Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van onderwijsactiviteiten in de Hogere Zeevaartschool.

  • goedkeuringsdatum
    31 JULI 1992
  • publicatiedatum
    B.S.22/10/1992
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/10/1992

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 15 juli 1985 tot organisatie van het maritiem hoger onderwijs en de studiën in de nautische wetenschappen, gewijzigd bij het decreet van 31 juli 1990;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister bevoegd voor Begroting, gegeven op 30 juli 1992;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het besluit dringend aan de Hogere Zeevaartschool moet medegedeeld worden met het oog op de organisatie van het academiejaar 1992-1993;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met ingang van 1 oktober 1992 organiseert de Hogere Zeevaartschool haar onderwijsactiviteiten voor alle studiejaren te Antwerpen en worden de internaten te Oostende en te Antwerpen gesloten.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1992.

Art. 3.

De Gemeenschapsminister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.