OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - NO/Internaten)

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/1995
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de Grondwet. ...

TITEL V. - Internaten

Art. 80.

De Vlaamse regering bepaalt de regelen inzake de inrichting en de organisatie van een internaat van het gemeenschapsonderwijs, dat inzonderheid kan instaan voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling, en dat als zodanig is gelijkgesteld met een in het kader van de bijzondere jeugdzorg erkende voorziening.

Art. 81.

Artikel 80 treedt in werking op 1 september 1994. ...