OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - HO/Organisatie)

  • goedkeuringsdatum
    31 JULI 1990
  • publicatiedatum
    B.S.18/08/1990
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld, in artikel 59bis, § 2, 2° van de Grondwet.

...

TITEL VI. - Hoger onderwijs

HOOFDSTUK I. - Wijziging van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs

...

Art. 107.

[...]

Decr. van 4-7-2008

...

HOOFDSTUK X. - Autonome bepalingen

Art. 131.

De personen die in het bezit zijn van een diploma van tolk, uitgereikt in de periode tot 31 augustus 1964 door de Hogere School voor Vertalers en Tolken van het Rijkstechnisch Instituut te Brussel, opgericht bij koninklijk besluit van 28 mei 1958, mogen, in afwijking van artikel 1, 7°, van de wet van 11 september 1933 op de bescherming der titels van hoger onderwijs, de titel voeren van licentiaat-tolk, met alle rechten eraan verbonden, voor zover zij aan de hand van authentieke diploma's kunnen aantonen dat zij aan het betrokken instituut voorafgaand aan het behalen van het diploma van tolk, ten minste vier jaar studie hebben gevolgd. Indien zij aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen zij aanspraak maken op het diploma van licentiaat-tolk.

Art. 132.

Deze titel treedt in werking op 1 september 1990, met uitzondering van :

...

- artikel 107, dat in werking treedt op 1 september 1989.

...