OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

 • goedkeuringsdatum
  19 JULI 1995
 • publicatiedatum
  B.S.23/11/1995
 • datum laatste wijziging
  13/02/2017
 • erratum
  B.S.8-2-1996

COORDINATIE

B.Vl.R. 14-5-1996 - B.S. 22-6-1996

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 314bis, ingevoegd bij het decreet van 13 april 1995;

Gelet op het advies van de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

2° oude structuur : de voorwaarden waaraan een afdeling of optie op het vlak van studieduur, inhoud van het opleidingsprogramma en diploma moest voldoen op basis van de reglementering die erop van toepassing was op 31 augustus 1995;

3° nieuwe structuur : de voorwaarden waaraan een opleiding of optie op het vlak van studieduur, inhoud van het opleidingsprogramma en diploma moet voldoen op basis van het decreet.

Art. 2.

De bestaande afdelingen en opties "oude structuur" worden omgevormd tot de opleidingen en opties "nieuwe structuur" overeenkomstig de tabel die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.

§ 1. De hogescholen organiseren vanaf het academiejaar 1995-1996 al de opleidingen en opties waarvoor zij op basis van bijlage II van het decreet de onderwijsbevoegdheid hebben, volgens de nieuwe structuur.

§ 2. In afwijking van § 1 organiseren de hogescholen tijdens het academiejaar 1995-1996 het laatste studiejaar van de basisopleidingen van 1 cyclus en het laatste studiejaar van de tweede cyclus van de basisopleidingen van twee cycli volgens de oude structuur.

§ 3. In afwijking van § 1 organiseren de hogescholen voor de opties van de opleiding verpleging en de opleiding vroedkunde tijdens het academiejaar 1995-1996 zowel het laatste studiejaar als het voorlaatste studiejaar volgens de oude structuur en in het academiejaar 1996-1997 het laatste studiejaar volgens de oude structuur. Voor de opleiding sociale verpleegkunde kunnen de hogescholen in het academiejaar 1996-1997 zowel een laatste jaar oude structuur als een laatste jaar nieuwe structuur organiseren.

[§ 4. Onverminderd § 1 en § 3 kunnen de hogescholen die dat wensen de afdeling sociale verpleging oude structuur tijdens het academiejaar 1996-1997 voor de laatste maal in het derde jaar, en tijdens het academiejaar 1997-1998 voor de laatste maal in het vierde jaar organiseren.]

B.Vl.R. van 14-5-1996

Art. 4.

§ 1. De hogescholen bepalen in hun opleidingsprogramma de voorwaarden waaronder een student, die regelmatig ingeschreven is in een studiejaar dat overeenkomstig artikel 3 volgens de oude structuur wordt georganiseerd en die in dat studiejaar niet slaagt, overstapt van de oude naar de nieuwe structuur.

§ 2. In uitzonderlijke gevallen kan de hogeschool aan de studenten bedoeld in § 1 van dit artikel, die niet wensen over te stappen naar de nieuwe structuur, toestaan hun opleiding te voltooien in de oude structuur onder volgende voorwaarden :

1° het maximaal aantal inschrijvingen en de maximale financieringsduur, bedoeld in artikel 177, 3° en 4° van het decreet, worden niet overschreden; voor de berekening van het aantal inschrijvingen en de financieringsduur komen (ook) het aantal inschrijvingen en academiejaren vóór het academiejaar 1995-1996 in aanmerking;

2° zij mogen hun studies niet onderbreken.

De hogeschool bepaalt in haar opleidingsprogramma de bijkomende voorwaarden hiertoe.

Art. 5.

§ 1. Voor de berekening van het aantal studenten in een opleiding of optie, komen zowel de studenten die de afdeling of optie volgens oude structuur volgen, als de studenten die de opleiding of optie volgens nieuwe structuur volgen, in aanmerking.

§ 2. Voor de academiejaren voorafgaand aan academiejaar 1995/1996, is het aantal studenten in een opleiding of optie gelijk aan het aantal financierbare studenten in de afdelingen of opties die omgevormd worden tot die bepaalde opleiding. Het aantal financierbare studenten tijdens een bepaald academiejaar wordt berekend volgens de reglementering die op dat academiejaar van toepassing was.

§ 3. De afdelingen die worden omgevormd, behoren voor de berekening van de financiering van de hogeschool tot dezelfde financieringsgroep als de opleiding waarin zij worden omgevormd.

De afdelingen die worden afgebouwd, behoren voor de berekening van de financiering van de hogeschool tot het studiegebied waarin zij volgens de tabel zijn opgenomen.

[§ 4. In afwijking van § 1 komen de studenten die overeenkomstig artikel 3, § 4, tijdens het academiejaar 1997-1998 de afdeling sociale verpleging oude structuur volgen, niet in aanmerking voor de berekening van het aantal financierbare studenten in de opleiding verpleegkunde.]

B.Vl.R. van 14-5-1996

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1995.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1 - Omvormingstabel van de basisopleidingen van een cyclus

Omvormingstabel van de basisopleidingen van een cyclus

Benaming academiejaar 1994-1995

Benaming vanaf academiejaar 1995-1996

afdeling optie

opleiding optie

1°j

2°j

3°j

4°j

ARCHITECTUUR

architect-assistent

architect-assistentie

·

binnenhuiskunst

interieurvorming

·

binnenhuisarchitectuur

wordt afgebouwd

/

/

/

O

interieurvorming

interieurvorming

·

landschaps- en tuinarchitectuur

landschaps- en tuinarchitectuur

·

GEZONDHEIDSZORG

fysische behandelingen :

fysische behandelingen :

ergotherapie

ergotherapie

·

kinesitherapie

kinesitherapie

·

podologie

podologie

·

orthopedie (cyclisch -94/95 = 1°

orthopedie

·

logopedie

logopedie en audiologie

·

laboratorium- en voedingstechnologie

farmaceutische en biol. techn.

farmaceutische en biol. techn.

·

klinische chemie

medische laboratoriumtechn.

·

voedings- en dieetleer

voedings- en dieetkunde

·

verpleging :

verpleegkunde :

kinderverpleging

kinderverpleegkunde

·

·

psychiatrische verpleging

psychiatrische verpleegkunde

·

·

ziekenhuisverpleging

ziekenhuisverpleegkunde

·

·

geriatrische verpleegkunde

sociale verpleging

sociale verpleegkunde

·

O

vroedvrouw

vroedkunde

·

·

HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

bedrijfsmanagement :

bedrijfsbeheer :

boekhouden-accountancy

accountancy- fiscaliteit

·

boekhouden-fiscaliteit

accountancy- fiscaliteit

·

bedrijfsadministratie

accountancy- fiscaliteit

·

openbare administratie

accountancy- fiscaliteit

·

expeditie

expeditie, distributie en transport

·

financiewezen

financie- en verzekeringswezen

·

verzekeringen

financie- en verzekeringswezen

·

marketing

marketing

·

milieu-administratie

milieu-administratie

·

rechtspraktijk

rechtspraktijk

·

management, toerisme en recreatie

beheer, toerisme en recreatie

·

communicatiemanagement

communicatiebeheer

bedrijfscommunicatie

bedrijfscommunicatie

·

pers en voorlichting

pers en voorlichting

·

public relations

public relations

·

hotelmanagement

hotelbeheer

·

secretariaatsmanagement

secretariaatsbeheer

secretariaat-talen

secretariaat-talen

·

medisch secretariaat en registratie

medisch secretariaat

·

bedrijfsvertaler

zakelijk vertalen en tolken

·

bedrijfstolk

zakelijk vertalen en tolken

·

toegepaste informatica

toegepaste informatica

·

INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

audiovisuele techniek :

assistentie

assistentie

·

beeld-geluid-montage

beeld-geluid-montage

·

beeldvorming

cinematografie

cinematografie

·

fotografie

fotografie

·

animatie

wordt afgebouwd

/

O

O

bouw :

bouw :

bouw

bouw

·

vastgoed

vastgoed

·

topografie

wordt afgebouwd

/

O

O

textiel

textiel

·

confectie

confectie

·

chemie :

chemie :

biochemie

biochemie

·

chemie

chemie

·

milieuzorg

milieuzorg

·

procestechnieken

procestechnieken

·

facilitaire dienstverlening

facilitaire dienstverlening

luchtvaart

grafische bedrijven :

grafische bedrijven :

boekbedrijf

boekbedrijf

·

grafische bedrijven

grafische bedrijven

·

houttechnologie

hout

·

technologie

logistieke technologie

·

mechanica :

mechanica :

mechanica

mechanica

·

automechanica

automechanica

·

elektromechanica :

elektromechanica :

bedrijfsmechanica

bedrijfsmechanica

·

elektromechanica

elektromechanica

·

klimatisatie

klimatisatie

·

medische instrumentatie

medische instrumentatie

·

meet- en regeltechniek

meet- en regeltechniek

·

onderhoudstechnieken

onderhoudstechnieken

·

afd. "machine" zeevaartschool

scheepswerktuigkunde

·

elektriciteit :

elektriciteit

elektriciteit

elektronica

meet- en regeltechnieken

elektronica

·

microprocessoren

elektronica

·

telecommunicatie

elektronica

·

elektronica

elektronica

·

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST

plastische kunsten

plastische kunsten

·

MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST

dans

dans

·

BIOTECHNIEK

land- en tuinbouw

landbouw en bio-technologie

·

SOCIAAL-AGOGISCH WERK

orthopedagogie

orthopedagogie

orthopedagogie

·

residentiële orthopedagogie

orthopedagogie

·

ambulante orthopedagogie

orthopedagogie

·

lichamelijke opvoeding

wordt afgebouwd

/

O

O

assistent in de psychologie :

sociaal werk :

assistent in de psychologie :

assistent in de psychologie :

·

psychologie en klinische psychologie

assistent in de psychologie :

·

organisatie, consulaire en arbeids-psychologie

assistent in de psychologie :

·

maatschappelijk adviseur

maatschappelijke advisering

·

maatschappelijk assistent

maatschappelijk werk

maatschappelijk werk

·

personeelswerk

personeelswerk

·

syndicaal werk

syndicaal werk

·

sociaal-cultureel werk

sociaal-cultureel werk

·

ONDERWIJS

algemene vakken

algemene vakken

Nederlands

Nederlands

·

Engels

Engels

·

Frans

Frans

·

wetenschappen-aardrijkskunde

wetenschappen-aardrijkskunde

·

wiskunde

wiskunde

·

elektriciteit-tto

elektriciteit-tto

·

handel

handel

·

huishoudkunde tto

huishoudkunde tto

·

kleding-tto

kleding-tto

·

kleuterleidster

kleuterleidster

·

land- en tuinbouw-tto

land- en tuinbouw-tto

·

lichamelijke opvoeding :

lichamelijke opvoeding :

biologie

biologie

·

bewegingsrecreatie

bewegingsrecreatie

·

mechanica-tto

mechanica-tto

·

muzikale vorming

muzikale vorming

·

nijverheid-tto

nijverheid-tto

·

onderwijzer

onderwijzer

·

plastische kunsten

plastische kunsten

·

schoonheidszorgen

schoonheidszorgen

·

tto :

tto :

huishoudkunde

huishoudkunde

·

kleding

kleding

·

nijverheid

nijverheid

·

Legende :

studiejaar dat vanaf 1995-1996 ingericht wordt volgens de nieuwe structuur

· studiejaar dat in 1995-1996 ingericht wordt volgens de oude structuur en daarna overgaat in de nieuwe structuur.

O studiejaar dat uitdovend wordt ingericht volgens de oude structuur.

N* speciaal overgangsjaar in het academiejaar 1995-1996.

Bijlage 2 - Omvormingstabel van de basisopleidingen van twee cycli

Omvormingstabel van de basisopleidingen van twee cycli

Benaming academiejaar 1994-1995

Benaming vanaf academiejaar 1995-1996

1° cyclus

2° cyclus

afdeling optie

opleiding optie

1° Kan

2° Kan

1°Li

2°Li

3°Li

ARCHITECTUUR

architectuur

architectuur

·

interieurarchitect

interieurarchitectuur

·

HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

bestuurswetenschappen

bestuurskunde

·

O

handelswetenschappen

handelswetenschappen

·

O

handels- en consulaire wetenschappen

handelswetenschappen

·

O

handels- en financiële wetenschappen

handelswetenschappen

·

O

handels- en bestuurswetenschappen

handelswetenschappen

·

O

handelsingenieur

handelsingenieur

·

INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

industrieel ingenieur

industriële wetenschappen

bouwkunde

bouwkunde

bouwkunde

bouwkunde

·

landmeter

landmeter

·

chemie

chemie

biochemie

biochemie

·

chemie

chemie

·

elektriciteit

elektriciteit

elektriciteit

elektriciteit

·

elektronica

elektronica

·

elektromechanica

elektromechanica

·

industrieel ontwerpen

kernenergie

kernenergie

·

mechanica

mechanica

·

milieukunde

textiel

textiel

·

verpakking en conditionering

nautische wetenschappen

nautische wetenschappen

·

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST

audiovisuele kunst

audiovisuele kunst

animatie

animatie

·

medium

medium

·

beeldende kunst

beeldende kunst

driedimensionale vormgeving

driedimensionale vormgeving

·

fotografie

fotografie

·

grafische en reclamevormgeving

grafische en reclamevormgeving

·

mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen

mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen

·

restauratie

restauratie

·

vrije kunsten

vrije kunsten

·

produktontwikkeling

produktdesign

·

MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST

dramatische kunst

dramatische kunst

kleinkunst

kleinkunst

·

toneel

toneel

·

woordkunst

woordkunst

·

muziek

muziek

instrument-zang

instrument

·

instrument-zang

zang

·

instrument-zang

kamermuziek

·

jazz-lichte muziek

jazz en lichte muziek

·

muziekagogiek

·

muziektheorie-schriftuur

muziekschriftuur en directie

·

BIOTECHNIEK

landbouw

landbouw en biotechnologie

landbouw

landbouw

·

landbouw- en voedingsindustrieën

landbouw- en voedingsindustrieën

·

tuinbouw

tuinbouw

·

PRODUKTONTWIKKELING

produktontwikkeling

produktontwikkeling

·

TOEGEPASTE TAALKUNDE

journalistiek

vertaalkunde

tolk

tolk

·

vertaler

vertaler

·

Legende :

studiejaar dat vanaf 1995-1996 ingericht wordt volgens de nieuwe structuur

· studiejaar dat in 1995-1996 ingericht wordt volgens de oude structuur en daarna overgaat in de nieuwe structuur.

O studiejaar dat uitdovend wordt ingericht volgens de oude structuur.