OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wetten op het lager onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    20 AUGUSTUS 1957
  • publicatiedatum
    B.S.06/11/1957
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Wet 17-3-1958 - B.S. 5-4-1958

Wet 29-5-1959 - B.S. 19-6-1959

Wet 30-7-1963 - B.S. 22-8-1963

Wet 21-3-1964 - B.S. 15-4-1964

Wet 1-7-1964 - B.S. 11-9-1964

K.B. 25-2-1965 - B.S. 13-3-1965

Wet 8-4-1965 - B.S. 15-4-1965; err. B.S. 19-5-1965

Wet 18-1-1966 - B.S. 10-3-1966

Wet 29-8-1966 - B.S. 31-8-1966

K.B. nr. 15, 18-4-1967 - B.S. 20-4-1967

Wet 20-2-1970 - B.S. 18-6-1970

Wet 6-7-1970 - B.S. 25-8-1970

Wet 19-7-1971 - B.S. 28-8-1971; err. B.S. 1-10-1971

Wet 26-5-1972 - B.S. 12-8-1972

Wet 14-7-1975 - B.S. 13-8-1975

Wet 20-2-1978 - B.S. 11-3-1978

Wet 20-1-1981 - B.S. 26-2-1981

Wet 23-7-1982 - B.S. 7-7-1983

Wet 29-6-1983 - B.S. 6-7-1983

Decr. 31-7-1990 - B.S. 18-8-1990

Decr. 27-3-1991 - B.S. 25-5-1991

Decr. 25-2-1997 - B.S. 17-4-1997

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

Gelet op artikel 52 der wet van 27 juli 1955, houdende regelen inzake inrichting van het onderwijs van de Staat, de provincies en de gemeenten,en inzake subsidiëring door de Staat van inrichtingen voor middelbaar, normaal en technisch onderwijs, luidend als volgt :

"Artikel 52. De Koning kan de bepalingen van deze wet coördineren met die van de wetten tot regeling van het lager onderwijs, van het normaalonderwijs, van het middelbaar onderwijs en van het technisch onderwijs.

Daartoe kan Hij :

1° de volgorde en nummering der titels, hoofdstukken, afdelingen en artikelen van de te coördineren wetten wijzigen en ze volgens andere indelingen hergroeperen;

2° de verwijzingen, die voorkomen in de te coördineren wetten, wijzigen, teneinde ze met de nieuwe nummering te doen overeenstemmen;

3° met het oog op eenvormigheid in de terminologie, de redactie van de te coördineren bepalingen wijzigen."

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Openbaar Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

[...]

Decr. van 25-2-1997

HOOFDSTUK III. - Onderwijskosten

Art. 20.

§ 1. [...]

Decr. van 25-2-1997

§ 2. [Het kostgeld van een in een rijksinternaat opgenomen schoolplichtig kind wiens ouders geen vaste verblijfplaats hebben, valt ten laste van zijn ouders.

[[De Gemeenschap draagt bij in het kostgeld. Deze bijdrage wordt toegevoegd bij de werkingsmiddelen van de ARGO en wordt door de ARGO in mindering gebracht op het in § 3 bedoelde kostgeld. Deze bijdrage is gelijk aan :

- voor het basisonderwijs : 22.033 frank;

- voor het secundair onderwijs : 27.333 frank.

Ze wordt geïndexeerd overeenkomstig het indexatiemechanisme A2, bedoeld in artikel 2 van het decreet betreffende het onderwijs II.]]

W. 23-7-1982; [[ ]] Decr. van 31-7-1990

§ 3. [...]

Decr. van 25-2-1997

...

Afdeling III. - Lager onderwijs ingericht door de provincies en de gemeenten of tot stand gebracht door private personen

TITEL I. - Algemene bepalingen

Art. 21.

De provincies en de gemeenten mogen internaten oprichten voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben. De regering kan de provincies, gemeentelijke en private internaten, welke zich aan haar toezicht onderwerpen, erkennen. [...]

Decr. van 25-2-1997