OPFGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990, tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    09 DECEMBER 1997
  • publicatiedatum
    B.S.18/08/1998
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK VIII. - Overheveling van instellingen naar een andere inrichtende macht

Art. 71.

De overheveling van een onderwijsinstelling naar een andere inrichtende macht heeft ten aanzien van het departement onderwijs uitwerking op 1 september.

Art. 72.

Artikel 71 treedt in werking met ingang van 1 september 1997.

...