OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-V. (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    15 DECEMBER 1993
  • publicatiedatum
    B.S.01/03/1994
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 21-12-1994 - B.S. 16-3-1995

B.Vl.R. 9-5-1996 - B.S. 25-7-1996

Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

Decr. 7-7-2006 - B.S. 31-8-2006

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

...

TITEL VII. - Diverse bepalingen

...

Art. 34.

[...]

Decr. van 13-7-2001

...

TITEL XII. - Controle op de afwezigheid wegens ziekte van het personeel van het onderwijs

Art. 57.

Met uitsluiting van het universitair onderwijs en eveneens, vanaf een datum te bepalen door de Vlaamse regering, aan het hoger onderwijs buiten de universiteit, worden de personeelsleden van het onderwijs dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt ingericht of gesubsidieerd en waarvan de wedde of de weddetoelage geheel of ten dele ten laste van de Vlaamse Gemeenschap is, op hun afwezigheid wegens ziekte gecontroleerd volgens de regels die de Vlaamse regering vaststelt.

De Vlaamse regering kan de persoon of de instelling aanwijzen die met het geneeskundig toezicht op de afwezigheid wegens ziekte wordt belast.

[Het personeelslid dat de bij of krachtens dit artikel vastgestelde bepalingen niet naleeft, kan, onverminderd de bepalingen van de decreten rechtspositie, een geldelijke sanctie opgelegd krijgen volgens de voorwaarden, vastgelegd door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering waarborgt daarbij in elk geval het recht op verdediging van het personeelslid in kwestie.]

Decr. van 7-7-2006