OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra.

 • goedkeuringsdatum
  13 AUGUSTUS 1962
 • publicatiedatum
  B.S.25/08/1962
 • datum laatste wijziging
  13/02/2017
 • erratum
  B.S.10-10-1963

(opschrift gewijzigd bij K.B. van 24-8-1981)

COORDINATIE

K.B. 3-3-1975 - B.S. 7-5-1975

K.B. 17-9-1976 - B.S. 9-11-1976

K.B. 20-2-1979 - B.S. 5-5-1979

K.B. 27-7-1979 - B.S. 8-11-1979

K.B. 24-8-1981 - B.S. 15-9-1981

K.B. 25-7-1983 - B.S. 24-8-1983

K.B. 2-9-1985 - B.S. 5-10-1985

K.B. nr. 454, 29-8-1986 - B.S. 16-9-1986

K.B. nr. 467, 1-10-1986 - B.S. 18-10-1986; err. B.S. 16-12-1986

Wet 1-8-1988 - B.S. 2-9-1988

K.B. 28-9-1988 - B.S. 20-10-1988

Decr. 5-7-1989 - B.S. 25-8-1989

B.Vl.R. 12-7-1990 - B.S. 13-12-1990

B.Vl.R. 31-7-1990 - B.S. 13-12-1990

Decr. 27-3-1991 - B.S. 25-5-1991

B.Vl.R. 19-12-1991 - B.S. 17-3-1992

B.Vl.R. 8-12-1993 - B.S. 23-3-1994

B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

B.Vl.R. 14-11-2008 - B.S. 23-1-2009

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het advies van de Algemene Syndicale Raad van Advies;

Gelet op het akkoord van de Minister van Binnenlandse Zaken en van het Openbaar Ambt, d.d. 27 april 1962;

Gelet op het akkoord van het Comité van Financiën en Begroting, d.d. 21 maart 1962;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Overwegende dat het technisch personeel der rijksdiensten voor studie- en beroepsoriëntering en der rijks-psycho-medisch-sociale centra de hoedanigheid van rijksambtenaar niet heeft in de zin van het Statuut van 2 oktober 1937, zoals het werd gewijzigd door latere besluiten;

Op de voordracht van Onze Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur en van Onze Minister van Cultuur, Adjunct voor Nationale Opvoeding, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - [Algemene bepalingen]

K.B. van 24-8-1981

Afdeling 1. - [Toepassingsgebied en begripsbepalingen]

K.B. van 24-8-1981

Artikel 1 en 2.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Afdeling 2. - [Opdrachten en inrichting]

K.B. van 24-8-1981

Art. 3.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

[§ 6. [[...]] ]

B.Vl.R. 19-12-1991; [[ ]] B.Vl.R. van 14-11-2008

Art. 4 en 5.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Art. 6.

[...]

B.Vl.R. van 14-11-2008

Art. 7.

[...]

K.B. nr. 467, van 1-10-1986

Art. 8 t.e.m. 10.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Art. 11

[ [[...]]

§ 6. De scholen met meer dan vijfhonderd leerlingen moeten een lokaal ter beschikking stellen dat permanent bestemd is voor het technisch personeel van het centrum, dat de uitvoering van de activiteiten toelaat. In de scholen voor buitengewoon onderwijs wordt de norm van vijfhonderd leerlingen teruggebracht op honderd vijftig leerlingen.

De scholen met een kleinere bevolking dan genoemde normen dienen ten minste één lokaal, dat de uitvoering van de geplande activiteiten toelaat, ter beschikking te stellen van het technisch personeel van het centrum.

[[...]] ]

K.B. 24-8-1981; [[ ]] B.Vl.R. van 14-11-2008

Art. 12.

[...]

B.Vl.R. van 14-11-2008

Art. 13.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Afdeling 3. - [Verplichtingen]

K.B. van 24-8-1981

Art. 14.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Art. 15 t.e.m. 18.

B.Vl.R. van 14-11-2008

Art. 19.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Art. 20.

[...]

B.Vl.R. van 14-11-2008

Art. 23. t.e.m. 37.

[...]

B. Vl.R. van 7-9-2001

HOOFDSTUK III. - De gesubsidieerde [...] centra en de toelagen

K.B. van 24-8-1981

Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 38 t.e.m. 43.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Art. 44.

[...]

B.Vl.R. van 14-11-2008

Art. 45 t.e.m. 61.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001