OPGEHEVEN : Decreet houdende wijziging van artikel 19 en artikel 108 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten.

  • goedkeuringsdatum
    23 OKTOBER 1991
  • publicatiedatum
    B.S.20/11/1991
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een in artikel 59bis van de Grondwet bedoelde aangelegenheid.

Art. 2.

In afwijking van artikel 19 en van artikel 108 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten mogen de leden van de inspectie die voor hun benoeming tot dit ambt als vastbenoemd lid behoren tot de inspectiedienst :

- van het gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, bedoeld in artikel 79 van de wetten op het lager onderwijs, gecoördineerd op 20 augustus 1957;

- bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra;

- bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° van de wet van 21 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs;

- bedoeld in het koninklijk besluit van 4 november 1987 houdende vaststelling van het statuut en de organisatie van de Rijksinspectie over de Rijks- en gesubsidieerde inrichtingen voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal,

en die een politiek mandaat uitoefenden buiten hun inspectieopdracht, een politiek mandaat verder waarnemen, ook na herverkiezing. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.