OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de wijze van toekenning, door sommige handelshogescholen, van de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen.

  • goedkeuringsdatum
    14 JANUARI 1956
  • publicatiedatum
    B.S.29/01/1956
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gelet op de wet van 29 juli 1953 tot inrichting van het technisch onderwijs, gewijzigd bij de wet van 27 juli 1955;

Gelet op de wet van 22 juli 1955 waarbij aan sommige handelshogescholen toelating gegeven wordt tot het verlenen van de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 1934 betreffende de inrichting van de hogere scholen voor handels- en economische wetenschappen, toegevoegd aan de rechtsgeleerde faculteiten der rijksuniversiteiten;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Openbaar Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De handelshogescholen die gemachtigd zijn de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen te verlenen, zijn de volgende :

De Rijkshandelshogeschool, te Antwerpen;

De Sint-Ignatius-handelshogeschool, te Antwerpen;

"L'Institut supérieur de commerce de la province de Hainaut";

"L'Institut supérieur commercial et consulaire de Mons";

"L'Ecole des hautes études commerciales et consulaires de Liège".

Art. 2.

Het examen voor geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen door de licentiaten in de handelswetenschappen in een bij artikel 1 bedoelde handelshogescholen af te leggen, omvat :

1° de proefondervindelijke opvoedkunde;

2° de geschiedenis van de opvoedkunde;

3° de algemene methodiek;

4° de bijzondere methodiek der handelswetenschappen van het programma der koninklijke athenea.

De examinandi moeten bovendien twee openbare lessen geven over onderwerpen die vooraf door de examencommissie aangeduid en uit het programma van de koninklijke athenea gekozen werden.

Zij moeten vooraf een getuigschrift overleggen waaruit blijkt dat zij gedurende ten minste één jaar, onder leiding van hun professor in de methodiek, didactische oefeningen in een middelbare onderwijsinrichting hebben gevolgd.

Het examen voor geaggregeerde mag samen met het examen voor de graad van licentiaat worden afgelegd.

Art. 3.

De licentiaten in de handelswetenschappen van de in artikel 1 opgesomde instellingen die als houder van het einddiploma van een middelbare handelsschool, in deze instellingen werden toegelaten bij toepassing van het koninklijk besluit van 20 november 1953, zullen er slechts tot het examen voor geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen worden toegelaten, mits zij daartoe gemachtigd worden door de Minister van Openbaar Onderwijs op gunstig advies van de instelling. Hetzelfde geldt voor de houders van het diploma van licentiaat in de handelswetenschappen, uitgereikt door scholen die niet gemachtigd zijn om de graad van geaggregeerde te verlenen.

Art. 4.

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing te beginnen met het academiejaar 1955-1956.

Art. 5.

Onze Minister van Openbaar Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.