Besluit Vlaamse regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, [2B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012
de salarisschalen2B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012
] , het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 4.

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.11/03/1995
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    03/11/2014

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011)

(2) B.Vl.R. van 07/09/2012 (B.S. 19/10/2012)

(3) B.Vl.R. van 12/09/2014 (B.S. 03/11/2014)

De Vlaamse regering,

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55, § 1;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op de artikelen 12bis, § 2, en 29, respectievelijk ingevoegd en vervangen bij de wet van 11 juli 1973;

Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het rijksonderwijs, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 27 juli 1971, 11 juli 1973, 19 december 1974 en bij het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986, artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 31 juli 1990 en artikel 5, gewijzigd bij de wet van 31 maart 1967;

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs, inzonderheid op artikel 13, 3;

Gelet op de wet van 11 juli 1973 houdende wijziging van de wet van 29 mei 1959 betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch, kunst- en buitengewoon onderwijs, inzonderheid op artikel 26, 4° , gewijzigd bij het decreet van 5 juli 1989;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 1991, 23 oktober 1991, 9 april 1992 en 28 april 1993;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 1991, 9 april 1992 en 28 april 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 31 juli 1990, 26 september 1990, 12 juni 1991, 19 december 1991 en 7 juli 1993;

Gelet op het protocol van 10 november 1993 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van de afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 22 juli 1993;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[1B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
De reglementaire bepalingen inzake bekwaamheidsbewijzen treden1B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] wat de in artikel 2 bedoelde personeelsleden betreft, in werking op 1 september 1989.

Art. 2.

[2B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012

Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden die behoren tot het bestuurs- en onderwijzend personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen voor buitengewoon secundair onderwijs in de opleidingsvorm 4.

In afwijking van het eerste lid is dit besluit in door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen voor buitengewoon secundair onderwijs in de opleidingsvorm 4 waar type 5 wordt georganiseerd volgens artikel 288 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 alleen van toepassing op de personeelsleden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die belast zijn met een wervingsambt in de secundaire afdeling van die instelling.

2B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012
]

Art. 3.

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de [2B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012
salarisschalen2B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012
] , het prestatiestelsel en de bezoldingsregeling in het secundair onderwijs zijn van toepassing op de personeelsleden bedoeld in artikel 1.

[3B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
In afwijking van het eerste lid, gelden voor een directeur van een school voor buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 4 type 5, die ofwel gehecht is aan een universitair ziekenhuis als vermeld in artikel 288 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en die daar tot 31 augustus 2014 een secundaire afdeling was van een school voor buitengewoon basisonderwijs type 5, ofwel gehecht is aan een residentiële setting, die valt onder de toepassing van artikel 289/1 van de voormelde codex, de bekwaamheidsbewijzen die gelden voor het ambt van directeur in het buitengewoon secundair onderwijs van een instelling met opleidingsvorm 4 met derde graad en andere opleidingsvormen.3B.Vl.R. van 12/09/2014
B.S. 03/11/2014
]

Art. 4.

Voor het onderwijs in de vakken, bedoeld in artikel 2, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de vakken in de onderwijsinstellingen georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, waar buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 4 wordt georganiseerd, kan de Vlaamse regering de vereiste, de voldoende geachte of de andere bekwaamheidsbewijzen vaststellen, alsmede de eraan verbonden [2B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012
salarisschalen2B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012
] .

Art. 5.

Het koninklijk besluit van 4 augustus 1975 houdende de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen in het buitengewoon secundair onderwijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 juni 1985 en de besluiten van de Vlaamse regering van 26 juni 1990 en 31 juli 1990, wordt opgeheven wat de personeelsleden betreft bedoeld in artikel 2.

Art. 6.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.