Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    22 SEPTEMBER 1998
  • publicatiedatum
    B.S.06/03/1999
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2001

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 08/02/2002 (B.S. 09/04/2002)

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet betreffende het basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op het artikel 67, § 2;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 juli 1998,

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, gegeven op 21 april 1998, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 2 juli 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het gewoon [1B.Vl.R. van 08/02/2002
B.S. 09/04/2002
basisonderwijs1B.Vl.R. van 08/02/2002
B.S. 09/04/2002
] , erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

§ 1. Scholen die op basis van het besluit van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs aanspraak kunnen maken op aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers krijgen per anderstalige nieuwkomer een toelage.

§ 2. [1B.Vl.R. van 08/02/2002
B.S. 09/04/2002
Deze toelage bedraagt 12,5 euro per anderstalige nieuwkomer per volledige kalendermaand in de periode waarin de school onthaalonderwijs inricht voor betrokken anderstalige nieuwkomer.1B.Vl.R. van 08/02/2002
B.S. 09/04/2002
]

Art. 3.

De toelage voor anderstalige nieuwkomers wordt uitbetaald op het einde van juni.

Art. 4.

Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende bijzondere maatregelen voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon lager onderwijs wordt opgeheven.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1998.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.