OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 27, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

  • goedkeuringsdatum
    05 MEI 1976
  • publicatiedatum
    B.S.03/06/1976
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals ze gewijzigd werd, inzonderheid op artikel 27, § 2;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De verklaring, die overeenkomstig artikel 27, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving ieder schooljaar per school bij het aanvragen van de Rijksweddetoelagen door de inrichtende machten van de gesubsidieerde officiële en vrije scholen voor buitengewoon onderwijs dient onderschreven te worden, wordt opgesteld overeenkomstig het in de bijlage van dit besluit voorkomend model.

Art. 2.

Onze Ministers van Nationale Opvoeding zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1976.

Bijlage

Verklaring jaarlijks te onderschrijven door de inrichtende macht bij het aanvragen van de Rijksweddetoelagen voor het buitengewoon onderwijs

Ondergetekende(n).........................................

..........................................................

(naam, voornaam en persoonlijk adres)

handelend als :

- verantwoordelijke inrichtende macht (*)

- gevolmachtigde van de verantwoordelijke inrichtende macht (1) vraagt (vragen) de Rijksweddetoelagen aan voor het schooljaar 19...-19... ten voordele van de school - afdeling (*) voor buitengewoon onderwijs, gelegen te ..................

............................................ (volledig adres) voor de ambten, zowel met volledige als met onvolledige prestaties, zoals aangegeven op de documenten ad hoc voor de berekening, de vaststelling en de uitkering van de Rijksweddetoelagen.

Overeenkomstig artikel 27, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving bevestigt (-en) hij (zij) op zijn (hun) eer dat voor de ambten en hun titularissen waarvoor de Rijksweddetoelagen aangevraagd worden, geen enkele toelage verleend wordt door enige andere publiekrechterlijke persoon dan het Ministerie van Nationale Opvoeding (b.v. ander Ministerie, Nationaal Werk, enz.), door een privaatrechterlijke persoon (b.v. een V.Z.W.) of enig ander orgaan.

In afwijking van deze aanvraag vraagt (-en) hij (zij) GEEN Rijksweddetoelage aan voor de volgende ambten waarvoor reeds door een andere publiekrechterlijke, privaatrechterlijke persoon of een orgaan een toelage verleend wordt.

Aard van het ambt

Duur van de wekelijkse prestaties

Titularis

....................

....................

....................

....................

....................

....................

_____________________________

(*) Doorhalen wat niet past

Hij (zij) verbindt (-en) zich er toe bij iedere wijziging in deze toestand hiervan de betrokken diensten onmiddellijk bij aangetekende brief kennis te geven.

Hij (zij) bevestigt (-en) er kennis van te hebben dat artikel 35 van voormelde wet van 29 mei 1959 bepaalt :

"Onverminderd de strafvervolging waartoe zij aanleiding zou geven, kan elke valse of onnauwkeurige verklaring, afgelegd met de bedoeling om de berekening van het bedrag der toelagen te beïnvloeden, voor de betrokken inrichting medebrengen dat de toelagen bij gemotiveerd koninklijk besluit worden ingehouden gedurende een periode van niet méér dan zes maanden voor elke overtreding. De teruggave van de ten onrechte als toelage gestorte bedragen wordt geëist."

Datum :

Handtekening(-en)