Koninklijk besluit betreffende de verlofregeling van het vastbenoemd technisch personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding.

  • goedkeuringsdatum
    19 MEI 1981
  • publicatiedatum
    B.S.10/07/1981
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/10/2009

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R.7-9-2001)

COORDINATIE

K.B. nr. 73, 20-7-1982 - B.S. 29-7-1982

K.B. nr. 266, 31-12-1983 - B.S. 18-1-1984

Herstelwet 31-7-1984 - B.S. 10-8-1984

K.B. 26-8-1985 - B.S. 29-10-1985

K.B. 21-10-1985 - B.S. 8-11-1985

K.B. 13-1-1988 - B.S. 5-2-1988

B.Vl.R. 26-4-1990 - B.S. 25-7-1990

B.Vl.R. 10-10-1990 - B.S. 11-4-1991

B.Vl.R. 13-11-1991 - B.S. 18-1-1992

B.Vl.R. 19-12-1991 - B.S. 20-3-1992

B.Vl.R. 22-7-1993 - B.S. 15-9-1993

B.Vl.R. 8-12-1993 - B.S. 23-3-1994

B.Vl.R. 9-11-1994 - B.S. 21-1-1995

B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

B.Vl.R. 20-1-2006 - B.S. 4-4-2006

B.Vl.R. 15-2-2008 - B.S. 10-4-2008

B.Vl.R. 3-7-2009 - B.S. 13-10-2009

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiediensten belast met het toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 169;

Gelet op het advies van de Algemene Syndicale Raad van Advies;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, zoals het werd vervangen door artikel 18 van de gewone wet van 9 augustus 1980, tot hervorming van de instellingen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid van de vaststelling van een vakantie- en verlofregeling die, sedert het in werking treden op 1 september 1979 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 niet bij koninklijk besluit werd bekrachtigd;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - [Toepassingsgebied]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Artikel 1.

[Dit besluit is van toepassing op de vastbenoemde leden van het technisch personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding.]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Art. 2 en 3.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

HOOFDSTUK II. - Verlof voor persoonlijke omstandigheden of aangelegenheden

Art. 4 en 5.

[...]

B.Vl.R. van 3-7-2009

Art. 6. t.e.m. 8.

[...]

B.Vl.R. van 22-7-1993

Art. 9.

Verlof kan door de Minister [of zijn gemachtigde] aan de in artikel 1 van dit besluit bedoelde personeelsleden toegestaan worden :

a) uit hoofde van dwingende redenen van familiaal belang, voor een periode van maximum één maand per burgerlijk jaar;

b) om een stage in een andere betrekking van de Staat, de provincies, de gemeenten, een daarmee gelijkgestelde openbare instelling, een officiële school of een gesubsidieerde vrije school of centrum te vervullen, voor een duur die overeenstemt met de normale duur van de aldaar voorgeschreven stage;

c) om hun kandidatuur voor de wetgevende of provinciale verkiezingen voor te dragen, voor een periode die overeenstemt met de duur van de verkiezingscampagne waaraan de betrokkene als kandidaat deelnemen.

K.B. van 13-1-1988

Deze verloven worden niet vergoed. Zij worden met periodes van dienstactiviteit gelijkgesteld. [...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

Art. 10 t.e.m. 12.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

HOOFDSTUK III.

[...] B.Vl.R. van 9-11-1994

HOOFDSTUK IV. - Verlof wegens ziekte of gebrekkigheid

Art. 14 t.e.m. 18.

[...]

B.Vl.R. van 15-2-2008

HOOFDSTUK V. - Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid

Art. 19 t.e.m. 22.

[...]

B.Vl.R. van 15-2-2008

HOOFDSTUK VI.

[...] B.Vl.R. van 26-4-1990

HOOFDSTUK VII. - Verlof voor het vervullen van sommige militaire prestaties in vredestijd en van diensten bij de civiele bescherming of van taken van openbaar nut op grond van de wet van 3 juni 1964 houdende het statuut van de gewetensbezwaarde

Art. 27.

De in artikel 1 van dit besluit bedoelde personeelsleden zijn van ambtswege met verlof, met recht op wedde :

a) gedurende de fracties van kalendermaanden tijdens welke ze in vredestijd, in het Belgisch leger, militaire prestaties van welke aard ook vervullen, hetzij diensten bij de burgerlijke bescherming, bij toepassing van artikel 18 van de wet van 3 juni 1964 houdende statuut van de gewetensbezwaarde;

b) gedurende de periode waarin zij bij de strijdkrachten of bij de burgerlijke bescherming gewone of spoedwederoproepingen vervullen.

Dit verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

HOOFDSTUK VIII. - Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet

[...] B.Vl.R. van 13-11-1991

HOOFDSTUK IX. - Verlof voor vakbondsopdrachten

Art. 29.

De in artikel 1 van dit besluit bedoelde personeelsleden, die aangesteld worden om een vakbondsopdracht uit te oefenen, zoals bepaald in het vakbondsstatuut, worden met verlof gestuurd overeenkomstig de bepalingen van het reglement houdende het vakbondsstatuut.

[...]

B.Vl.R. van 7-9-2001

[HOOFDSTUK X. - Verlof wegens opdracht]

Art. 30.

[§ 1. De in artikel 1 bedoelde personeelsleden worden met verlof wegens opdracht gestuurd, voor een periode van ten hoogste twee jaar, om regelmatig en doorlopend een opdracht te vervullen die hun door de Minister van Onderwijs wordt toevertrouwd in het kader van de activiteiten en opdrachten van de psycho-medisch-sociale begeleiding.

Het verlof wegens opdracht is vernieuwbaar voor [[...]]¹ perioden van ten hoogste twee jaar. [[...]]¹

De verloven wegens opdracht worden bezoldigd en met perioden van dienstactiviteit gelijkgesteld.

[[...]]²

§ 2. De in artikel 1 bedoelde vastbenoemde personeelsleden kunnen met verlof wegens opdracht worden gestuurd voor een halve prestatie, voor een periode van maximum twee jaar.

Het verlof wegens opdracht voor een halve prestatie is vernieuwbaar voor [[...]]¹ perioden van ten hoogste twee jaar. [[...]]¹

De verloven wegens opdracht voor een halve prestatie worden bezoldigd en met perioden van dienstactiviteit gelijkgesteld. [[...]]¹ ]

[K.B. 21-10-1985; [[ ]]¹ B.Vl.R. 10-10-1990; [[ ]]² B.Vl.R. van 7-9-2001

HOOFDSTUK XI

[...] B.Vl.R. van 19-12-1991

HOOFDSTUK XII.

[...] B.Vl.R. van 26-4-1990

[HOOFDSTUK XIII. - Verlof om van het Kabinet van de Koning deel uit te maken

Art. 35.

De duur van het verlof, toegekend aan de in artikel 1 bedoelde personeelsleden, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 november 1980 betreffende het verlof toegekend aan bepaalde rijksambtenaren die ter beschikking van de Koning worden gesteld, wordt niet in aanmerking genomen om de duur te vormen van de stage bepaald in artikel 34 van het voormeld koninklijk besluit van 27 juli 1979.]

K.B. van 21-10-1985

Art. [36.]

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die, gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

K.B. van 21-10-1985

Art. [37.]

Onze Ministers van Nationale Opvoeding zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

K.B. van 21-10-1985