OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

  • goedkeuringsdatum
    03 MEI 1995
  • publicatiedatum
    B.S.29/08/1995
  • datum laatste wijziging
    07/11/2018

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 135 en 142;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 31 januari 1995;

Gelet op het protocol nr. 182 van 15 maart 1995 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen die bezoldigd worden ten laste van de werkingsuitkeringen, verschaft door de Vlaamse Gemeenschap, voor zover zij :

- hetzij houder zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs, zoals bepaald in artikel 128 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap of van een bekwaamheidsbewijs dat in uitvoering van artikel 133 van hetzelfde decreet gelijkgesteld is met een vereist bekwaamheidsbewijs;

- hetzij geacht worden in het bezit te zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs op grond van artikel 128, § 1, laatste lid van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

- hetzij aangesteld of benoemd zijn op grond van artikel 129 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

De salarisschalen van toepassing op de personeelsleden bedoeld in artikel 1 worden als volgt vastgesteld :

I. Praktijklector :

316

861.964-1.360.840

(22 jaar)

3/1 x 21.996

12/2 x 36.074

II. Hoofdpraktijklector :

348

897.158-1.475.219

(22 jaar)

3/1 x 23.755

12/2 x 42.233

III. Lector :

502

927.072-1.570.249

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

V. Assistent :

502

927.072-1.570.249

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

Bijzondere salarisschaal voor assistent :

508

699.013-1.183.966

(24 jaar)

3/1 x 20.565

11/2 x 38.478

V. Hoofdlector :

509

1.024.735-1.667.912

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

VI. Werkleider :

509

1.024.735-1.667.912

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

Bijzondere salarisschaal voor werkleider :

510

772.650-1.257.603

(24 jaar)

3/1 x 20.565

11/2 x 38.478

VII. Doctor-assistent :

509

1.024.735-1.667.912

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

Bijzondere salarisschaal voor doctor-assistent :

510

772.650-1.257.603

(24 jaar)

3/1 x 20.565

11/2 x 38.478

VIII. Docent :

528

1.101.283-1.744.460

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

Bijzondere salarisschaal voor docent :

512

856.358-1.356.487

(24 jaar)

3/1 x 21.209

11/2 x 39.682

IX. Hoofddocent :

515

1.184.870-1.852.690

(24 jaar)

3/1 x 29.036

11/2 x 52.792

Bijzondere salarisschaal voor hoofddocent :

513

924.234-1.456.219

(24 jaar)

3/1 x 25.180

11/2 x 41.495

X. Hoogleraar :

544

1.374.917-2.018.094

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

Bijzondere salarisschaal voor hoogleraar :

519

1.069.135-1.569.264

(24 jaar)

3/1 x 21.209

11/2 x 39.682

XI. Gewoon hoogleraar :

520

1.783.870-2.730.791

(24 jaar)

3/1 x 37.696

11/2 x 75.803

Bijzondere salarisschaal voor hoogleraar :

521

1.387.137-2.123.457

(24 jaar)

3/1 x 29.312

11/2 x 58.944

Art. 3.

De bedragen van de salarisschalen vermeld in dit besluit zijn de bedragen tegen 100 procent op 1 november 1993 gekoppeld aan spilindex 138,01. Op 1 november 1994 worden deze bedragen vermeerderd met 10.447 frank. Op 1 augustus 1995 worden deze salarisschalen met 1 procent verhoogd.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1996.