OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Leerplicht)

  • goedkeuringsdatum
    08 JULI 1996
  • publicatiedatum
    B.S.05/09/1996
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 14-7-1998 - B.S. 29-8-1998

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. ...

TITEL X. - Controle op de inschrijvingen en op het geregeld schoolbezoek

...

Art. 71.

(voetnoot 1)

§ 1. De Vlaamse regering regelt de controle op de inschrijving van de niet-leerplichtige regelmatige leerlingen en/of studenten.

§ 2. De directies van scholen of instellingen met niet-leerplichtige regelmatige leerlingen en/of studenten zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan die controle.

Het niet naleven van deze verplichting kan, voor elementen waar de directie niet afhankelijk is van derden, aanleiding geven tot sancties.

De bedoelde sanctie kan een gedeeltelijke terugvordering van werkingstoelagen of werkingsmiddelen zijn. Bij een eerste overtreding kan die terugvordering maximum 5 % bedragen van de werkingsmiddelen of werkingstoelagen van het voorgaand schooljaar. Bij een tweede of volgende overtreding kan de terugvordering maximum 10 % bedragen van de werkingsmiddelen of werkingstoelagen van het voorgaand schooljaar.

De Vlaamse regering bepaalt de regels voor de vaststelling van de overtredingen en voor de toepassing van de sancties. Het bedoelde besluit waarborgt het recht op verdediging.

Art. 72.

[...]

Decr. van 4-7-2008

Art. 73.

[...]

Decr. van 27-5-2011

Art. 74.

1° De artikelen 69, 70 en 71 treden in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

2° De artikelen 72 en 73 treden in werking op 1 september 1996.

...

- (1): Artikel 71 geldt niet meer voor het secundair onderwijs (Decr. 27-5-2011; Art. 4, 2°).