OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvorming van de lerarenopleidingen van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

  • goedkeuringsdatum
    15 JULI 1997
  • publicatiedatum
    B.S.02/09/1997
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 368 en 369, zoals gewijzigd door het decreet van 19 april 1995;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting gegeven op 22 mei 1997;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 3 juni 1997, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 26 juni 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

2° oude structuur : de organisatie van de opleiding op basis van de reglementering die van toepassing was op die opleiding voor de inwerkingtreding van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing;

3° nieuwe structuur : de organisatie van de opleiding op basis van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing.

Art. 2.

Aan het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 1996 tot bepaling van de inwerkingtreding van bepaalde artikelen van titel VIII, Hoofdstuk I van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidend als volgt : ...

Art. 3.

§ 1. De basisopleidingen van het studiegebied onderwijs worden als volgt omgevormd in de opleidingen nieuwe structuur :

1° De basisopleiding kleuterleid(st)er wordt omgevormd tot de initiële lerarenopleiding kleuteronderwijs;

2° De basisopleiding onderwijzer(es) wordt omgevormd tot de initiële lerarenopleiding lager onderwijs;

3° De andere basisopleidingen van het studiegebied onderwijs worden omgevormd tot de lerarenopleiding secundair onderwijs-groep 1.

§ 2. De lerarenopleiding aansluitend bij een basisopleiding van twee cycli en leidend tot één van de graden van geaggregeerde voor het onderwijs, zoals bepaald in artikel 19 van het decreet, opgeheven bij het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, wordt omgevormd tot de initiële lerarenopleiding van academisch niveau.

§ 3. De tijdens de academiejaren 1995-1996 en 1996-1997 georganiseerde voortgezette opleidingen "geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs" en "geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching" kunnen omgevormd worden tot de voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs.

De tijdens het academiejaar 1995-1996 georganiseerde voortgezette opleiding "educatief werken met laaggeschoolden" wordt gelijkgesteld met de voortgezette lerarenopleiding basiseducatie.

Art. 4.

§ 1. De hogescholen die op basis van bijlage II van het decreet de onderwijsbevoegdheid hebben voor een lerarenopleiding, organiseren vanaf het academiejaar 1997-1998 het eerste jaar van die lerarenopleiding in de nieuwe structuur.

§ 2. De hogescholen die op basis van bijlage II van het decreet de onderwijsbevoegdheid hebben voor een lerarenopleiding, organiseren vanaf het academiejaar 1998-1999 het tweede jaar van die lerarenopleiding in de nieuwe structuur.

§ 3. De hogescholen die op basis van bijlage II van het decreet de onderwijsbevoegdheid hebben voor een lerarenopleiding, organiseren vanaf het academiejaar 1999-2000 het derde jaar van die lerarenopleiding in de nieuwe structuur.

Art. 5.

Studenten die ten laatste tijdens het academiejaar 1996-1997 geslaagd waren voor minstens één studiejaar van een opleiding vermeld in artikel 2 van dit besluit, hebben het recht om deze opleiding in de oude structuur te voltooien, onder de voorwaarden vermeld in artikel 314, 1° en 2° van het decreet.

Art. 6.

Voor de berekening van het aantal studenten of het aantal diploma's in een lerarenopleiding, komen zowel de studenten of de diploma's van de opleiding oude structuur als die van de opleiding nieuwe structuur in aanmerking.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997, met uitzondering van artikel 2 en artikel 3, § 3, tweede lid, die in werking treden op 1 september 1995 en artikel 6, dat in werking treedt op 1 januari 1996.

Art. 8.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.