OPGEHEVEN : Herstelwet (uittreksel).

  • goedkeuringsdatum
    31 JULI 1984
  • publicatiedatum
    B.S.10/08/1984
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

COORDINATIE

K.B. nr. 456, 10-9-1986 - B.S. 30-9-1986

Wet 15-12-1986 - B.S. 19-12-1986

Decr. 31-7-1990 - B.S. 18-8-1990

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

...

HOOFDSTUK V - Onderwijs.

Afdeling 1 - Afzonderlijk beheer in het Rijksonderwijs.

Art. 83.

[ [[De Rijkspsycho-medisch-sociale centra,]] de Rijksonderwijsinrichtingen waarop de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving van toepassing is, met de hieraan verbonden internaten, de Rijksscholengroepen, de autonome internaten of de tehuizen, zijn staatsdiensten met afzonderlijk beheer.]

K.B. nr. 456, 10-9-1986; [[ ]] W. van 15-12-1986

Een Rijksscholengroep vormt een eenheid voor administratief, financieel, boekhoudkundig en materieel beheer, samengesteld uit meerdere instellingen die door de Koning worden aangeduid, op de voordracht van betrokken Minister van Onderwijs.

[Een Staatsdienst met afzonderlijk beheer kan, met het akkoord van de directies van haar onderwijsinstellingen of P.M.S.-centra, financiële middelen van zijn dotatie overdragen aan een andere Staatsdienst met afzonderlijk beheer.]

Decr. van 31-7-1990

Art. 84.

De Koning bepaalt, op de voordracht van de Ministers van Onderwijs, de Minister van Financiën en de Minister van Begroting de organieke regelen die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van deze diensten.

Deze regelen omvatten :

1° het opmaken en het bekendmaken van een begroting en van rekeningen;

2° de controle van de rekeningen door het Rekenhof [...];

3° het beperken van de uitgaven binnen de grenzen van de ontvangsten en van de goedgekeurde limitatieve kredieten;

4° de mogelijkheid om, met ingang van het jaar, de bij het verstrijken van het vorige jaar beschikbare geldmiddelen te gebruiken;

5° de behandeling en de bewaring van de gelden en de waarden door een tegenover het Rekenhof verantwoordelijke rekenplichtige;

6° het bijhouden van een vermogenscomptabiliteit en het opmaken van een inventaris van het vermogen;

7° de beperking in de tijd van de overdrachten waartoe machtiging werd verleend.

Decr. van 31-7-1990

Art. 85.

Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 1985. ...