Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen van toepassing op het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, de Rijksvormingscentra en de inspectiediensten, die bij het bereiken van de leeftijdsgrens, het vereiste aantal dienstjaren niet tellen om een rustpensioen ten laste van de Schatkist te bekomen.

  • goedkeuringsdatum
    22 MEI 1984
  • publicatiedatum
    B.S.26/07/1984
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, laatst gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984;

Gelet op de wet van 2 augustus 1955 houdende perekwatie van de rust- en overlevingspensioenen, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale-centra, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, inzonderheid op artikel 76, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 1927 dat betrekking heeft op de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de Staat, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiediensten belast met het toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het advies van de Algemene Syndicale Raad van Advies;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, gegeven op 9 maart 1984;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 9 maart 1984;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de gewone wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om, zoals voor andere personeelscategorieën van het Rijk, in maatregelen te voorzien, die de toestand regelen van de personeelsleden van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra die bij het bereiken van de pensioenleeftijd onvoldoende dienstjaren tellen om een pensioen ten laste van de Schatkist te genieten;

Op de voordracht van Onze Ministers van Onderwijs en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Het stagedoend of vastbenoemd lid van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de gespecialiseerde Rijks-pycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiediensten belast met het toezicht op de pycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde pycho-medisch-sociale centra, in dienst op 24 augustus 1968, dat op de leeftijd van 65 jaar het vereist aantal dienstjaren niet telt om een rustpensioen ten laste van de Schatkist te bekomen, wordt ter beschikking gesteld wegens ontoereikend aantal dienstjaren bij het bereiken van de pensioenleeftijd, dit tot op het ogenblik dat het de wettelijke voorwaarden inzake dienstjaren vervult, tenzij, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, § 4, tweede en derde lid van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector, het personeelslid de toepassing vraagt van artikel 4, §§ 1 en 2 van dezelfde wet.

Art. 2.

In de stand van terbeschikkingstelling wegens ontoereikend aantal dienstjaren bij het bereiken van de pensioenleeftijd, geniet het personeelslid een wachtgeld gelijk aan het bedrag van het pensioen dat het zou verkrijgen, indien het op dat tijdstip op vervroegd pensioen zou zijn gesteld.

Art. 3.

Het personeelslid dat ter beschikking is gesteld wegens een ontoereikend aantal dienstjaren bij het bereiken van de pensioenleeftijd, verliest zijn aanspraak op benoeming in een selectieambt, op een benoeming in een bevorderingsambt en op een bevordering tot een hogere wedde.

Art. 4.

Ieder jaar, in de loop van de maand die overeenstemt met die van zijn terbeschikkingstelling wegens ontoereikend aantal dienstjaren bij het bereiken van de pensioenleeftijd, wordt het personeelslid opgeroepen om te verschijnen voor de administratieve gezondheidsdienst.

Indien het zonder geldige reden niet antwoordt op deze oproep, wordt zijn wachtgeld opgeschort gedurende de periode lopende van de eerste dag van de maand volgend op de maand tijdens welke het had dienen te verschijnen voor de administratieve gezondheidsdienst tot de eerste dag van de maand die volgt op de effectieve datum van zijn aanmelding voor dezelfde dienst.

Art. 5.

Het personeelslid is in deze stand ertoe gehouden aan de administratie een woonplaats in het Rijk mede te delen, waar de beslissingen die hem aangaan, kunnen worden medegedeeld.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Art. 7.

Onze Ministers van Onderwijs zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.