Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    17 JUNI 1997
  • publicatiedatum
    B.S.23/08/1997
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 14/12/2001 (B.S. 15/02/2002)

(2) B.Vl.R. van 13/01/2006 (B.S. 17/03/2006)

(3) B.Vl.R. van 05/09/2008 (B.S. 09/10/2008)

(4) B.Vl.R. van 23/05/2014 (B.S. 30/09/2014)

(5) B.Vl.R. van 12/09/2014 (B.S. 03/11/2014)

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op de artikelen 101, 103, 109, 110, § 2, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 180 en 183, 5°;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 1989, 28 april 1993, en het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993;

Gelet op het protocol van 27 mei 1997 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van het Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol van 27 mei 1997 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 5 mei 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 in werking treedt op 1 september 1997. Hetzelfde geldt voor de eerste reeks bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Het is voor de organisatie van het schooljaar 1997-1998 en voor de rechtszekerheid van schoolbesturen, directies en personeelsleden essentieel dat zij zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over de nieuw toe te passen regelgeving;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 5 juni 1997 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het buitengewoon basisonderwijs gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

§ 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

- decreet : het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

- leerling : leerling die voldoet aan de bepalingen van de artikelen 20 en 21 van het decreet of daar op grond van artikel 23 of 24 van afwijkt;

- norm voor de school als geheel : som van de normen voor de types die in de school worden georganiseerd;

- teldag : dag waarop de leerlingen, met toepassing van het decreet, worden geteld voor de programmatie en de rationalisatie;

- telperiode : periode waarin de leerlingen, met toepassing van het decreet, worden geteld voor de programmatie en rationalisatie in de scholen voor buitengewoon basisonderwijs van type 5;

- type van vrije keuze : type dat tegen gunstige programmatienormen kan worden opgericht als het binnen de provincie niet georganiseerd wordt in een school van dezelfde groep [4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
...4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
] .

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit zijn de programmatie-, de rationalisatie- en de behoudsnormen voor scholen, types en vestigingsplaatsen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die van gemeenten met minder dan 75 inwoners per km2.

HOOFDSTUK 2. - Programmatie

Afdeling 1. - Oprichting van types van vrije keuze

Art. 3.

[2B.Vl.R. van 13/01/2006
B.S. 17/03/2006
§ 1.2B.Vl.R. van 13/01/2006
B.S. 17/03/2006
] Met toepassing van artikel 101 van het decreet kan een school die voldoet aan artikel 11, per 1 september types van vrije keuze oprichten als deze nieuwe types [1B.Vl.R. van 14/12/2001
B.S. 15/02/2002
op de eerste schooldag van oktober1B.Vl.R. van 14/12/2001
B.S. 15/02/2002
] van het oprichtingsjaar en van het daarop volgende schooljaar voldoen aan de programmatienormen zoals aangegeven in onderstaande tabel :

type

gemeente met < 75 inwoners/km²

gemeente met > =75 inwoners/km²

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

15

20

2

11

14

3

11

14

4

11

14

6

9

12

7

9

12

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
9 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
11 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
144B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[2B.Vl.R. van 13/01/2006
B.S. 17/03/2006

§ 2. Met toepassing [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
van artikel 1013B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
] van het decreet kan een school die ontstaan is door toepassing van artikel 103, § 1bis, van het decreet en die voldoet aan artikel 11, per 1 september types van vrije keuze oprichten, op voorwaarde dat die nieuwe types op de eerste schooldag van oktober van het oprichtingsjaar en van het daaropvolgende schooljaar voldoen aan de programmatienormen zoals aangegeven in onderstaande tabel :

Gemeente met < 75 inwoners/km²

Gemeente met > =75 inwoners/km²

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
Type basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

5

6

Type 2

5

6

Type 3

5

6

Type 4

5

6

Type 6

5

6

Type 7

5

6

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
Type 9 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
54B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
64B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

2B.Vl.R. van 13/01/2006
B.S. 17/03/2006
]

Afdeling 2. - [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
Programmatie van scholen3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
]

Art. 4.

[2B.Vl.R. van 13/01/2006
B.S. 17/03/2006
§ 1.2B.Vl.R. van 13/01/2006
B.S. 17/03/2006
] Met toepassing van de artikelen 103, § 1en § 2, [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
en 105bis3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
] van het decreet kan een school tijdens de eerste drie bestaansjaren worden gefinancierd of gesubsidieerd als zij [1B.Vl.R. van 14/12/2001
B.S. 15/02/2002
op de eerste schooldag van oktober1B.Vl.R. van 14/12/2001
B.S. 15/02/2002
] voor de school als geheel en voor elk type afzonderlijk de programmatienormen bereikt zoals aangegeven in onderstaande tabel :

gemeente met < 75 inwoners/km²

gemeente met >= 75 inwoners/km²

norm

voor de school

norm voor elk type afzonderlijk

norm voor de school

norm voor elk type afzonderlijk

Eerste bestaansjaar

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
Type basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

30

23

40

30

type 2

21

16

28

21

type 3

21

16

28

21

type 4

21

16

28

21

type 6

18

14

24

18

type 7

18

14

24

18

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

30

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
type 94B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
21 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
16 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
28 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
214B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

Tweede bestaansjaar

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
Type basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

34

23

45

30

type 2

24

16

32

21

type 3

24

16

32

21

type 4

24

16

32

21

type 6

20

14

27

18

type 7

20

14

27

18

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
type 9 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
24 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
16 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
32 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
214B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

Derde bestaansjaar

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
Type basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

38

23

50

30

type 2

26

16

35

21

type 3

26

16

35

21

type 4

26

16

35

21

type 6

23

14

30

18

type 7

23

14

30

18

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
type 94B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
26 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
16 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
35 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
214B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[2B.Vl.R. van 13/01/2006
B.S. 17/03/2006

§ 2. Met toepassing van artikelen 103, § 1bis en § 2, [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
en 105bis3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
] van het decreet kan een school tijdens de eerste drie bestaansjaren worden gefinancierd of gesubsidieerd als ze op de eerste schooldag van oktober voor de school als geheel, ongeacht het aantal aangeboden types, de programmatienorm van 16 leerlingen bereikt voor scholen in een gemeente met 75 of meer inwoners per vierkante kilometer of de programmatienorm bereikt van 15 leerlingen voor scholen in een gemeente met minder dan 75 inwoners per vierkante kilometer.

In het tweede en derde bestaansjaar moet daarenboven per type de programmatienorm bereikt worden zoals aangegeven in onderstaande tabel :

Gemeente met < 75 inwoners/km²

Gemeente met > =75 inwoners/km²

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
Type basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

5

6

Type 2

5

6

Type 3

5

6

Type 4

5

6

Type 6

5

6

Type 7

5

6

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
Type 9 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
5 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
64B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

2B.Vl.R. van 13/01/2006
B.S. 17/03/2006
]

Art. 5.

§ 1. Met toepassing van de artikelen 103, § 3, [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
en 105bis3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
] van het decreet kan een school voor type 5 tijdens de eerste drie bestaansjaren worden gefinancierd of gesubsidieerd als de gemiddelde aanwezigheid van de regelmatige leerlingen gedurende de maand september de programmatienormen bereikt zoals aangegeven in onderstaande tabel :

gemeente met < 75 inwoners/km²

gemeente met >= 75 inwoners/km²

eerste bestaansjaar

tweede bestaansjaar

derde bestaansjaar

21

24

26

28

32

35

§ 2. De gemiddelde aanwezigheid gedurende de maand september wordt naar beneden afgerond.

Art. 6.

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014

Om een programmatieaanvraag in te dienen voor de oprichting van een nieuw type in het buitengewoon basisonderwijs moet een oprichtingsdossier samengesteld worden dat ten minste de volgende elementen bevat :

1° de identificatiegegevens van het schoolbestuur, de school en de vestigingsplaats;

2° het schooljaar waarop de programmatie betrekking heeft;

3° het type waarop de programmatie betrekking heeft;

4° de motivering van de programmatieaanvraag die ten minste de volgende aspecten bevat :

a) een omgevingsanalyse waarbij de noodzaak, de doelmatigheid en de leefbaarheid, met inbegrip van een realistische inschatting van het potentiële aantal leerlingen die, naargelang het te programmeren aanbod, voldoen aan de criteria, vermeld in artikel 10 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wordt gemotiveerd en waarbij in de mate van het mogelijke ook rekening gehouden wordt met het lokale aanbod. De omgevingsanalyse is niet vereist als een type van vrije keuze wordt opgericht;

b) een beschrijving van de aangepaste en schoolexterne begeleidingsmogelijkheden, tenzij dat voor de beoogde doelgroep niet relevant is. Dat laatste wordt gemotiveerd in de aanvraag;

c) een verantwoording dat de school beschikt over de vereiste infrastructurele en materiële voorzieningen, onder meer op het gebied van toegankelijkheid en over de nodige hulpmiddelen voor de doelgroep;

d) een bewijs van bestaande expertise over de nieuwe doelgroep of de professionaliseringsinspanningen waarin voorzien is;

5° bewijsstukken, namelijk :

a) het protocol van de onderhandelingen in het lokaal comité;

b) het verslag van het overleg binnen de schoolraad;

6° de ondertekening door het schoolbestuur.

4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

Art. 7.

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014

Het formulier dat gebruikt moet worden bij de opmaak van het oprichtingsdossier, vermeld in artikel 6, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs is bevoegd om binnen de regels van dit besluit de formulieren aan te passen.

4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

Art. 8.

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014

§ 1. Een schoolbestuur dient de aanvraag voor een nieuwe programmatie op elektronische wijze en afzonderlijk per type in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, hierna agentschap te noemen.

§ 2. De aanvraag wordt door het agentschap voor advies bezorgd aan de Vlaamse Onderwijsraad en aan de Onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

§ 3. De Vlaamse Onderwijsraad, de Onderwijsinspectie en het agentschap brengen binnen een redelijke termijn en uiterlijk twee maanden na de ontvangst van de aanvraag, vakantieperioden niet inbegrepen, een advies uit, dat ze bezorgen aan de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs en aan het Departement Onderwijs en Vorming.

De Vlaamse Onderwijsraad baseert zijn advies op het onderzoek van ten minste de beoordelingscriteria, als vermeld in artikel 9, 1° tot en met 8°.

De Onderwijsinspectie baseert zijn advies op het onderzoek van ten minste de beoordelingscriteria, als vermeld in artikel 9, 3° tot en met 6° en 8°.

Het agentschap baseert zijn advies op het onderzoek van ten minste de beoordelingscriteria, als vermeld in artikel 9, 1°, 2° en 7° tot en met 8°.

§ 4. De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs legt een voorstel van beslissing voor aan de Vlaamse Regering.

§ 5. Het agentschap deelt de beslissing van de Vlaamse Regering binnen een periode van twee weken schriftelijk mee aan het schoolbestuur.

4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

Art. 9.

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014

De criteria waarmee de Vlaamse Regering ten minste rekening houdt, om de ontvankelijke aanvragen te beoordelen, zijn de volgende :

1° worden in het programmatievoorstel de noodzaak, de doelmatigheid en de leefbaarheid, met inbegrip van een realistische inschatting van het potentiële aantal leerlingen die, naargelang het te programmeren aanbod, voldoen aan de criteria, vermeld in artikel 10 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, afdoende gemotiveerd in een omgevingsanalyse, waarbij in de mate van het mogelijke ook rekening gehouden wordt met het lokale aanbod;

2° wordt, in relatie tot het reeds bestaande aanbod van het type of programmatieaanvragen van andere scholen voor hetzelfde type buitengewoon onderwijs, een redelijke spreiding beoogd, rekening houdend met de groep, vermeld in artikel 3, 21°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met de wetenschappelijk te verwachten prevalentie en met het oog op een optimale organisatie van het leerlingenvervoer;

3° worden de aangepaste en schoolexterne begeleidingsmogelijkheden voor de te programmeren doelgroep in kaart gebracht, en als dat niet het geval is, wordt dat dan afdoende gemotiveerd;

4° beschikt de school over de nodige expertise voor het bijkomende type waarop de programmatieaanvraag betrekking heeft;

5° zijn er recent inspanningen geleverd om het personeel te professionaliseren voor het nieuwe type of zijn dergelijke inspanningen gepland;

6° heeft de school de vereiste infrastructurele en materiële voorzieningen op het gebied van toegankelijkheid en hulpmiddelen voor het type dat ze wil programmeren;

7° heeft de oprichting betrekking op het niveau basisonderwijs of op het niveau kleuteronderwijs of lager onderwijs afzonderlijk;

8° werd er onderhandeld met het lokaal onderhandelingscomité en wat is de inhoud van het protocol en is er overleg gepleegd met de schoolraad en wat is het resultaat van het overleg.

4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

Art. 10.

[3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
...3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
]

HOOFDSTUK 3. - Rationalisatie

Art. 11.

§ 1. [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
Met toepassing van artikel 121 van het decreet zijn de rationalisatienormen bepaald voor de toepassing van artikelen 109, 110, 111, 112 en 114 van het decreet, deze aangegeven in onderstaande tabel :3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
]

gemeente met < 75 inwoners/km²

gemeente met >= 75 inwoners/km²

- voor de norm van de school als geheel

- voor elk type in de administratieve vestigingsplaats

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
type basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

15

20

type 2

11

14

type 3

11

14

type 4

11

14

type 5

11

14

type 6

9

12

type 7

9

12

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
type 9 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
11 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
144B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

- voor elk type in de vestigingsplaats(en) op 2 kilometer en meer van de administratieve vestigingsplaats

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
type basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

8

10

type 2

5

7

type 3

5

7

type 4

5

7

type 5

5

7

type 6

5

6

type 7

5

6

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
type 9 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
5 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
74B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

§ 2. Met toepassing van [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
artikel 114, § 33B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
] en 124, 5° worden de normen voor type 5 in § 1 vergeleken met de gemiddelde aanwezigheid van de regelmatige leerlingen tijdens de telperiode. De gemiddelde aanwezigheid wordt naar beneden afgerond.

[2B.Vl.R. van 13/01/2006
B.S. 17/03/2006

§ 3. Om met toepassing van [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
artikel 1143B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
] en 121 van het decreet na het derde bestaansjaar nog gefinancierd of gesubsidieerd te blijven, moet een school die ontstond door toepassing van artikel 103, § 1bis, van het decreet, op schoolniveau en per type in de administratieve vestigingsplaats en in elke vestigingsplaats op twee kilometer en meer van de administratieve vestigingsplaats, op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar de rationalisatienormen hebben bereikt zoals aangegeven in onderstaande tabel :

gemeente met < 75 inwoners/km²

gemeente met >= 75 inwoners/km²

Norm van de school als geheel

15

16

Voor elk type in de administratieve vestigingsplaats

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
type basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

5

6

type 2

5

6

type 3

5

6

type 4

5

6

type 6

5

6

type 7

5

6

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
type 9 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
54B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
64B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

Voor elk type in de vestigingsplaats(en) op 2 kilometer en meer van de administratieve vestigingsplaats

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
type basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

8

10

type 2

5

7

type 3

5

7

type 4

5

7

type 6

5

6

type 7

5

6

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
type 9 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
5 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
74B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

2B.Vl.R. van 13/01/2006
B.S. 17/03/2006
]

HOOFDSTUK 4. - Behoud

Art. 12.

Met toepassing van de artikelen 116 en 121 van het decreet kan een gefinancierde of gesubsidieerde school die voor de school als geheel voldoet aan artikel 11, de types die ze organiseert behouden als elk type afzonderlijk op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar de behoudsnorm bereikt zoals aangegeven in onderstaande tabel :

gemeente met < 75 inwoners/km²

gemeente met >= 75 inwoners/km²

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
type basisaanbod5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

10

13

type 2

7

9

type 3

7

9

type 4

7

9

type 6

6

8

type 7

6

8

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
...5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
type 9 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
7 4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
94B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]

Art. 13.

Met toepassing van artikelen 117 en 121 van het decreet kan een gefinancierde of gesubsidieerde school die type 2 en 4 organiseert deze types behouden als een van beide types de norm 11 bereikt wanneer de school gelegen is in een gemeente met minder dan 75 inwoners per km2, en de norm 14 als de school gelegen is in een gemeente met 75 inwoners en meer per km2. Voor het andere type gelden respectievelijk de normen 3 en 4.

Art. 14.

Met toepassing van artikel 118 van het decreet kan een gefinancierde of gesubsidieerde school voor type 5 waar twee taalafdelingen bestaan of waar de onderwijstaal niet het Nederlands is, gefinancierd of gesubsidieerd blijven als per school en/of per taalafdeling de norm van 6 leerlingen wordt bereikt.

HOOFDSTUK 5. - Sancties

Art. 15.

Onverminderd de toepassing van artikel 174 van het decreet, worden de misbruiken bij het tellen van de regelmatige leerlingen voor rationalisatie-, programmatie- en behoudsnormen die vastgesteld zijn door het [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
Agodi3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
] met toepassing van de artikelen 177, § 1, 9° van het decreet bij aangetekend schrijven meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur. De mededeling verwijst naar de mogelijke sancties.

Art. 16.

§ 1. Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de betekening van het aangetekend schrijven kan het schoolbestuur bij het [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
Agodi3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
] een verweerschrift indienen. De betekening wordt geacht te gebeuren de derde werkdag na het versturen van het aangetekend schrijven. De herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie schorten de termijn van 30 kalenderdagen op.

§ 2. Na ontvangst van het verweerschrift en uiterlijk na 60 kalenderdagen na de betekening van het aangetekend schrijven bedoeld in § 1, legt het [3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
Agodi3B.Vl.R. van 05/09/2008
B.S. 09/10/2008
] eventueel een dossier met een voorstel tot sanctie voor aan de minister.

Art. 17.

Binnen een termijn van drie maanden na de betekening van de in artikel 15 bedoelde aangetekende brief, neemt de minister een beslissing omtrent een sanctie. Die beslissing wordt bij aangetekend schrijven meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt er verondersteld dat er geen sanctie opgelegd wordt.

HOOFDSTUK 6. - Overgangsbepalingen

Art. 18.

[5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
In scholen van buitengewoon basisonderwijs die, in toepassing van artikel 111, § 5van het decreet, het type basisaanbod aanbieden vanaf 1 september 2015, worden voor het bereiken van de normen voor het type basisaanbod de leerlingen met een attest type 1 of type 8 bij de leerlingen van het type basisaanbod geteld.5B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

HOOFDSTUK 7. - Opheffingsbepalingen

Art. 19.

Met toepassing van artikel 183, 5° van het decreet worden de artikelen 10, § 3, § 4, § 5, 11, 12, § 2, 13, 14, 18 en 21, § 1, 2° van het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende de rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 1989, 28 april 1993, en het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993, opgeheven.

Art. 20.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997.

Art. 21.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

[4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014

Bijlage I

Model voor aanvraag tot oprichting van een type in het buitengewoon basisonderwijs

4B.Vl.R. van 23/05/2014
B.S. 30/09/2014
]