OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

 • goedkeuringsdatum
  09 APRIL 1992
 • publicatiedatum
  B.S.16/05/1992
 • datum laatste wijziging
  13/02/2017
 • erratum
  B.S.19-5-1992

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 59bis, § 2, 2°, van de Grondwet. ...

TITEL IV. - Het deeltijds onderwijs en onderwijs voor sociale promotie

...

Art. 32.

§ 1. Het bij toepassing van artikel 3, § 1, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II aan de ARGO toegekende bedrag wordt vanaf het schooljaar 1991-1992 verminderd met het deel dat bestemd is voor het onderwijs voor sociale promotie.

...

Art. 34.

Deze titel heeft uitwerking met ingang van 1 september 1991, met uitzondering van de artikelen 31, 2° en 33, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1990.

...