OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VIII (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    15 JULI 1997
  • publicatiedatum
    B.S.21/08/1997
  • datum laatste wijziging
    17/06/2011

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK VIII. - Overheveling van instellingen naar een andere inrichtende macht

Art. 71.

De overheveling van een onderwijsinstelling naar een andere inrichtende macht heeft ten aanzien van het departement onderwijs uitwerking op 1 september.

Art. 72.

Artikel 71 treedt in werking met ingang van 1 september 1997.

...