OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 31 juli 1963 betreffende het pensioen der leden van het personeel van de diensten voor school- en beroepsoriëntering en van de psycho-medisch-sociale centra, die een weddetoelage van het Rijk ontvangen.

  • goedkeuringsdatum
    05 MAART 1964
  • publicatiedatum
    B.S.19/03/1964
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gezien de wet van 31 juli 1963 betreffende het pensioen der leden van het personeel van de diensten voor school- en beroepsoriëntering en van de psycho-medisch-sociale centra, die een weddetoelage van het Rijk ontvangen, inzonderheid artikel 7, § 1;

Gezien het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister, Adjunct voor Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De termijn voorzien bij artikel 7, § 1, van de wet van 31 juli 1963 betreffende het pensioen der leden van het personeel van de diensten voor school- en beroepsoriëntering en van de psycho-medisch-sociale centra, die een weddetoelage van het Rijk ontvangen, wordt vastgesteld :

1° voor de vrije diensten en centra, op een jaar, te rekenen van 22 augustus 1963, op welke datum genoemde wet is bekendgemaakt;

2° voor de provinciale en gemeentelijke diensten en centra, op een jaar, te rekenen van de dag dat de koninklijke besluiten ter uitvoering van artikel 8, derde lid, van dezelfde wet in werking zijn getreden.

Art. 2.

Onze Minister, Adjunct voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.