Besluit van de Vlaamse regering houdende de gelijkstelling voor wat de toegang tot de basisopleiding aan de Vlaamse Hogescholen betreft.

  • goedkeuringsdatum
    06 SEPTEMBER 1995
  • publicatiedatum
    B.S.15/11/1995
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    15/11/1995

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bepalingen van dit besluit noodzakelijk kunnen zijn bij de inschrijving van de studenten voor het academiejaar 1995-1996;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Amtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. De hierna opgesomde Belgische en buitenlandse diploma's of getuigschriften worden voor wat de toelating tot de basisopleiding betreft gelijkgesteld met de in de artikel 21 van het hogeschooldecreet van 13 juli 1994 vermelde diploma's :

1. Belgische diploma's of getuigschriften :

- een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs;

- een einddiploma van het hoger onderwijs met volledig leerplan;

- een diploma op basis waarvan de houder uiterlijk op 1 december 1994 volgend de op dat ogenblik geldende reglementering als regelmatig student toegelaten werd tot het eerste studiejaar van het hoger onderwijs van het korte type of van het lange type met volledig leerplan, georganiseerd door een instelling van hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (of haar rechtsvoorganger);

2. buitenlandse diploma's of getuigschriften :

- een einddiploma van het hoger onderwijs met volledig leerplan;

- een buitenlands diploma of getuigschrift, dat niveaugelijkwaardigheid gekregen heeft met een diploma van het Vlaams hoger onderwijs;

- een Nederlands diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO);

- een Nederlands diploma middelbaar beroepsonderwijs (MBO) van ten minste 4 jaar;

- een "high school" -diploma (USA) met een "record of transcript" (puntenlijst), dat ten minste 4 AP's (Advanced Placements) vermeldt;

- een Nederlands getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen.

§ 2. De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs kan, op gemotiveerd advies van de hogeschool, een student die in het buitenland toegelaten werd tot hoger onderwijs, dat als gelijkwaardig word erkend met hoger onderwijs met volledig leerplan, en die met goed gevolg examens aflegde van het eerste jaar van dit hoger onderwijs, toelating verlenen tot de basisopleiding.

Art. 2.

De hierna opgesomde Belgische diploma's of getuigschriften worden voor wat de toelating tot de tweede cyclus van de basisopleiding van twee cycli betreft, gelijkgesteld met de in artikel 22 van het hogeschooldecreet van 13 juli 1994 vermelde diploma's :

1° een diploma van eerste prijs, uitgereikt door een muziekconservatorium of het Lemmensinstituut, met uitzondering van een diploma eerste prijs notenleer;

2° een diploma van technisch ingenieur;

3° een diploma van het hoger muziekonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan, uitgereikt door een conservatorium;

4° een diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de tweede graad;

5° een diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de derde graad;

6° een diploma van de hogere technische school van de derde graad;

7° een diploma van binnenhuisarchitect;

8° een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren met volledig leerplan van een opleiding die leidt tot een van de diploma's bedoeld in 4°, 5°, 6° en 7°.

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1991 tot vaststelling van de andere toelatingsvoorwaarden tot het hoger onderwijs, bedoeld in artikel 8, § 3, van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 27 februari 1992 en 30 juni 1993, is niet van toepassing voor het hoger onderwijs verstrekt door de hogescholen.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1995.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.