OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van de commissies tot beheer van het eigen vermogen en de commissies van toezicht in bepaalde instellingen voor hoger kunstonderwijs van het voormalige gemeenschapsonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    03 DECEMBER 1996
  • publicatiedatum
    B.S.04/02/1997
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 368;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 december 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is ingevolge de implementatie van het voormelde decreet van 13 juli 1994 over te gaan tot de opslorping van de vroegere eigen vermogens van de kunsthogescholen van het vroegere gemeenschapsonderwijs in de nieuwe hogescholen en tot opheffing van de commissies tot beheer van het eigen vermogen en de commissies van toezicht;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De commissie tot beheer van het eigen vermogen en de commissie van toezicht in de hierna vermelde instellingen voor hoger kunstonderwijs van het voormalige gemeenschapsonderwijs worden opgeheven :

- Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs te Antwerpen;

- Hoger Instituut voor Dramatische Kunst van het Gemeenschapsonderwijs Studio Herman Teirlinck te Antwerpen;

- Koninklijk Conservatorium van het Gemeenschapsonderwijs te Antwerpen;

- Koninklijk Conservatorium van het Gemeenschapsonderwijs te Brussel;

- Koninklijk Conservatorium van het Gemeenschapsonderwijs te Gent.

Art. 2.

Het vermogensbestand van de commissies tot beheer van het eigen vermogen van de in artikel 1 vermelde instellingen wordt overgeheveld naar de betrokken hogescholen.

Art. 3.

De hiernavolgende besluiten worden opgeheven :

- het koninklijk besluit van 2 juli 1932 houdende toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Muziekconservatoria van Brussel, Gent, Luik en Antwerpen;

- het organiek reglement van 20 augustus 1934 van de Koninklijke Academie en van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen;

- het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1987 tot samenstelling van de Commissies van Toezicht en de Commissies tot Beheer van het eigen Vermogen van sommige Rijksinrichtingen voor hoger kunstonderwijs.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1996.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.