OPGEHEVEN : Wet waarbij aan sommige handelshogescholen toelating gegeven wordt tot het verlenen van de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen.

  • goedkeuringsdatum
    22 JULI 1955
  • publicatiedatum
    B.S.12/08/1955
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Enig artikel.

De handelsscholen en -instituten, opgesomd in de wet van 22 oktober 1921 tot vaststelling van de lijst der inrichtingen van hoger onderwijs, bedoeld in de nrs. 3 en 7 van artikel 56bis van de Grondwet, mogen de graad verlenen van geaggregeerde voor het secundair onderwijs van de hogere graad voor de handelswetenschappen. De Koning bepaalt, voor zover zij nog niet zijn vastgesteld, de voorwaarden waaronder dit diploma wordt uitgereikt.