OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende het verlof wegens opdracht en de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de gesubsidieerde personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

  • goedkeuringsdatum
    21 OKTOBER 1985
  • publicatiedatum
    B.S.07/11/1985
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, gegeven op 11 oktober 1985;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 11 oktober 1985;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het aangewezen is eveneens met ingang van 1 september 1985 aan de gesubsidieerde personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra de mogelijkheid te verlenen om onder dezelfde voorwaarden als de leden van het technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, een verlof wegens bijzondere opdracht te bekomen;

Op de voordracht van Onze Ministers van Onderwijs en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de gesubsidieerde technische personeelsleden van de overeenkomstig de wet van 1 april 1960 betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale centra, door de Staat gesubsidieerde centra en diensten.

Art. 2.

Op hun verzoek en met toestemming van de inrichtende macht kunnen de in artikel 1 bedoelde personeelsleden een verlof wegens opdracht en een terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht bekomen.

Dit verlof en deze terbeschikkingstelling worden door Onze Minister van Onderwijs verleend volgens de regels die ter zake van toepassing zijn op de leden van het technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1985.

Art. 4.

Onze Ministers van Onderwijs zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.