OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Europese programma's)

  • goedkeuringsdatum
    08 JULI 1996
  • publicatiedatum
    B.S.05/09/1996
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 6-7-2001 - B.S. 10-10-2001

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

TITEL VIII. - V.z.w. Vlaams Leonardo Da Vinci Agentschap en v.z.w. Epon

Art. 58 t.e.m. 61.

[...]

Decr. van 4-7-2008

Art. 62.

De Vlaamse regering wordt gemachtigd om over te gaan tot oprichting van de v.z.w. Epon en bij te dragen tot de werking van deze v.z.w..

Art. 63.

De v.z.w. Epon zal namens de Vlaamse regering instaan voor het beheer van projecten die in het kader van Europese programma's worden opgestart. Dit betreft programma's, onder meer in het kader van het Europees Sociaal Fonds, de Communautaire Initiatieven, projecten in het kader van het Europees Jaar voor opleiding en onderwijs gedurende de gehele loop van het leven, CEDEFOP e.a.

Art. 64.

§ 1. Binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap draagt de Vlaamse regering jaarlijks bij in de financiële middelen van de v.z.w.. De toelage dient zoals in het verleden aangewend te worden ter pre- en/of co-financiering van de projecten.

§ 2.[De v.z.w. is ertoe gehouden voor 1 april door haar bedrijfsrevisor gecertificeerde rekeningen voor te leggen waarbij expliciet een document is gevoegd betreffende de toestand van de financiële middelen die de v.z.w. op 31 december ter beschikking heeft en de totale uitgaven in kasstromen die gerealiseerd werden gedurende het vorige boekjaar.

De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald :

1° een eerste schijf van 80 percent na het voorleggen van de voornoemde documenten;

2° het saldo na advies van de inspectie van financiën waarbij rekening wordt gehouden met de reservevorming en de noodzaak tot prefinanciering van Europese projecten het daaropvolgende jaar.]

Decr. van 6-7-2001

Art. 65.

De v.z.w. Epon neemt de netto-activa over van de v.z.w. Vlaams Petra-comité.

Art. 66.

§ 1° De artikelen 58, 59, 60 en 61 hebben uitwerking met ingang van 1 mei 1995.

2° De artikelen 62, 63, 64 en 65 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1996.