OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

  • goedkeuringsdatum
    18 MEI 1999
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/1999
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 20-10-2000 - B.S. 16-12-2000

Decr. 27-6-2003 - B.S. 12-9-2003

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK VIII. - Andere bepalingen

Art. 170.

§ 1. De vastbenoemde, stagedoende en contractuele personeelsleden die op 31 maart 1999 in dienst zijn van de administratieve diensten van de ARGO, worden overgedragen aan de in artikel 3 van het bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 bedoelde instelling.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de datum en de nadere regelen voor de overdracht van de personeelsleden bedoeld in § 1. De overdracht van deze personeelsleden geschiedt ten minste met hun graad of met een gelijkwaardige graad. Zij behouden ten minste de bezoldiging, de administratieve en geldelijke anciënniteit, de reglementaire toelagen en vergoedingen en de hoedanigheid die zij hadden.

§ 3. Zolang de Vlaamse regering geen uitvoering heeft gegeven aan artikel 67, § 2, van het bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998, blijven de naar de nieuwe instelling overgedragen personeelsleden, alsook de door de nieuwe instelling aangeworven personeelsleden, onderworpen aan de rechtspositieregeling van de personeelsleden van de administratieve diensten van de ARGO.

[Aan de Vlaamse regering wordt de bevoegdheid toegewezen voor het bepalen van de rechtspositieregeling van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs.]

Decr. van 20-10-2000

§ 4. De Raad van het Gemeenschapsonderwijs wordt gemachtigd, wat het personeel van zijn administratieve diensten betreft, deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Art. 171.

[...]

Decr. van 27-6-2003

...

HOOFDSTUK IX. - Adviesbevoegdheid gemeenschapsonderwijs

Art. 177.

[...]

Decr. van 4-7-2008

Art. 178.

Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2000.

...