Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/1995
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.

TITEL II. - Administratief en geldelijk statuut van het personeel van het onderwijs.

...

HOOFDSTUK VII. - Regulariseringen

Art. 48.

De houder van een diploma behaald overeenkomstig het besluit van de Regent van 11 juli 1945, houdende wederinrichting van verplegers- en verpleegstersstudiën en -examen, die de gelijkstelling heeft bekomen bepaald in artikel 25 van het koninklijk besluit van 17 augustus 1957 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder het diploma van vroedvrouw, verpleger of verpleegster wordt toegekend, zoals het gewijzigd werd bij het koninklijk besluit van 11 juli 1960, wordt geacht in het bezit te zijn van het diploma van een hogere technische school van de eerste graad.

Art. 49.

[...]

Decr. van 23-12-2016

Art. 50 en 51.

[...]

Decr. van 23-12-2016

...

Art. 54.

[...]

Decr. van 23-12-2016

Art. 55.

Artikel 63, 7° , van het decreet van 28 april 1993 betreffende het onderwijs IV wordt vervangen door de volgende tekst :

"7° - het artikel 62, § 1, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993;

- het artikel 62, § 2, heeft uitwerking met ingang van 1 april 1991;"

...

HOOFDSTUK IX. - Boventalligheid en affectatie bij herstructurering

Art. 58.

[...]

Decr. van 4-7-2008

...

TITEL III. - Buitengewoon Onderwijs

...

Art. 63.

[...]

Decr. van 4-7-2008

...

TITEL VI. - Hoger Onderwijs buiten de universiteit

...

HOOFDSTUK V. - Personeel

[...]

Decr. van 4-7-2008