OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 7, lid 2, 2°, van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    30 NOVEMBER 1966
  • publicatiedatum
    B.S.03/12/1966
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs, inzonderheid op artikel 7, lid 2, 2°;

Overwegende het bestaan van een onderwijs ingericht in afdelingen voor buitengewoon onderwijs en dat, op 30 juli 1963, van een onderwijs ingericht in afdelingen voor technisch onderwijs, in afdelingen voor middelbaar onderwijs dienstdoende als didactische afdelingen voor de Leuvense katholieke universiteit, en die in dezelfde agglomeratie als deze universiteit gevestigd zijn;

Gelet op de wet van 23 december 1946, houdende instelling van een Raad van State, inzonderheid op artikel 2, lid 2;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Nationale Opvoeding en van Onze Minister-Staatssecretaris voor Nationale Opvoeding, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Het onderwijs ingericht in de Franse taal in de afdelingen voor buitengewoon onderwijs alsmede dat bestaande op 30 juli 1963 in afdelingen voor technisch onderwijs, en in afdelingen voor middelbaar onderwijs die als didactische afdelingen voor de Leuvense Katholieke Universiteit dienen, en die in dezelfde agglomeratie als deze universiteit gevestigd zijn, is toegankelijk voor de kinderen bedoeld in artikel 7, lid 2, 2° van de wet van 30 juli 1963, evenals voor degenen die al in zulke afdelingen ingeschreven waren gedurende het schooljaar 1962-1963.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op één september 1966.

Art. 3.

Onze Minister van Nationale Opvoeding en Onze Minister-Staatssecretaris voor Nationale Opvoeding zijn belast met de uitvoering van dit besluit.