OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    19 DECEMBER 1990
  • publicatiedatum
    B.S.19/02/1991
  • datum laatste wijziging
    17/08/2017

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 2-6-2017 - B.S. 17-8-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gewijzigd bij decreet van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs, inzonderheid op artikel 18, § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 18 december 1990;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de erkenning van de financiële instellingen spoedig dient te geschieden teneinde de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs niet in het gedrang te brengen;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting en de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De N.V. Gemeentekrediet van België, te Brussel, wordt erkend om de leningen toe te staan en te beheren bij toepassing van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

Art. 2.

De wijze waarop deze kredietinstelling tussenkomt, wordt vastgesteld in een overeenkomst, af te sluiten met de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting.

Art. 3.

De erkenning van de kredietinstelling die bij toepassing van de in artikel 1 vermelde wet wordt verleend, is van onbeperkte duur onverminderd de mogelijkheid ze te schorsen of in te trekken.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1989.