OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering.

  • goedkeuringsdatum
    24 AUGUSTUS 1981
  • publicatiedatum
    B.S.15/09/1981
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

K.B. 25-7-1983 - B.S. 24-8-1983

K.B. 2-9-1985 - B.S. 5-10-1985

K.B. nr. 467, 1-10-1986 - B.S. 18-10-1986; err. B.S. 16-12-1986

B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs, inzonderheid op artikel 5 en artikel 12, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 maart 1963, 28 oktober 1964, 21 mei 1965, 6 maart 1970, 23 september 1971, 24 januari 1975, 3 maart 1975, 17 september 1976, 20 februari 1979, 27 juli 1979 en 6 oktober 1980;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1971 houdende de organisatiemodaliteiten van de begeleiding van leerlingen die instellingen of afdelingen voor buitengewoon onderwijs volgen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 maart 1979;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiediensten belast met het toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het advies van de Algemene Syndicale Raad van Advies;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Openbaar Ambt, gegeven op 6 augustus 1981;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 5 augustus 1981;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, zoals het werd vervangen door artikel 18 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is de bepalingen van dit besluit, en de te treffen uitvoeringsmaatregelen, in werking te doen treden bij de aanvang van het dienstjaar 1981-1982, meer bepaald op 1 september 1981;

Op de voordracht van Onze [Ministers van Onderwijs] en van Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap, en Adjunct voor Nationale Opvoeding en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

(K.B. 2-9-1985)

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering

...

HOOFDSTUK II. - Opheffings, overgangs- en slotbepalingen

Art. 13.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Art. 14. t.e.m. 16.

[...]

(K.B. nr. 467, 1-10-1986)

Art. 17 t.e.m. 22.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Art. 23.

Voor de technische personeelsleden van de gesubsidieerde centra, die het ambt uitoefenen van adviseur-directeur, adviseur of assistent, en voor wie het Rijk weddetoelagen uitkeerde tot bij het in werking treden van dit besluit, worden overeenstemmend met hun nieuwe ambtsbenamingen, verder dezelfde weddetoelagen uitgekeerd.

Art. 24.

De technische personeelsleden van de gesubsidieerde centra, houder van het diploma van maatschappelijk adviseur, die tot voor het in werking treden van dit besluit het ambt van assistent uitoefenden voor wie het Rijk weddetoelagen uitkeerde, krijgen in afwijking van het koninklijk besluit van 13-8-1962, artikel 46, zoals gewijzigd door dit besluit, toegang tot het ambt van maatschappelijk werker, en worden in de toelageregeling van het Rijk opgenomen.

Art. 25.

In afwijking van artikel 46 van het K.B. van 13-8-1962, zoals gewijzigd door dit besluit, wordt aan de technische personeelsleden van de gesubsidieerde centra voor wie het Rijk weddetoelagen uitkeerde tot bij het in werking treden van dit besluit vrijstelling verleend inzake vereiste bekwaamheidsbewijzen, en voor zover zij voldeden aan de bepalingen van het K.B. van 13 augustus 1962, artikel 10 of artikel 58, van toepassing voor het in werking treden van onderhavig besluit.

Art. 26 t.e.m. 30.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001