OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 471 tot beperking van het aantal verloven wegens opdracht en de terbeschikkingstelling wegens opdracht, verleend aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

  • goedkeuringsdatum
    24 OKTOBER 1986
  • publicatiedatum
    B.S.20/11/1986
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 31-7-1990 - B.S. 18-8-1990

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 maart 1986 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning, inzonderheid op artikel 1, 2° , b) en d), en artikel 3, § 2;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Onze Ministers van Onderwijs en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Er wordt geen wedde, weddetoelage, wachtgeld of wachtgeldtoelage meer toegekend aan de personeelsleden van het Rijks- of gesubsidieerd onderwijs, of van de Rijks- of gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra gedurende de periode tijdens dewelke zij belast zijn met een opdracht buiten het onderwijs die niet behoort tot de bevoegdheid van de Ministers van Onderwijs, uitgezonderd indien de opdrachtgever de wedde, weddetoelage, wachtgeld, wachtgeldtoelage, verhoogd met alle vergoedingen en bijslagen die aan de betrokkenen werden toegekend, volledig terugbetaalt.

Art. 2.

[...]

Decr. van 31-7-1990

Art. 3.

Het koninklijk besluit nr. 299 van 31 maart 1984 tot beperking van het aantal verloven wegens opdracht en van het aantal terbeschikkingstellingen met behoud van wedde of met genot van een wachtgeld, verleend aan de personeelsleden van het Rijksonderwijs en van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, wordt als volgt gewijzigd :

§ 1. In artikel 1, § 1, worden de woorden "0,25 pct." vervangen door de woorden "0,20 pct."

§ 2. Artikel 1, § 2, wordt aangevuld met de volgende bepalingen : ...

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 september 1986.

Art. 5.

Onze Ministers van Onderwijs zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.