OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vorm van de diploma's uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

  • goedkeuringsdatum
    10 DECEMBER 1996
  • publicatiedatum
    B.S.20/02/1997
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikelen 50 en 51;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is de scholen tijdig in te lichten om de nodige maatregelen te kunnen treffen voor het drukken van de diploma's;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

2° een examencommissie : een examencommissie zoals bedoeld in artikel 44 en 52 van het decreet.

§ 2. Dit besluit is van toepassing op de diploma's en getuigschriften uitgereikt door de Vlaamse hogescholen of door een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

§ 3. In afwijking van § 2 is dit besluit niet van toepassing op de diploma's van opleidingen die overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 1995 betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse gemeenschap, zoals gewijzigd op 14 mei 1996, georganiseerd worden in de oude structuur. Voor deze diploma's gelden de regels die vóór 1 september 1995 van toepassing waren.

Art. 2.

Het diploma bestaat uit het eigenlijk diploma en een diplomasupplement.

§ 1. Het eigenlijk diploma vermeldt :

1° de officiële naam en het adres van de hogeschool. Bij de diploma's uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap wordt bovendien de tekst "Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap" vermeld;

2° de benaming van het departement;

3° de aard van de opleiding zoals bepaald in artikel 8 van het decreet. Bij de basisopleidingen moet vermeld worden of het een basisopleiding van 1 cyclus of van 2 cycli betreft;

4° de benaming van het studiegebied, de opleiding en in voorkomend geval de optie zoals zij worden vermeld in bijlage I van het decreet;

5° in voorkomend geval de vrije kunsten, het medium of het instrument;

6° de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het decreet;

7° de naam, voornaam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

8° in voorkomend geval de toegekende eindbeoordeling;

9° de benaming van de graad zoals hij wordt vermeld in bijlage I van het decreet;

10° de plaats en datum van de uitreiking;

11° de vermelding en de handtekening van de algemeen directeur of van de voorzitter van de examencommissie.

Het eigenlijk diploma uitgereikt door een hogeschool wordt bekleed met het zegel van de hogeschool. Het eigenlijk diploma uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap wordt bekleed met het zegel van de Vlaamse gemeenschap.

§ 2. Het diplomasupplement is het geheel van de attesten die na de voltooiing van elk studiejaar voor voltijds ingeschreven studenten of deel van een studiejaar voor deeltijds ingeschreven studenten worden uitgereikt.

Het vermeldt ten minste de volgende gegevens :

1° de officiële naam en het adres van de hogeschool en zo deze meerdere vestigingen heeft, de vestiging. Bij de diploma's uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap wordt bovendien de tekst "Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap" vermeld;

2° de benaming van het departement;

3° de aard van de opleiding zoals bepaald in artikel 8 van het decreet. Bij de basisopleidingen moet vermeld worden of het een basisopleiding van 1 cyclus of van 2 cycli betreft;

4° de benaming van het studiegebied, de opleiding en in voorkomend geval de optie zoals zij worden vermeld in bijlage I van het decreet;

5° in voorkomend geval de vrije kunsten, het medium of het instrument;

6° in voorkomend geval het toelatingsexamen;

7° de naam, voornaam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

8° de toelatingsvoorwaarden : diploma of getuigschrift geldend als toelating tot het betreffende studiejaar, met vermelding van de plaats en de datum waarop dit behaald werd;

9° de onderwijsvorm (voltijds - deeltijds);

10° de voorgeschreven duur van de opleiding;

11° in voorkomend geval de duur van de praktijkperiode of stages;

12° de datum van aanvang van de opleiding aan de betrokken hogeschool;

13° de datum van proclamatie;

14° de lijst van de opleidingsonderdelen waarover examen is afgelegd, met vermelding van de studietijd en het aantal studiepunten;

15° in voorkomend geval de verleende vrijstelling(en);

16° in voorkomend geval de eindverhandeling : met vermelding van de titel, de studietijd en het aantal studiepunten;

17° in voorkomend geval de aan een andere binnenlandse of buitenlandse instelling met goed gevolg doorgebrachte studieperiodes, met nadere aanduiding van de instelling en de betreffende opleidingsonderdelen;

18° in voorkomend geval de wetten, decreten of Europese richtlijnen waaraan het programma voldoet;

19° de datum waarop het diplomasupplement is ondertekend;

20° de functie van degene die het diplomasupplement heeft ondertekend.

§ 3. De hogeschool of de examencommissie voegt bij het diploma een toelichting waarin de organisatie van het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap wordt uiteengezet.

De uiteenzetting betreft :

1° de structuur van het hoger onderwijs in het algemeen en die van het hogeschoolonderwijs in het bijzonder;

2° de voorwaarden om tot de opleiding te worden toegelaten;

3° het examensysteem;

4° het studiepuntenstelsel.

Art. 3.

Het getuigschrift bevat minstens die gegevens vermeld in art. 2, § 2 die van toepassing zijn op de gevolgde opleiding.

Art. 4.

Een gezamenlijk diploma, uitgereikt overeenkomstig art. 50 van het decreet, bevat met betrekking tot art. 2, § 2, 1°, 2° en 11° de gegevens van alle betrokken hogescholen die de onderwijsbevoegdheid hebben voor de betreffende opleiding.

Art. 5.

§ 1. Het getuigschrift, het diploma, het diplomasupplement en de toelichting worden verstrekt in het Nederlands.

§ 2. Op verzoek van de student kan de hogeschool of de examencommissie het diplomasupplement en de toelichting ook in een andere taal verstrekken.

§ 3. Voor een opleiding die overeenkomstig artikel 53 van het decreet in een andere taal wordt gedoceerd en geëxamineerd, verstrekt de hogeschool op verzoek van de student het getuigschrift of diploma, het diplomasupplement en de toelichting ook in de taal waarin de opleiding is georganiseerd.

Art. 6.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1995.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.