Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75% voor de hogescholen en de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

  • goedkeuringsdatum
    17 DECEMBER 1999
  • publicatiedatum
    B.S.20/04/2000
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, inzonderheid op het artikel 15, § 2;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 15 december 1999;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De indexatie van het loonaandeel van de werkingsuitkeringen van de universiteiten en van de enveloppe voor de hogescholen wordt vanaf het begrotingsjaar 1999 bepaald op 100 % van het prijsindexcijfer.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.