Koninklijk besluit tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    29 AUGUSTUS 1966
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/1966
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

(voetnoot 1)

(voetnoot 2)

COORDINATIE

K.B. 1-12-1970 - B.S. 31-12-1970

Decr. 13-7-1994 - B.S. 31-8-1994

B.Vl.R. 9-5-1996 - B.S. 25-7-1996

B.Vl.R. 16-12-1997 - B.S. 21-1-1998

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juni 1964, betreffende het statuut van de personeelsleden van het rijksonderwijs, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van Advies;

Gelet op de wet van 23 december 1946, houdende instelling van een Raad van State, inzonderheid op artikel 2, lid 2;

Gelet op dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Franse Cultuur, van Onze Minister van Nederlandse Cultuur; van Onze Minister van Nationale Opvoeding en van Onze Minister-Staatssecretaris voor Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De ambten die mogen uitgeoefend worden door de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, zijn :

[onderhoudswerkman];

K.B. van 1-12-1970

[geschoold hulponderhoudswerkman];

K.B. van 1-12-1970

hulpkok;

nachtwaker;

onderhoudswerkman;

geschoold onderhoudswerkman;

kok;

geschoold werkman;

amanuensis;

vormer;

kunstboekbinder;

handzetter;

magazijnbediende;

[eerste amanuensis];

K.B. van 1-12-1970

operateur-technicus;

hersteller van muziekinstrumenten;

[eerste amanuensis-ploegbaas];

K.B. van 1-12-1970

eerste geschoolde onderhoudswerkman;

eerste kok;

eerste geschoolde werkman;

eerste kunstboekbinder;

eerste vormer;

eerste handzetter;

eerste operateur-technicus;

eerste hersteller van muziekinstrumenten;

eerste geschoolde onderhoudswerkman-ploegbaas;

eerste kok-ploegbaas;

eerste geschoolde werkman-ploegbaas;

Art. 2.

De ambten, vastgesteld in artikel 1 worden als volgt ingedeeld in wervingsambten, selectieambten en bevorderingsambten :

1° Wervingsambten zijn de ambten van :

[geschoolde hulponderhoudsman];

K.B. van 1-12-1970

hulpkok;

onderhoudswerkman;

geschoolde onderhoudswerkman;

geschoold werkman;

nachtwaker;

kok;

amanuensis;

vormer;

kunstboekbinder;

handzetter;

operateur-technicus;

hersteller van muziekinstrumenten;

2° Selectieambten zijn de ambten van :

eerste geschoolde onderhoudswerkman;

eerste geschoolde werkman;

eerste kok;

[eerste amanuensis];

K.B. van 1-12-1970

eerste vormer;

eerste kunstboekbinder;

eerste handzetter;

eerste operateur-technicus;

eerste hersteller van muziekinstrumenten;

3° Bevorderingsambten zijn de ambten van :

magazijnbediende;

[eerste-amanuensis ploegbaas];

K.B. van 1-12-1970

eerste geschoolde onderhoudswerkman-ploegbaas;

eerste geschoolde werkman-ploegbaas;

eerste kok-ploegbaas;

Art. 3.

Het ambt van hulponderhoudswerkman vervangt de ambten, uitgeoefend op 1 september 1966 door de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksonderwijsinrichtingen en waaraan de weddeschaal 401 verbonden is krachtens het koninklijk besluit van 22 juli 1964 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der Ministeries.

Art. 4.

Het ambt van onderhoudswerkman vervangt de ambten, uitgeoefend op 1 september 1966 door de leden van voormeld personeel en waaraan de weddeschaal 402 verbonden is krachtens het hoger vernoemd besluit van 22 juli 1964.

Nochtans vervangt het ambt van hulpkok de ambten, uitgeoefend op dezelfde datum door de leden van voormeld personeel en waaraan dezelfde weddeschaal verbonden is, indien dit verantwoord is door de aard van het ambt.

Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op de leden van voormeld personeel die op dezelfde datum het ambt van nachtwaker uitoefenen.

Art. 5.

Het ambt van geschoold hulpwerkman vervangt de ambten, uitgeoefend op 1 september 1966 door de leden van voormeld personeel en waaraan de weddeschaal 403 verbonden is krachtens het hoger vernoemd besluit van 22 juli 1964.

Art. 6.

Het ambt van geschoold onderhoudswerkman vervangt de ambten, uitgeoefend op 1 september 1966 door de leden van voormeld personeel en waaraan de weddeschaal 414 verbonden is krachtens het hoger vernoemd besluit van 22 juli 1964.

Nochtans vervangt het ambt van kok de ambten, uitgeoefend op dezelfde datum door de leden van voormeld personeel en waaraan dezelfde weddeschaal verbonden is, indien dit verantwoord is door de aard van het ambt.

Art. 7.

Het ambt van geschoold werkman vervangt de ambten, uitgeoefend op 1 september 1966 door de leden van voormeld personeel en waaraan de weddeschaal 424 verbonden is krachtens het hoger vernoemd besluit van 22 juli 1964.

Deze bepaling is echter niet toepasselijk op de leden van voormeld personeel die op dezelfde datum het ambt van amanuensis uitoefenen.

Art. 8.

Het ambt van eerste geschoolde onderhoudswerkman-ploegbaas vervangt het ambt van eerste werkman-ploegbaas, uitgeoefend op 1 september 1966 door de leden van voormeld personeel.

Art. 9.

Het ambt van eerste geschoolde werkman vervangt de ambten, uitgeoefend op 1 september 1966 door de leden van voormeld personeel en waaraan de weddeschaal 434 verbonden is krachtens het hoger vernoemd besluit van 22 juli 1964.

Deze bepaling is echter niet toepasselijk op de leden van voormeld personeel die op dezelfde datum het ambt van vormer uitoefenen.

Art. 10.

Het ambt van eerste geschoolde werkman-ploegbaas vervangt de ambten, uitgeoefend op 1 september 1966 door de leden van voormeld personeel en waaraan de weddeschaal 305 verbonden is krachtens het hoger vernoemd besluit van 22 juli 1964.

Deze bepaling is echter niet toepasselijk op de leden van voormeld personeel die op dezelfde datum het ambt van magazijnbediende, amanuensis-technicus, operateur-technicus of kunstboekbinder uitoefenen.

[Art. l0bis.

Het ambt van hulpvakman B voor scheepswerk dat in de zeevisserijschool van het Gemeenschapsonderwijs te Knokke-Heist bestond op 31 augustus 1990, blijft behouden tot het definitieve vertrek van de huidige titularis.]

B.Vl.R. van 16-12-1997

Art. 11.

Voor de toepassing van dit besluit omvat de rijksonderwijsinrichting het internaat dat eraan is toegevoegd.

Art. 12.

Opgeheven worden :

1. de woorden "Het meesters-, vak- en dienstpersoneel" in artikel 12, 3, van de wetten op het middelbaar onderwijs gecoördineerd op 30 april 1957 en gewijzigd bij de wet van 10 april 1958;

2. de artikelen 3, 7 en 10 van het koninklijk besluit van 25 juni 1965 tot vaststelling van de voorwaarden voor de werving en bevordering van de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel bij de rijksonderwijsinrichtingen.

Art. 13.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1966.

- (1): Houdt op van toepassing te zijn op het hoger onderwijs met volledig leerplan; met uitzondering van de vastbenoemde leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel die hun ambt te persoonlijke titel behouden ingevolge de toepassing van artikel 333 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. (Decr. 13-7-1994; Art. 366, 3°)

- (2): Opgeheven, voor zover het betrekking heeft op de hogescholen; met uitzondering van de vastbenoemde leden van het meesters-, vak-, en dienstpersoneel die hun ambt te persoonlijken titel behouden ingevolge de toepassing van artikel 333 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. (B.Vl.R. 9-5-1996; Art. 2, 24°)