VOOR HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS :

type 1, basisaanbod, 8

lln

lestijden

lln

lestijden

lln

lestijden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

4

7

10

13

16

19

22

25

28

32

35

38

41

44

47

50

53

56

60

63

66

69

72

75

78

81

84

88

91

94

97

100

103

106

109

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

112

116

119

122

125

128

131

134

137

140

144

147

150

153

156

159

161

164

167

170

173

175

178

181

184

187

189

192

195

198

201

203

206

209

212

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

215

217

220

223

226

229

231

234

237

240

243

245

248

251

254

257

259

262

265

268

271

273

276

279

282

285

287

290

293

296

299

301

304

307

310

lln

lestijden

lln

lestijden

lln

lestijden

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

313

315

318

321

324

327

329

332

335

338

341

343

346

349

352

355

357

360

363

366

369

371

374

377

380

383

385

388

391

394

397

399

402

405

408

411

413

416

419

422

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

425

427

430

433

436

439

441

444

447

450

453

455

458

461

464

467

469

472

475

478

481

483

486

489

492

495

497

500

503

506

509

511

514

517

520

523

525

528

531

534

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

537

539

542

545

548

551

553

556

559

562

565

567

570

573

576

579

581

584

587

590

593

595

598

601

604

607

609

612

615

618

621

623

626

629

632

635

637

640

643

646

lln

lestijden

lln

lestijden

lln

lestijden

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

649

651

654

657

660

663

665

668

671

674

677

679

682

685

688

691

693

696

699

702

705

707

710

713

716

719

721

724

727

730

733

735

738

741

744

747

749

752

755

758

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

761

763

766

769

772

775

777

780

783

786

789

791

794

797

800

803

805

808

811

814

817

819

822

825

828

831

833

836

839

842

845

847

850

853

856

BIJLAGE 2

LESTIJDENSCHAAL VOOR HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS :

"type 2, 3, 4, 5 en 9

lln

lestijden

lln

lestijden

lln

lestijden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

5

10

14

19

24

28

33

38

42

47

52

56

61

66

70

75

80

84

89

94

98

103

108

112

117

122

126

131

136

140

145

150

154

159

163

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

167

171

175

179

183

187

191

195

199

203

207

211

215

219

223

227

231

235

239

243

247

251

255

259

263

267

271

275

279

283

287

291

295

299

303

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

307

311

315

319

323

327

331

335

339

343

347

351

355

359

363

367

371

375

379

383

387

391

395

399

403

407

411

415

419

423

427

431

435

439

443

lln

lestijden

lln

lestijden

lln

lestijden

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

447

451

455

459

463

467

471

475

479

483

487

491

495

499

503

507

511

515

519

523

527

531

535

539

543

547

551

555

559

563

567

571

575

579

583

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

587

591

595

599

603

607

611

615

619

623

627

631

635

639

643

647

651

655

659

663

667

671

675

679

683

687

691

695

699

703

707

711

715

719

723

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

727

731

735

739

743

747

751

755

759

763

767

771

775

779

783

787

791

795

799

803

807

811

815

819

823

BIJLAGE 3

LESTIJDENSCHAAL VOOR HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS :

Type 6 en 7

lln

lestijden

lln

lestijden

lln

lestijden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

6

12

17

23

28

34

40

45

51

56

62

68

73

79

84

90

96

101

107

112

118

124

129

135

140

146

152

157

163

168

174

180

185

191

196

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

200

205

210

214

219

224

228

233

238

242

247

252

256

261

266

270

275

280

284

289

294

298

303

308

312

317

322

326

331

336

340

345

350

354

359

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

364

368

373

378

382

387

392

396

401

406

410

415

420

424

429

434

438

443

448

452

457

462

466

471

476

480

485

490

494

499

504

508

513

518

522

lln

lestijden

lln

lestijden

lln

lestijden

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

527

532

536

541

546

550

555

560

564

569

574

578

583

588

592

597

602

606

611

616

620

625

630

634

639

644

648

653

658

662

667

672

676

681

686

690

695

700

704

709

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

714

718

723

728

732

737

742

746

751

756

760

765

770

774

779

784

788

793

798

802

807

812

816

821

826

830

835

840

844

849

854

858

863

868

872

877

882

886

891

896

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

900

905

910

914

919

924

928

933

938

942

947

952

956

961

966

970

975

980

984

989

994

998

1003

1008

1012

[18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023

Bijlage 4.

Model van dienstverleningsovereenkomst als vermeld in artikel 14sexies

18B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

- (1): Deze onderafdeling 1quinquies treedt buiten werking op 31/08/2025 (art. 25 van het BVR. 09/09/2022 (B.S. 14/12/2022)